K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 10. októbra 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 181. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová /ZPC/
minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš /ZPC/
minister vnútra SR Ivan Šimko /ZPC/
minister zdravotníctva SR Roman Kováč /NR SR/
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci

x x x x x

Z programu boli stiahnuté:

Návrh zákona o povolaní sestry,  o povolaní pôrodnej asistentky,  o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Návrh na zlepšenie koordinácie podpory malého a stredného podnikania s cieľom zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov
Návrh predložil  minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Návrh na zmenu a doplnenie „Programu podpory rozvoja bytovej výstavby realizovanej formou poskytovania bankových záruk za úvery“
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na odpoveď vlády SR na Správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia
a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) z druhej periodickej návštevy Slovenska uskutočnenej 9. - 18. 10. 2000
Predložil: minister spravodlivosti SR, minister vnútra SR a minister práce,
sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh doplnku č. 2 na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2001 podľa § 28 ods. 3 písm. b / zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2002 podľa § 28 ods. 3 písm. b / zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Predložil: prezident prezídia Fondu národného majetku SR

Návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2002.
Predložil: prezident prezídia Fondu národného majetku SR

Návrh na vymenovanie nových členov Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami.
Predložil: minister hospodárstva SR

Do programu boli dodatočne doplnené:

Informácia o zmene textu Vojenskej stratégie Slovenskej republiky na základe rokovania Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a o potrebe nadväzujúcich úprav Obrannej stratégie Slovenskej republiky
Predložil: minister obrany SR

xxxxxx

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Materiál predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kresáka a Ladislava Orosza na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady  č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Predloženou novelou sa premieta do volebných pravidiel možnosť podieľať sa na voľbách orgánov samosprávy obcí aj cudzincom, ktorí majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, upravuje sa problematika volebnej kampane a premietajú sa niektoré skúsenosti z už vykonaných volieb.
Návrh predložil minister vnútra SR Ivan Šimko

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jirka Malchárka a Petra Kresáka na vydanie  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky  č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky.
Návrh predložil minister vnútra SR Ivan Šimko

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov a zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Návrh upravuje rozhodovanie o umiestnení dieťaťa do detského domova. Podľa navrhovanej úpravy bude povinnosťou súdu najprv preskúmať všetky možnosti na prednostné umiestnenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti alebo do výchovy iného občana. Návrh definuje výpočet konkrétnych foriem správania rodičov, ktoré sa považujú za opravdivý záujem rodiča o dieťa. Novela tiež zavádza povinnosť súdu rozhodnúť o osvojení dieťaťa a umiestnení do náhradnej výchovy bezodkladne najneskôr do jedného roka od podania návrhu.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny Tóthovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spracovanie návrhu vyplýva z plánu hlavných úloh Ministerstva životného prostredia SR za rok 2001. Základný rámec predkladaného návrhu zákona tvoria nariadenia Európskej únie upravujúce problematiku obchodu s druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 703/2001 k 3. októbru 2001. Materiál obsahuje odpočet plnenia Prioritných úloh vlády SR v oblasti integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie k 3. októbru 2001.
Návrh predložila podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu Mária Kadlečíková

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na určenie gestorského ústredného orgánu štátnej správy zodpovedného za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov. Cieľom určenia gestorstva je vytvorenie systému priebežného určovania gestorských rezortov zodpovedných za transpozíciu smerníc do slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o prehodnotení daňového zaťaženia príjmov fyzických osôb a právnických osôb. Cieľom informácie bolo získať prehľad o daňovom zaťažení príjmov zamestnávateľov a zamestnancov z hľadiska proinvestičnej klímy a o uplatňovaní niektorých zásadnejších ustanovení zákona o daniach z príjmov v praxi so zameraním na daňovú zaťaženosť fyzických osôb a právnických osôb s daňou z príjmov.
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Programu rozvoja železničných ciest do roku 2010 a Návrh financovania investičných akcií. Predkladaný materiál sa zameriava na budovanie investičných stavieb v rámci modernizácie železničných tratí na Slovensku, hlavne so zameraním na zlepšenie medzinárodných koridorov definovaných Pan-európskou konferenciou ministrov dopravy na Kréte a potvrdených na konferencii v Helsinkách.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Analýzu výdavkov na vzdelávanie zamestnancov verejnej správy v roku 1999.
Materiál predložil minister vnútra SR Ivan Šimko

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Kontrolnú správu o plnení Programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra do roku 2006. Vláda SR zároveň schválila zmenu termínov plnenia nesplnených, resp. rozpracovaných úloh, zrušenie neaktuálnych úloh a zároveň uložila dotknutým  ministrom venovať zvýšenú pozornosť vytváraniu disponibilných zdrojov na zabezpečenie plnenia predmetného programu.
Správu predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Kontrolnú správu o plnení Programu starostlivosti o Národný park Slovenský raj do roku 2006. Vláda SR zároveň schválila zmenu termínov plnenia nesplnených, resp. doteraz nerealizovaných úloh a zároveň uložila dotknutým  ministrom venovať zvýšenú pozornosť vytváraniu disponibilných zdrojov na zabezpečenie plnenia predmetného programu.
Správu predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na prevod vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže.
Návrh predložil predseda Rady Fondu detí a mládeže Martin Kugla

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na ratifikáciu čl. 6 ods. 2 Európskej charty miestnej samosprávy. Vyjadrením súhlasu s návrhom vláda prezentuje svoje aktivity pri zosúlaďovaní právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie.
Návrh predložili minister vnútra SR Ivan Šimko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s uzavretím Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy č. 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúceho sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov. Text dodatkového protokolu bol prijatý Výborom ministrov Rady Európy 23. mája 2001 v Štrasburgu. Dodatkový protokol rieši otázky zabezpečenia rešpektovania práv jednotlivcov, najmä práva na súkromie pri spracovaní osobných údajov a pri cezhraničnom toku údajov.
Návrh predložili podpredseda vlády SR Pál Csáky, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a splnomocnenec na ochranu osobných údajov v informačných systémoch Pavol Husár

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Dohovorom o udeľovaní európskych patentov podpísaný v Mníchove 5. októbra 1973 a s Revíziou znenia textu dohovoru o udeľovaní európskych patentov.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan, predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR Darina Kaliánová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s uzavretím Protokolu medzi vládou Ruskej federácie a vládou Slovenskej republiky o otázkach čiastočného splatenia zadlženosti Ruskej federácie  voči Slovenskej republike výrobkami vojenského určenia.
Návrh predložili minister obrany SR Jozef Stank a ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami  vyjadrila súhlas s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení. Cieľom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov v oblasti sociálneho zabezpečenia. Zmluva sa svojim vecným rozsahom vzťahuje na dávky dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia,  zdravotného poistenia, dávky v nezamestnanosti, ako aj odškodňovanie pracovných úrazov    a chorôb z povolania.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kolumbijskej  republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky   a pre držiteľov diplomatických alebo úradných pasov Kolumbijskej republiky. Dohoda umožňuje držiteľom diplomatických, služobných alebo úradných pasov vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany a zdržiavať sa na ňom 90 dní bez víz. Zároveň dohoda upravuje bezvízový styk pre držiteľov diplomatických pasov,  služobných pasov alebo úradných pasov, ktorí sú zamestnancami diplomatických misií alebo konzulárnych úradov, oficiálnych zastúpení, ako aj medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany po dobu ich akreditácie.
Návrh predložil minister vnútra SR Ivan Šimko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou SR a vládou  Kambodžského kráľovstva o reštrukturalizácii a splatení dlhu Kambodžského kráľovstva voči Slovenskej republike.
Návrh predložil ministerka financií SR Brigita Schmőgnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vymenovala štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Ivana Budiaka za predsedu slovenskej časti Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Podpísaním dohody sa vytvoril legislatívny rámec pre rozvoj slovensko-českej spolupráce a upevňovanie vzťahov orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy v prihraničných oblastiach Slovenskej republiky a Českej republiky, ale tiež euroregiónov, organizácií tretieho sektora, miestnych spolkov, inštitúcií i osobných kontaktov občanov. Spolupráca je zameraná hlavne na hospodársky, sociálny, kultúrny i turistický rozvoj prihraničných oblastí.
Návrh predložil minister vnútra SR Ivan Šimko

Vláda SR prerokovala a navrhla odvolať zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce Ing. Štefana Lednára PhD. A  Ing. Vojtecha Mozgaya. Vláda SR zároveň navrhla zvoliť za zástupcov štátu do predstavenstva Národného úradu práce PhDr. Jána Oravca, CSc. a Mgr. Jaroslavu Antalovú. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť návrh predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby návrh uviedol na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu z bodu B.1. Uznesenia vlády SR č. 378 z 2. 5. 2001, ktorým bolo schválené rozpracovanie a konkretizácia opatrení na realizáciu koncepčných zámerov a stanovených cieľov „Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky v roku 2001 a v rokoch 2002–2005“ a „Zelených správ 2000“ – predložiť na rokovanie vlády SR „Návrh na výrobu a využitie obnoviteľných zložiek z poľnohospodárskych surovín pre pohonné látky (bioetanol a MERO)“.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohy v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2001 týkajúce sa predloženia návrhu zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a návrhu zákona o územnom a správnom členení Slovenskej republiky. Úlohy boli zrušené najmä v súvislosti s potrebou zosúladiť postup ministerstva vnútra             s postupmi týkajúcimi sa ďalšej realizácie reformy verejnej správy, ako aj v záujme zamedzenia duplicity legislatívnej činnosti.
Návrh predložil minister vnútra SR  Ivan Šimko

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2001.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Legislatívny zámer zákona o hospodárskej mobilizácii. Vláda SR zároveň uložila ministrovi hospodárstva predložiť návrh zákona o hospodárskej mobilizácii podľa schváleného legislatívneho zámeru na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Vecný obsah uvedených zákonov bude komplexným spôsobom formovať právny rámec na vytvorenie podmienok pre zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu,  zároveň bude významným prínosom k riešeniu krízových situácií v Slovenskej republike a za presne definovaných podmienok prispeje aj k riešeniu takýchto situácií v iných štátoch. Zákonom o hospodárskej mobilizácii budú upravené práva                 a povinnosti orgánov štátnej správy a vybraných podnikateľských subjektov na riešenie negatívnych následkov  krízových situácií.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja  v súčasnosti predstavuje najnovšie možnosti uplatnenia vysoko efektívnych princípov v oblasti globálneho rozvoja štátu, pri rešpektovaní rozvojových dokumentov trvalo udržateľného rozvoja OSN, OECD a EÚ, keď integruje kľúčové stratégie a koncepcie všetkých rezortov do výsledného dokumentu. Slovenská republika sa vypracovaním Národnej stratégie  trvalo udržateľného rozvoja, zaradila medzi najvyspelejšie štáty sveta, ktoré takéto dokumenty už majú vypracované a prispieva takto k dosiahnutiu vyššieho stupňa globálnej bezpečnosti v Európe a vo svete.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie odpoveď vlády SR na Správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania, alebo trestania (CPT) z druhej periodickej návštevy Slovenska uskutočnenej v dňoch 9. - 18. októbra 2000.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský, minister vnútra SR Ivan Šimko a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)

Vláda SR prerokovala a odvolala Ing. Leopolda Bilčíka a Ing. Rastislava Káčera z funkcie členov Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami, strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami. Vláda SR zároveň vymenovala Ing. Ota Nečasa a Ing. Ivana Korčoka do tejto funkcie.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR odložila z rokovania Informáciu o stave daňových a colných nedoplatkov  k 30.6.2001
Informáciu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom doplnku č. 2 k návrhu na  použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2001 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s návrhom na použitie majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky v roku 2002 podľa § 28 ods. 3 písm. b / zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil prezident prezídia Fondu národného majetku SR Jozef Kojda

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku Slovenskej republiky na rok 2002. V rozpočte je zohľadnená situácia súvisiaca s realizáciou privatizácie, kde sa činnosť Fondu bude koncentrovať do oblastí prípravy a realizácie nových predajov, kontroly, zabezpečenia vymáhania pohľadávok z kúpnych zmlúv, vysporiadavania pohľadávok fondu a iné.
Návrh predložil prezident prezídia Fondu národného majetku SR Jozef Kojda

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila zmeny textu Vojenskej stratégie Slovenskej republiky prijaté Výborom NR SR pre obranu a bezpečnosť a nadväzujúcu úpravu Obrannej stratégie Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank

Vláda SR prerokovala a s vzala na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch činnosti Medzirezortnej komisie pre racionalizáciu siete stredných škôl v Slovenskej republike.
Informáciu predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Analýzu dopadu úprav regulovaných cien v roku 2001 na rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu Štatistického úradu SR.
Informáciu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o dividendovej politike štátu ako vlastníka akcií obchodnej spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s.
Informáciu predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch skrátenej zahraničnej pracovnej cesty predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu v Kanade v dňoch 11. - 13. septembra 2001.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu Márie Kadlečíkovej v Českej republike v dňoch 17. – 18. septembra 2001.
Informáciu predložila podpredsedníčka vlády SR Mária Kadlečíková

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Ekonomickú analýzu kombinácie definitívneho uloženia časti vyhoretého jadrového paliva v hlbinnom úložisku a odvozu časti vyhoretého jadrového paliva na trvalé uloženie v zahraničí.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 10 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana obchodného tajomstva)

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o činnosti splnomocnenca vlády pre realizáciu projektu stratégie reformy a decentralizácie verejnej správy SR.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vývozoch tovarov osobitného určenia od roku 1993
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o návrhoch projektov odbornej pomoci ISPA 2001 zameraných na inštitucionálne posilnenie útvarov Národného fondu MF SR a Implementačných agentúr ISPA v rezortoch MŽP SR a MDPT SR
Informáciu predložila podpredsedníčka vlády SR pre európsku

x x x x x x

Koniec komuniké
Martin Maruška, poverený hovorca vlády SR