VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZÁZNAM
zo 106.
rokovania vlády Slovenskej republiky
27. októbra  2004


Rokovanie vlády viedol predseda vlády a počas jeho neprítomnosti podpredseda vlády a minister financií.

          Vláda na návrh štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR J. Gajdoša vypustila z návrhu programu materiál uvedený v bode 8 tohto záznamu.

          Vláda na návrh ministra vnútra, ministra kultúry a ministra pôdohospodárstva dodatočne zaradila do programu  rokovania materiály uvedené v bodoch 24 až 26 tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:    

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (č. m.: 21259/2004)
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 999.

2. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti (č. m.: 21260/2004)
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1000.

3. Návrh na vloženie pohľadávky z návratnej finančnej výpomoci poskytnutej v rámci vládou schváleného projektu oddlžovania zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení – 2. fáza do základného imania spoločnosti Veriteľ, a. s. (č. m.: 20536/2004)
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1001.

4. Návrh implementačnej stratégie a systému finančného riadenia finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu (č. m.: 21480/2004)
Predložili:  podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva                    a menšiny  a podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1002.

5. Správa o realizácii výstavby Cyklotrónového centra Slovenskej republiky a návrh na vytvorenie organizácie (č. m.: 21454/2004)
Predložil: podpredseda vlády a  minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1003.

6. Správa o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky, vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom v Chorvátskej republike 15. septembra 2004 (č. m.: 21425/2004)
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1004.

7. Súhlas na začatie stavby I/51 Trnava Nitrianska ulica zaradenej do programu 053 Cestná infraštruktúra v roku 2004 (č. m.: 21234/2004)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1005.

8. Návrh na zmenu štatútu kúpeľného miesta Piešťany (č. m.: 21291/2004)
Predložil: minister zdravotníctva

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

9. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády, na základe uznesenia č. 566/2004, uložených ministrovi financií (č. m.: 21124/2004)
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1006.

10. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR pre ministra kultúry SR              (č. m.: 21468/2004)
Predložil: minister kultúry

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1007.11. Návrh na zrušenie úloh z uznesení vlády SR uložených predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (č. m.: 21350/2004)
Predložil: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1008.

12. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november  2004 (č. m.: 21821/2004)
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1009.

13. Návrh zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov    (č. m.: 21562/2004)
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

14. Správa o povodniach v Slovenskej republike za obdobie január - august 2004 s návrhom na rozpočtové krytie nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce, na opravy poškodených a narušených protipovodňových opatrení na vodných tokoch v správe vodného hospodárstva, lesného hospodárstva a obcí, a niektorých spôsobených škôd  (č. m.: 21579/2004)
Predložili: minister životného prostredia a minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1010.

15. Návrh štatútu Výboru pre štrukturálne fondy EÚ a Kohézny fond (č. m.: 21578/2004)
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1011.

16. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na slávnostnom podpise Zmluvy o Ústave pre Európu v Ríme  28. a  29. októbra 2004 (č. m.: 21585/2004)
Predložil: minister  zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1012.

17. Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Bruseli  4. a 5. novembra 2004 (č. m.: 21590/2004)
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1013.

18. Návrh na vymenovanie zástupcu Slovenskej republiky v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva (č. m.: 21595/2004)
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1014.

19. Návrh na zrušenie poverenia výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky (č. m.: UV-D-1017/2004)
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1022.

20. Návrh na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR a Vyššej vojenskej správy Banská Bystrica (č. m.: 21676/2004)
Predložil: minister obrany

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1015.

21. Návrh na zmenu znenia úlohy B.2 a B.3 uznesenia vlády SR č. 130 z 13. februára 2003 (č. m.: 21474/2004)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1016.

22. Návrh na uzavretie Zmluvy o Ústave pre Európu medzi členskými štátmi Európskej únie (č. m.: 21782/2004)
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1017.

23. Návrh na uzavretie Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia  v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov z 23. júla 1990 v znení zmien a doplnení dohovoru z 21. decembra 1995 a protokolu z 25. mája 1999  (č. m.: 21063/2004)
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1018.

24. Návrh na odvolanie PaedDr. Ágnes Biró z funkcie prednostky Obvodného úradu v Šali a vymenovanie Ing. Gábora Rusznáka do tejto funkcie (č. m.: 21879/2004)
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č.  1019.

25. Návrh na vymenovanie štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry SR (č. m.: 21861/2004)
Predložil: minister kultúry

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1020.

26. Návrh na priznanie odmeny prednostom krajských pozemkových úradov, riaditeľom obvodných pozemkových úradov a prednostom krajských lesných úradov za rok 2004 a odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku (č. m.: 21847/2004)
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1021.

27. Materiály pre informáciu:

   a) Informácia o spôsobe realizácie financovania regionálneho rozvoja obcí Predmier a Mojš (č. m.: 21318/2004)
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

Vláda  na návrh podpredsedu vlády a ministra financií  o d l o ž i l a  predložený  materiál.

   b) Informácia o návrhu opatrení Európskej komisie týkajúcich sa oslobodenia od dane z príjmov právnických osôb poskytnutého Slovenskou republikou spoločnosti US Steel Košice (č. m.: 21323/2004)
Predložil: podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

   c) Informácia o účasti prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča a ministra zahraničných vecí Eduarda Kukana na 59. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (č. m.: 21742/2004)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

28. R ô z n e

Vláda vzala na vedomie  informáciu ministra vnútra o aktuálnej  situácii v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti.


Mikuláš  D z u r i n d a  v. r.
predseda vlády