ZÁZNAM
z 10.
rokovania vlády Slovenskej republiky
27. novembra  2002

          Rokovanie vlády viedol predseda vlády a počas jeho neprítomnosti podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva  a menšiny.

          Vláda na návrh podpredsedu vlády pre európsku integráciu, ľudské práva a menšiny vypustila z návrhu programu materiály uvedené v bodoch inf. d/ a e/.

          Vláda na návrh predsedu vlády, ministra zdravotníctva a ministra zahraničných vecí dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 18 až 23  tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:      

  1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v  znení neskorších predpisov  /č. m.: 8340/2002/
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli s tým, že bude zaradený na budúce rokovanie.

  2. Návrh Protokolu č. 4 Európskej dohody o pridružení týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce /č. m.: 8148/2002/
Predložil:  podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1268.

  3. Správa o Pravidelnej správe Európskej komisie o pokroku SR v príprave na členstvo v Európskej únii 2002 /č. m.: 8232/2002/
Predložili:  podpredseda vlády pre európsku integráciu, ľudské práva                  a menšiny a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1269.

  4. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zrušení uplatňovania Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku podpísanej  16. októbra 1962 v Prahe /č. m.: 8350/2002/
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1270.

  5. Návrh kritérií na funkcie prednostov krajských úradov a okresných úradov a zásad postupu navrhovania kandidátov na funkcie prednostov krajských úradov a okresných úradov /č. m.: 8325/2002/
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1271.

6. Návrh na zmenu štatútu Ministerstva obrany SR /č. m.: 8316/2002/
Predložil: minister obrany

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1272.

  7. Návrh na schválenie vkladu majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR do majetku právnickej osoby podľa § 13 ods. 7 písm. b) bodu 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov /č. m.: 8320/2002/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1273.

  8. Návrh na určenie platových náležitostí podpredsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR /č. m.: 8359/2002/
Predložila: predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1274.

  9. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december  2002 /č. m.: 8458/2002/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1275.

10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 308/1993 Z. z.                 o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva /č. m.: 8413/2002/
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1276.

11. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR                 č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj /č. m.: 8412/2002/
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1277.

12. Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Vladimírom Špidlom v Slovenskej republike                      30. novembra 2002 /č. m.: 8404/2002/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1278.

13. Návrh na uskutočnenie neformálneho summitu predsedov vlád krajín V4 v Slovenskej republike  6. a 7. decembra 2002 /č. m.: 8403/2002/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1279.

14. Správa o priebehu a výsledkoch neformálneho stretnutia Konferencie                     o pristúpení EÚ-SR na úrovni zástupcov ministrov 4. novembra 2002                v Bruseli /č. m.: 8389/2002/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e  

a/ správu o priebehu a výsledkoch neformálneho stretnutia Konferencie                     o pristúpení EÚ-SR na úrovni zástupcov ministrov 4. novembra 2002                v Bruseli,

b/   záznam z 3. kola bilaterálnych rokovaní s dánskym predsedníctvom k záverečnému negociačnému balíku, 26. novembra 2002 v Bruseli.

15. Návrh na odvolanie a vymenovanie splnomocnenca vlády SR a odvolanie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách /č. m.: 8397/2002/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1280.

16. Návrh na zvolenie zástupcov štátu do funkcie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne /č. m.: 8378/2002/
Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1281.

17. Návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2003 /č. m.: 8377/2002/
Predložil: podpredseda Rady Fondu detí a mládeže

         Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 1282 a uložila ministrovi školstva  predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona NR SR č.189/1993 Z. z. o  Fonde detí a  mládeže v znení neskorších predpisov                           do 31. januára 2003.

18. Návrh poslancov Národnej rady SR Petra Biroša a Jána Drgonca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - tlač 100 /č. m.: 8423/2002/
Predložil: minister zdravotníctva

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli s tým, že bude zaradený na budúce rokovanie.

19. Návrh na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce /č. m.: 8512/2002/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1283.

20. Návrh na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne /č. m.: 8511/2002/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1284.

21. Návrh na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce /č. m.: 8510/2002/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1285.

22. Správa o stave prístupových rokovaní SR s Európskou úniou a nosných úlohách  z hľadiska plnenia negociačných záväzkov Slovenskej republiky              /č. m.: 8516/2002/
Predložili:  minister zahraničných vecí a podpredseda vlády pre európsku                      integráciu, ľudské práva a menšiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1286.

23. Informácia o pozvaní SR do Organizácie Severoatlantickej zmluvy /č. m.: 8509/2002/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

24. Materiály pre informáciu:

   a/ Informácia o stave plnenia Koncepcie modernizácie mobilného parku Železníc Slovenskej republiky /č. m.: 8295/2002/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

   b/ Informácia o 2. kole neformálnych konzultácií s dánskym predsedníctvom na úrovni hlavných vyjednávačov, Brusel 11. novembra 2002  /č. m.: 8317/2002/
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

   c/ Správa o  priebehu a  výsledkoch 90. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo od 3. do 20. júna 2002 v Ženeve /č. m.: 8321/2002/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

   d/ Informácia o výsledkoch a návrh ďalšieho postupu v rokovaniach o realizácii Rozsudku MSD vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros /č. m.: 8407/2002/
Predložili:   podpredseda vlády a minister financií a splnomocnenec vlády SR                     pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-                    Nagymaros

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.
   e/ Informácia o výsledkoch spoločného slovensko-maďarského monitorovania vplyvu vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie za rok 2000 v zmysle medzivládnej Dohody z 19. apríla 1995 /č. m.: 8408/2002/
Predložili:   podpredseda vlády a minister financií a splnomocnenec vlády SR                     pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-                    Nagymaros

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

25. R ô z n e

   a/ Predseda vlády informoval o rokovaniach s predsedom vlády Maďarskej republiky 26. novembra 2002.

   b/ Vláda vzala na vedomie  informácie ministra vnútra, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Tvarošku a  predsedu  Štatistického úradu SR  o aktuálnej  situácii              v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti.


Mikuláš  D z u r i n d a  v. r.
predseda vlády