ZÁZNAM
zo 162.
rokovania vlády Slovenskej republiky
6. júna  2001

          Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

          Dodatkami k návrhu programu rokovania vlády boli  vypustené materiály uvedené v bodoch 1 až 3, 5 až 30 a inf. a/ až k/.

          Vláda na návrh predsedu vlády, ministra spravodlivosti a podpredsedníčky vlády  M. Kadlečíkovej  dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 30, 33 až 35  tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:  

1. až 3.   Vypustené.

4. Plán národného rozvoja /č. m.: 3818/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 500.

5. až 29.  Vypustené.

30.      Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001 /č. m.: 4066/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 501.

31.      Návrh východísk štátneho rozpočtu na rok 2002 /č. m.: 3220/2001/
           Predložila: ministerka financií

Vláda prerokovala predložený návrh a   u l o ž i l a   ministerke financií predložiť na rokovanie vlády nové znenie návrhu uznesenia s prílohami.

32. Stav záväzkov zdravotníckych zariadení s dôrazom na záväzky voči dodávateľom energií, Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce, dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok a návrh na ich riešenie /č. m.: 4088/2001/
Predložil: minister zdravotníctva

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 502.

33. Návrh na voľbu sudcov na štvorročné volebné obdobie /č. m.: 3989/2001/
Predložil: minister spravodlivosti

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 503.

34. Finančné memorandum programu ISPA pre rok 2001 „Odborná pomoc pre prípravu environmentálnych projektov“ /č. m.: 4036/2001/
Predložila: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 504.

35. Informácia o priebehu verejnej obchodnej súťaže na predaj majetkovej účasti FNM SR na podnikaní spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. so sídlom v Bratislave /č. m.: 4074/2001/
Predložil: prezident prezídia FNM SR

                    Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 505.

36. Materiály pre informáciu a/ až k/

Vypustené.

37. R ô z n e

a/ Vláda  na upozornenie podpredsedu vlády Ľ. Fogaša   u l o ž i l a   príslušným členom vlády predložiť návrhy právnych prepisov požadovaných Národnou radou SR v jej uznesení č. 1457 z 1. 6. 2001.

b/ Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e    informáciu predsedu  Štatistického úradu SR  k miere inflácie v  Slovenskej republike.

                                                                                               Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
           predseda vlády