K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 16. mája 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 157. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš /ZPC/
minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/
minister životného prostredia SR László Miklós /ZPC/
ministerka financií SR Brigita Schmögnerová /ZPC/
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci

x x x x x

Z programu boli stiahnuté:
Návrh zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).
Predložila predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR Darina Kyliánová

Transformácia stredných odborných učilíšť v prospech ich prepojenia na podnikovú sféru hospodárstva vo vzťahu k reforme verejnej správy.
Predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Návrh na podpísanie Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Protokolu                o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu.
Predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan


Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh vyhlásenia vlády SR podľa článku 24 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce              v nadväznosti na sťažnosť Odborového združenia železničiarov adresovanú Medzinárodnému úradu práce v Ženeve a návrh na doplnenie novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene           a doplnení zákona č.286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Návrh na voľbu sudcov bez časového obmedzenia.
Predkladá: minister spravodlivosti SR

Návrh účasti delegácie Predsedníctva Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR na spoločnom rokovaní s Predsedníctvom Rady hospodárskej a sociálnej dohody Českej republiky, dňa 1. júna 2001.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Odpočet plnenia úloh uznesenia vlády SR č. 363/2001 a č. 366/2001.
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

x x x x x

Vláda SR prerokovala  a s pripomienkami schválila Návrh vyhlásenia vlády SR podľa článku 24 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce v nadväznosti na sťažnosť Odborového združenia železničiarov  adresovanú Medzinárodnému úradu práce v Ženeve a návrh na doplnenie novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní               v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č.286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov. Vláda SR  riadne preskúmala a prerokovala  Sťažnosť Odborového združenia železničiarov z 18. júla 2000, ktorá bola adresovaná Medzinárodnému úradu práce v Ženeve (prípad 2093), a je si vedomá, že je potrebné udávané medzinárodné princípy vzťahujúce sa k výkonu práva na štrajk u zamestnancov uplatňovať aj vo vnútroštátnom zákonodarstve.   Vláda SR predloží na rokovanie NR SR návrh na zmenu a doplnenie zákona č. 2/1991 Zb.               o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov v máji 2001. V čase od 18.12. 2000 do 25.1.2001  vykonalo MPSVR SR  za účasti zástupcov KOZ SR a AZZZ SR kontrolu dodržiavania zákona, no  skutočnosti  uvedené v sťažnosti o zastrašovaní a vyhrážaní sa zamestnancom prepustením, ak vyjadria súhlas so štrajkom sa nepreukázali. Vláda SR  zároveň s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom  na doplnenie novely zákona, ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o elektronickom podpise. Zámerom návrhu zákona je zrovnoprávniť elektronický podpis s vlastnoručným podpisom z hľadiska jeho právnej relevantnosti. Zákonom sa upraví vyhotovenie a používanie elektronického podpisu, zaručeného elektronického podpisu, poskytovanie certifikačných služieb a registračných služieb, akreditácia poskytovateľov certifikačných služieb a pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu ako ústredného orgánu štátnej správy pri akreditácii poskytovateľov certifikačných služieb a pri dohľade nad dodržiavaním zákona. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2002.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci. V súlade s požiadavkou Európskej komisie novela zákona dopĺňa a spresňuje ustanovenia, ktoré upravujú poskytovanie štátnej pomoci v citlivých sektoroch – automobilový priemysel, lodiarsky priemysel, oceliarsky priemysel a pomoc na rozvoj regiónov. Súčasne sa do zákona doplňujú nové ustanovenia, ktoré upravujú poskytovanie štátnej pomoci pri vytváraní nových pracovných miest, podpory zamestnanosti a vzdelávaní. Novela zákona vstupuje aj do ďalších ustanovení zákona o štátnej pomoci, v nadväznosti na tri nové nariadenia Európskej komisie, ktoré sa týkajú minimálnej pomoci, vzdelávania a štátnej pomoci malým a stredným podnikom, ktoré nadobudli účinnosť v januári. Cieľom novely zákona o štátnej pomoci je dosiahnuť úplnú kompatibilitu s acquis communautaire.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o investičných stimuloch         a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predložený návrh zákona upravuje poskytovanie investičných stimulov definovaných ako štátna pomoc formou daňových úverov a príspevkov na zriadenie nových pracovných miest a rekvalifikáciu. Určuje hlavné kritériá, ktoré musí záujemca o poskytnutia investičných stimulov splniť a stanovuje mechanizmus ich schvaľovania a poskytovania.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody            a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vychádza z požiadaviek a princípov obchodovania medzi Slovenskou republikou a štátmi Európskej únie. Predkladaný návrh zákona dotvára právny rámec horizontálnej legislatívy v súlade s požiadavkami expertov Európskej komisie tak, aby sa zosúladili pojmy a požiadavky definované zákonom č. 264/1999 Z. z. s pojmami a požiadavkami ustanovenými legislatívou Európskej únie, čím sa vytvorí vhodný priestor na slobodný pohyb tovaru medzi Slovenskou republikou a štátmi Európskej únie.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely. Uvedený návrh vychádza z požiadaviek a  princípov obchodovania medzi Slovenskou republikou a štátmi Európskej únie, požiadaviek, ktoré Slovenská republika má spĺňať ako člen svetovej obchodnej organizácie, ako aj záväzkov, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z Európskej dohody o pridružení najmä z článku 70 a 75, ktorý zaväzuje Slovenskú republiku na dosiahnutie plnej zhody s technickými predpismi Európskeho Spoločenstva, s európskou normalizáciou a postupmi posudzovania zhody. Predkladaný návrh nariadenia vlády vytvára právny rámec, v ktorom sa upravuje požiadavka bezpečnosti výrobkov z hľadiska používania plavidiel určených na rekreačné účely, upravujú sa technické požiadavky na výrobky v oblasti právom chránených záujmov. Ide o oblasť ochrany života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia pred nebezpečnými alebo zdraviu škodlivými výrobkami. Ide o zabezpečenie takého právneho stavu, aby sa neupúšťalo od náročnosti na výrobu a dovoz bezpečných a zdravotne nezávadných výrobkov, čo sleduje aj návrh predloženého nariadenia vlády.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie vychádza z požiadaviek a princípov obchodovania medzi Slovenskou republikou a štátmi Európskej únie. Predkladaný návrh nariadenia vlády vytvára právny rámec, v ktorom sa upravuje požiadavka bezpečnosti výrobkov z hľadiska používania výbušnín na civilné účely, upravujú sa technické požiadavky na výrobky v oblasti právom chránených záujmov. Ide o oblasť ochrany života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia pred nebezpečnými alebo zdraviu škodlivými výrobkami. Ide o zabezpečenie takého právneho stavu, aby sa neupúšťalo od náročnosti na výrobu a dovoz bezpečných a zdravotne nezávadných výrobkov, čo sleduje aj návrh predloženého nariadenia vlády.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 2000, ktorý vykazuje príjmy 213 476 762 tis. Sk, výdavky  241 125 230 tis. Sk a schodok 27 648 468 tis. Sk. Vláda SR zároveň schválila návrh, aby schodok štátneho rozpočtu vykázaný v štátnom záverečnom účte SR za rok 2000 bol krytý emisiou štátnych dlhopisov SR vo výške 27 648 468 tis. Sk.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh doplnku k “Návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2001 podľa § 28 ods. 3 písm. b / zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov“.
Návrh predložil prezident prezídia FNM SR Jozef Kojda

Vláda SR prerušila rokovanie o Projekte odštátnenia skúšobní v zriaďovateľskej pôsobnosti ÚNMS SR a regulačný rámec pre skúšobne v regulačnej pôsobnosti ÚNMS SR.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh na riešenie financovania II. etapy rekonštrukcie pamiatkovej budovy v Banskej Štiavnici pre potreby Cirkevného gymnázia.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko a minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh správy o priebehu obhajoby Východiskovej správy SR k Dohovoru o právach dieťaťa a záveroch Výboru pre práva dieťaťa.
Návrh predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o poštových službách. Nový zákon upravuje rozsah a podmienky poskytovania univerzálnej poštovej služby za prijateľné ceny,   práva a povinnosti jej poskytovateľa a jej užívateľov, ako aj podmienky poskytovania poštových služieb na trhu poštových služieb a ich štátnu reguláciu. V súvislosti s tým vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy v poštových službách a štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb, čo bude vykonávať podľa tohto zákona nový regulačný orgán Poštový úrad.
Návrh predkladá minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala Návrh spôsobu privatizácie 49 % - ného podielu v spoločnosti Transpetrol, a.s. Bratislava. Vláda SR schválila predaj celého 49% podielu v spoločnosti Transpetrol, a.s., Bratislava formou priameho predaja prostredníctvom výberového konania v súlade so zákonom č. 92/1991 Zb.
Návrh predložili ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová a minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na vyslanie vojenskej poľnej nemocnice Armády Slovenskej republiky do mierovej misie Organizácie Spojených národov UNTAET vo Východnom Timore. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť uvedený Návrh predsedovi Národnej rady SR. Na základe zhodnotenia možností a s prihliadnutím na požiadavky efektívneho využitia vynaložených zdrojov je Armáda Slovenskej republiky pripravená vyslať do mierovej misie OSN vo Východnom Timore vojenskú poľnú nemocnicu druhého stupňa v počte do 50 osôb. Vyslanie vojenskej poľnej nemocnice Armády Slovenskej republiky do misie UNTAET nebude mať vplyv na štátny rozpočet Slovenskej republiky. Slovenská republika poskytne časť materiálneho vybavenia a personál vojenskej nemocnice. Vybavenie nemocnice dodá Švédske kráľovstvo ako dar OSN. Náklady spojené s vyslaním a pobytom príslušníkov Armády Slovenskej republiky v tejto misii sa budú hradiť z rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Tieto náklady však podliehajú refundácii od OSN v plnej výške.
Návrh predložili minister obrany SR Jozef Stank a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Nordic Investment Bank o finančnej spolupráci. Navrhovaná dohoda má umožniť NIB podporiť financovanie súkromného a verejného sektora prostredníctvom pôžičiek pre životaschopné investičné projekty infraštruktúry, ochrany životného prostredia, energetiky, dopravy, telekomunikácií, priemyslu a iných investičných projektov.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2000.
Návrh predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala Informáciu o priebežných rokovaniach k raketovému systému ...
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach
Poznámka: Materiál je tajný

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 268 z 21. marca 2001 ...
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová
Poznámka: Materiál je tajný

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na voľbu 19 sudcov do funkcie bez časového obmedzenia. Vláda SR poverila predsedu vlády SR predložiť predsedovi Národnej rady SR Návrh na voľbu 19 sudcov do funkcie bez časového obmedzenia na prerokovanie v NR SR.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom účasti delegácie Predsedníctva Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR na spoločnom rokovaní s Predsedníctvom Rady hospodárskej a sociálnej dohody Českej republiky, dňa 1. júna 2001.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie materiál Odpočet plnenia úloh uznesenia vlády SR č. 363/2001 a č. 366/2001.
Materiál preedložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

x x x x x x x

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR