ZÁZNAM
zo 146 rokovania vlády Slovenskej republiky 15. marca  2001

           Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

           Vláda na návrh ministra zdravotníctva, ministra výstavby a regionálneho rozvoja, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR, ministra hospodárstva, vedúceho Úradu vlády SR, ministerky financií, ministra pôdohospodárstva, podpredsedu vlády P. Hamžíka a predsedu Štatistického úradu SR dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 22 až 29, inf. f/ a inf. g/  tohto záznamu.

Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:

1. Návrh poslanca Národnej rady SR Romana Vavríka na vydanie zákona, ktorým sa upravuje postup obce pri vymáhaní vynaložených finančných prostriedkov  (tlač 907) /č. m.: 1391/2001/
       Predložil: minister vnútra

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 233.

2. Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov (tlač 884) /č. m.: 473/2001/
Predložil: minister školstva

           Vláda  o d l o ž i l a  prerokovanie materiálu ministra školstva na budúce rokovanie vlády.

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov /č. m.: 1725/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 234.

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 1807/2001/
Predložil: minister vnútra

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 235.

5.    Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR   č.  17/2001 k 7. 3. 2001 /č. m.: 1854/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Hamžík

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 239.

6. Návrh viacročnej  finančnej dohody a ročnej finančnej dohody programu SAPARD /č. m.: 1850/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Hamžík

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 236.

7. Návrh Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky /č. m.: 1571/2001/
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 240.

8. Návrh na prevzatie štátnej záruky vládou SR za úvery na financovanie verejnej práce "Premostenie Dunaja v Bratislave - Most Košická" /č. m.: 1705/2001/
Predložili: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií a primátor  hlavného                     mesta   SR Bratislavy

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 241.

9. Vyhodnotenie dočasnej úpravy colnej sadzby na dovoz cukru z Poľskej republiky /č. m.:  1724/2001/
Predložili: minister pôdohospodárstva a minister hospodárstva

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 242.

  10. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike /č. m.: 1802/2001/
Predložili: minister školstva a minister zahraničných vecí

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 243.

  11. Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kanadou o sociálnom zabezpečení /č. m.: 1531/2001/
Predložili: minister práce, sociálnych vecí a rodiny a minister zahraničných               vecí

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 244.

  12. Návrh na schválenie vstupu Slovenskej republiky do Agentúry pre jadrovú energiu pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj /č. m.: 1641/2001/
Predložili: predseda Úradu jadrového dozoru SR, minister hospodárstva                a minister zahraničných vecí

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 245.

  13. Návrh účasti delegácie SR na 59. zasadnutí Dunajskej komisie, ktoré sa uskutoční 2. - 6. 4. 2001 v Budapešti /č. m.: 1704/2001/
Predložili: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií a minister               zahraničných  vecí

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 246.

14. Návrh na zmenu štatútu Ministerstva obrany SR /č. m.: 1586/2001/
Predložil: minister obrany

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 247.

  15. Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 514/2000 k návrhu na ďalší postup privatizácie podniku MEDIKA, š.p. Bratislava /č. m.: 1783/2001/
Predložili: minister zdravotníctva a ministerka pre správu a privatizáciu               národného  majetku

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 237.

16. Návrh na zmenu úlohy č. B.3 uznesenia vlády SR č. 72/2001 /č. m.: 1625/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku           Vláda po prerokovaní materiálu   z m e n i l a  úlohu č. B.3 uznesenia vlády SR č. 72 zo dňa 24. 1. 2001 k návrhu prístupov na vypracovanie návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002 nasledovne: „B.3. poskytnúť údaje o zdrojoch, ktoré sa predpokladajú získať z privatizácie v roku 2002 priamo Ministerstvu financií SR v termíne do 25. 3. 2001“.

17. Návrh na zrušenie úlohy B uznesenia vlády SR č. 453/1995 /č. m.: 198/2000/    
Predložil: minister životného prostredia

           Vláda po prerokovaní materiálu   z r u š i l a  uznesenie vlády SR č. 453     z  20. 6. 1995 - k návrhu harmonizovaného systému tvorby a využívania prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a štátnych fondov vynakladaných na ochranu a tvorbu životného prostredia.

18. Návrh na zrušenie úlohy B.1 z uznesenia vlády SR č. 482/1999 /č. m.: 1779/2001/
Predložil: minister spravodlivosti

           Vláda po prerokovaní materiálu  z r u š i l a  bod B.1 uznesenia vlády SR č. 482 z 9. 6. 1999 - zabezpečiť vypracovanie návrhu zákona o prevencii kriminality a predložiť ho na rokovanie vlády.

19. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001 /č. m.: 1965/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 238.

20.   Návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2001 /č. m.: 2885/2000/
Predložil: predseda Rady Fondu detí a mládeže

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 248.

21. Úprava celkových početných stavov Vojenského obranného spravodajstva /č. m.: 009/2001/
      Predložil: minister obrany

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 255.

22. Návrh na zvýšenie čerpania úveru s garanciou vlády v zmysle uznesenia vlády SR č. 468/1998 /č. m.: 1976/2001/
Predložil: minister zdravotníctva

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 249.

23. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov /č. m.: 1972/2001/
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 250.

24. Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov /č. m.: 1971/2001/
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 251.

25. Návrh na poskytnutie humanitárnej pomoci obyvateľom Ukrajiny vládou Slovenskej republiky /č. m.: 1978/2001/
Predložili: minister vnútra a minister zahraničných vecí

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 252.

26. Návrh na vydanie rozhodnutia, že stavby „Výroba autoexteriérových súčastí automobilov a ich kompletácia „Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Bratislava, závod Lozorno, „Výroba a montáž palivových systémov automobilov “Plastic Omnium Fuel Systems, s.r.o. Bratislava, závod Lozorno sú významné investície a stavba „Plastic Omnium Lozorno – napojenie na cestu a diaľnicu“ je súvisiacou a doplnkovou stavbou, ktorých uskutočnenie je vo verejnom záujme  /č. m.: 1631/2001/
Predložil: minister hospodárstva

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 253.

27.  Návrh na určenie platových náležitostí členov vlády Slovenskej republiky             /č. m.: 1975/2001/
Predložil: vedúci Úradu vlády SR

Vláda  po prerokovaní v r á t i l a  materiál predkladateľovi na dopracovanie.

28. Návrh na zrušenie bodu C.2 písm. b/ uznesenia vlády SR č. 622/2000 /č. m.:       1727/2001/
Predložili: ministerka financií a minister zahraničných vecí

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 254.
29. Zníženie minimálneho limitu obilia štátnych hmotných rezerv /č. m.:        0552/2001/
Predložili: minister pôdohospodárstva a S. Rajec – poverený riadením                     Správy    štátnych hmotných rezerv SR

           Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 256.

30. Materiály v elektronickej forme:

  a/ Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu vo Švédskom kráľovstve 12. 2. 2001 /č. m.: 1827/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

           Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e  predložený materiál.

  b/ Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy členky Štátnej rady Čínskej ľudovej republiky Wu Yi v Slovenskej republike 11. - 14. 2. 2001       /č. m.: 1828/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

           Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e  predložený materiál.

  c/ Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu v Slovinskej republike 16. - 17. 2. 2001 /č. m.: 1708/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

           Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e  predložený materiál.

  d/ Informácia o vyhodnotení čerpania colných kvót a dočasných colných kvót na vybrané agrárne a priemyselné komodity za rok 2000 /č. m.: 1721/2001/
Predložili: minister pôdohospodárstva a minister hospodárstva

           Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e  predložený materiál.

   e/ Informácia o účasti podpredsedu vlády SR Pála Csákyho v dňoch 19. – 21. februára 2001 na ministerskej konferencii „Mládež a alkohol“ v Štokholme   /č. m.: 1852/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Csáky – predseda Výboru ministrov pre             drogové závislosti a kontrolu drog

           Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e  predložený materiál.

  f/ Informácia o návrhu projektov Národného programu Phare 2001 /č. m.: 1885/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Hamžík

           Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e  predložený materiál.

g/ Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v roku 2000 a prognóza vývoja na 1. polrok 2001 /č. m: 1977/2001/
Predložil: predseda Štatistického úradu SR

           Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e  predložený materiál.

31. R ô z n e

a/ Vláda   u l o ž i l a   podpredsedovi vlády I. Miklošovi v spolupráci so zainteresovanými ministrami riešiť problematiku zadlženosti zdravotníckych zariadení a škôl voči energetickým závodom a vodárňam.

b/   Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   pravidelné informácie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Podstránskeho,  viceguvernérky Národnej banky Slovenska E. Kohútikovej a predsedu Štatistického úradu SR o aktuálnej situácii v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti a informáciu podpredsedu  vlády Ľ. Fogaša  o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001.


Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
predseda vlády