K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 25. augusta 2004
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 97. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník
minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci

Z programu bolo stiahnuté:

Návrh legislatívneho zámeru zákona o športe
Návrh predložil minister školstva SR Martin Fronc.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie regionálneho rozvoja na rok 2004 uzavretá medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a mestom Žilina.
Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Návrh stratégie zavedenia univerzality v sociálnom poistení a úpravy systému sociálneho zabezpečenia osobitných skupín poistencov
Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

xxxxx

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Dôvodom na vypracovanie a prijatie predkladaného návrhu zákona je zosúladenie existujúcej právnej úpravy odpadového hospodárstva s legislatívnymi požiadavkami Európskej únie.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky  č. 71/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poplatkoch za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol. Predloženým návrhom nariadenia sa úplne zosúlaďuje národná legislatíva s pravidlami a štandardmi veterinárnej legislatívy európskej legislatívy, ktoré vyplynuli  zo zmien v legislatíve Európskych spoločenstiev.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky  č.  289/2004 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie  veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol. Predloženým návrhom nariadenia sa úplne zosúlaďuje národná legislatíva s pravidlami a štandardmi veterinárnej legislatívy európskej legislatívy, ktoré vyplynuli zo zmien v legislatíve Európskych spoločenstiev.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby „Rekonštrukcia budov Jiskrových kasární v Košiciach“ pre sídlo Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom na poskytnutie investičných stimulov pre žiadateľa Dan – Slovakia Agrar, a. s. Veľký Meder.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou vyjadrila súhlas s návrhom na poskytnutie investičných stimulov pre žiadateľa OSRAM Slovakia, a. s. Nové Zámky.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou vyjadrila súhlas s návrhom na poskytnutie investičných stimulov pre príjemcu Kuenz – Sk, s. r. o. Košice.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Vláda SR prerokovala a schválila správu o výsledkoch medzivládnej konferencie k Zmluve zakladajúcej ústavu pre Európu.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na začatie stavby „Rekonštrukcia inžinierskych sietí a budovy  Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Ríme“.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh racionalizácie postupov orgánov verejnej správy pri povoľovaní stavieb, ktorého cieľom  je dosiahnutie súladu medzi stavebným zákonom a osobitnými predpismi tak, aby pri zachovaní ochrany verejných záujmov v konaniach vedených podľa stavebného zákona boli odstránené zbytočné administratívne procedúry, ktoré predlžujú a zdražujú investičnú výstavbu.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zmenu termínu plnenia úlohy B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 482 z 11. júna 2003, ako aj návrh na zmenu znenia úlohy C.31. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 978/2001 z 10. októbra 2001 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 932/2003 bodu B.2. z 30. septembra 2003.
Návrh predložili minister životného prostredia SR László Miklós a minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2004.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila správu o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií SR za 1. polrok 2004 a predikciu do konca roka 2004. Správa hodnotí posledný makroekonomický vývoj a vývoj relevantných fiškálnych parametrov. V nadväznosti na skutočný vývoj a očakávané zmeny vo vnútorných a vonkajších podmienkach aktualizuje odhady makroekonomického a fiškálneho vývoja do konca roka 2004. Výsledky analýz a prognóz vyhodnocuje  z hľadiska možných rizík plnenia rozpočtu v roku 2004, a tým aj rizík pre zámery vlády v postupnej  konsolidácii verejných financií v strednodobom horizonte.
Správu predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. polrok 2004.
Správu predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom vysporiadania realizovaných  štátnych záruk prostredníctvom Fondu národného majetku SR  v rokoch  2003  a 2004. Cieľom materiálu je jednoznačné vymedzenie charakteru prostriedkov použitých z príjmov privatizácie na realizáciu štátnych záruk za Železnice Slovenskej republiky prostredníctvom Fondu národného majetku SR.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila súhrnnú správu a účasti Slovenskej republiky v komunitárnych programoch a agentúrach Európskej únie od roku 1998 do roku 2003.
Správu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou vzala na vedomie vyhodnotenie kontrolného mechanizmu, finančného modelu podľa prílohy č. 8 a aktualizáciu plánu plnenia konsolidačnej funkcie Železníc SR. Materiál prezentuje spôsob a plnenie opatrení uložených pre MDPT SR, MF SR a ŽSR pre zabezpečenie finančnej stabilizácie ŽSR. Súčasne obsahuje návrh aktualizácie finančných vzťahov medzi Železnicami SR a vládou SR na roky 2004 - 2008.
Materiál predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.

Vláda SR prerokovala a schválila správu o plnení rozvojového programu externej integračnej komunikačnej stratégie SR v členských krajinách EÚ v 1. polroku 2004.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh  na  riešenie  finančnej  potreby  na oddlženie zdravotníctva prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a.s. V materiáli sa navrhuje postup na riešenie finančnej potreby pri oddlžovaní v rezorte v zdravotníctva, ktorý súvisí s pripravovanou transformáciou súčasných zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení na novú právnu formu podľa schválenej legislatívy. Nevyhnutným predpokladom pre riadne a efektívne fungovanie nového systému je oddlženie jednotlivých subjektov  od bremena ich doterajších dlhov.
Návrh predložili minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac a podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zvýšenie platových taríf a na poskytnutie odmeny pri dosiahnutí 50 rokov veku prednostom krajských úradov životného prostredia.  
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.
Poznámka: Materiál sa podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Zb. o  slobodnom prístupe k informáciám nesprístupňuje

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na určenie platových náležitostí predsedovi a podpredsedovi Telekomunikačného úradu SR, podpredsedovi Poštového regulačného úradu, predsedovi a vrchnému inšpektorovi Úradu na ochranu osobných údajov, podpredsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a splnomocnencom vlády SR.  
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Štefan Hudec.
Poznámka: Materiál sa podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Zb. o  slobodnom prístupe k informáciám nesprístupňuje

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na určenie odmeny podpredsedovi Poštového regulačného úradu za I. polrok 2004.  
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Štefan Hudec.
Poznámka: Materiál sa podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Zb. o  slobodnom prístupe k informáciám nesprístupňuje.

Vláda SR prerokovala a schválila správu z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády, splatných v I. štvrťroku 2004 a kontroly postupu vybraných obstarávateľov  pri vynakladaní verejných prostriedkov na uzatváranie verejných zmlúv na tovary, práce a služby.  
Správu predložil vedúci Úradu vlády SR Štefan Hudec.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou vzala na vedomie návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie regionálneho rozvoja na rok 2004 uzavretej medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a mestom Žilina.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007. Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu na úpravu podmienok odmeňovania zamestnancov vo verejnom sektore.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie spotrebiteľský barometer III (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky).
Správu predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

xxxxx


Koniec komuniké.
Martin Maruška, hovorca vlády SR