ZÁZNAM
z 1.
rokovania vlády Slovenskej republiky
16. októbra  2002

          Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

          V úvode rokovania vlády predseda vlády privítal prezidenta Slovenskej republiky a  všetkých členov vlády na 1. zasadnutí vlády Slovenskej republiky. Prezident SR vystúpil s krátkym príhovorom a  odovzdal predsedovi vlády svoje námety pre budúcu činnosť novej vlády.

1. Po odchode prezidenta Slovenskej republiky predseda vlády informoval členov vlády o nasledovnom:

a/  rokovania vlády budú v stredu o 9.00 hod., a preto je potrebné, aby si členovia      vlády neplánovali iný program na tento deň,

b/  členovia vlády do 23. októbra 2002 do 16.00 hod. predložia do Kancelárie      predsedu vlády návrhy za svoj rezort do Programového vyhlásenia vlády SR;      Programové vyhlásenie vlády SR bude vo vláde prerokované 4. novembra 2002      a do Národnej rady SR predložené 5. novembra 2002,

c/  členovia vlády zaujmú stanovisko k materiálom, ktoré boli predložené      predchádzajúcimi členmi vlády,

d/  priority vlády budú uplatnené pri tvorbe plánu práce vlády SR a  plánu  legislatívnych úloh vlády SR.

2. Podpredseda vlády a minister financií informoval o termínoch rokovania poradných a iných orgánov:

a/  Porada ekonomických ministrov a Hospodárska rada vlády SR budú rokovať                    v pondelok,


b/  Rada hospodárskej a sociálnej dohody bude rokovať v posledný piatok v mesiaci.

3. Podpredseda vlády a minister financií informoval o  harmonograme prerokúvania návrhu štátneho rozpočtu na rok 2003 a predložil členom vlády návrh uznesenia vlády SR k zmenám legislatívnych noriem podmieňujúcich návrh štátneho rozpočtu na rok 2003 /č. m.: 7571/2002/ s tým, že bude zaradený na rokovanie vlády                  23. októbra 2002.


Mikuláš  D z u r i n d a  v. r.
predseda vlády