K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 14. februára 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 141. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský,
minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš /NR SR/
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Materiál o dovoze riečnych a námorných lodí z Ruskej federácie a o reexporte námorných lodí do tretích krajín na účet zníženia zadĺženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike, s návrhom finančnej návratnosti z vysporiadania pohľadávok Slovenskej republiky voči Ruskej federácii do štátnych finančných aktív Slovenskej republiky.
Predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Obranná stratégia Slovenskej republiky.
Predložil minister obrany SR Jozef Stank.

Zámer a postup privatizácie Západoslovenských energetických závodov, š.p..
Predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Zámer a postup privatizácie Stredoslovenských energetických závodov, š.p..
Predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Zámer a postup privatizácie Východoslovenských energetických závodov, š.p..
Predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Návrh na vymenovanie podpredsedu Telekomunikačného úradu SR.
Predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrn na späťvzatie vládneho návrhu zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch z rokovania 45. schôdze Národnej rady SR.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na poskytnutie humanitárnej pomoci Juhoslovanskej zväzovej republike.
Predkladá: minister hospodárstva SR a minister zahraničných vecí SR

Koncepcia stabilizácie súdnictva.
Predkladá: minister spravodlivosti SR
* * * * *

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil  minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zaradenie stavby "Prívod vody, Hliník - Žiar - Žarnovica - Hronský Beňadik" do zoznamu novozačínaných stavieb v roku 2001.
Materiál obsahuje zdôvodnenie zaradenia stavby Prívod vody, Hliník Žiar Žarnovica - Hronský Beňadik do zoznamu novo začínaných stavieb v oblasti vodného hospodárstva, na financovaní ktorých sa významnou mierou podieľa štátny rozpočet. Stavby, ktorých predpokladaná obstarávacia cena je vyššia ako 100 mil. Sk sú do zoznamu novo začínaných stavieb zaradené na základe schválenia vládou SR
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o masových médiách.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády SR predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca Národnej rady SR Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády SR predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov. Predkladaným návrhom zákona sa okrem iného navrhuje znížiť vekovú hranicu pre nezaopatrenosť dieťaťa z 28 rokov na 25 rokov, zúžiť počet platiteľov o úrady práce a túto pôsobnosť presunúť na orgány miestnej štátnej správy a vzhľadom na viac ako dvojročný časový odstup od poslednej úpravy parametrov na výpočet výšky prídavkov na deti sa navrhuje upraviť aj tieto parametre. Okrem toho sa navrhuje vzhľadom na existujúce a pripravované ďalšie formy riešenia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v systéme sociálnej pomoci, ktoré garantujú individualizovaný prístup k riešeniu týchto dôsledkov, vypustiť príplatok k prídavkom na deti. Ďalšie zmeny a doplnky sa navrhujú na základe aplikácie právneho predpisu v praxi.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh legislatívneho zámeru o integrovanom záchrannom systéme. Pripravovaný zákon o integrovanom záchrannom systéme upraví podmienky na koordináciu poskytovania pomoci pri ohrození života, zdravia alebo majetku, ako aj ustanoví pôsobnosť a úlohy orgánov verejnej správy a práva a povinnosti záchranných zložiek, právnických osôb a fyzických osôb vrátane vymedzenia pôsobnosti stredísk tiesňového volania v integrovanom záchrannom systéme. Navrhovaná právna norma, v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie 91/396/EEC z 29. júla 1991 o zavedení jednotného európskeho čísla na tiesňové volanie, rieši aj zavedenie linky tiesňového volania číslo 112, ktoré umožní volajúcemu vyžiadať akúkoľvek pomoc pri ohrození života, zdravia alebo majetku, a zjednoduší tak komunikáciu medzi postihnutým a záchrannými zložkami.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o podmienkach a možnosti zvýšenia dôchodkov v roku 2001. Vláda SR vyjadrila súhlas s predĺžením termínu plnenia úlohy C.14, z uznesenia vlády SR č. 805 z 9. 10. 2000 "Predložiť na rokovanie vlády návrh zvyšovania dôchodkov tak, aby zvyšovanie dôchodkov v roku 2001 nemalo vplyv na zvýšenie deficitu verejného rozpočtu 2001" a s jej plnením v termíne stanovenom pre úlohu C.15., t.j. 31. 8. 2001.
Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o reforme riadenia verejných financií. Cieľom vypracovanej správy je poskytnúť komplexnejší obraz o nových prístupoch v systéme riadenia verejných financií. Ide jednak o skvalitnenie doterajších postupov, ale aj o zavádzanie nových prístupov zameraných najmä na zvýšenie transparentnosti finančných tokov vo všetkých zložkách verejných financií, zvýšenie finančnej a rozpočtovej disciplíny, skvalitnenie rozpočtového procesu a riadenia výdavkov. Určitými zmenami v systéme riadenia verejných financií sa reaguje tiež na plnenie požiadaviek vyplývajúcich z prístupového procesu do EÚ. Okrem cieľov a zámerov v jednotlivých okruhoch sú v správe obsiahnuté niektoré výsledky v plnení zámerov, ktoré sa doteraz dosiahli, ako aj úlohy, ktoré je treba zabezpečiť v ďalšom období. Úspešná realizácia nových prvkov v systéme riadenia verejných financií závisí nielen od ministerstva financií, ale aj od zodpovedného prístupu ďalších rezortov a všetkých zložiek verejnej správy.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľ. Fogaša v Českej republike 13. a 14. 12. 2000.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky. Potreba vypracovať uvedenú koncepciu vyplynula z analýzy a zhodnotenia doterajšieho stavu používania štátneho jazyka na území SR, z nedostatočného uplatňovania zákona o štátnom jazyku v spoločenskej praxi a z neuspokojivej úrovne jazykovej kultúry vo verejných oficiálnych prejavoch. V koncepcii ministerstvo kultúry formuluje ciele štátnej jazykovej politiky z hľadiska postavenia štátneho jazyka a definuje kľúčové problémy v jednotlivých oblastiach tak, aby sa zabezpečila podpora rozvoja slovenského jazyka.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení úlohy C.3 uznesenia vlády SR 4 č. 851 z 25. októbra 2000 k zdôvodneniu nezaradenia štátnych podnikov Letové prevádzkové služby SR, š.p., Bratislava a Slovenská plavba dunajská, Bratislava do privatizácie, za rezort Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zdôvodnenia zachovania štátneho podniku Mincovňa Kremnica, š.p. Kremnica. Vzhľadom na dlhoročnú tradíciu razby mincí na území Slovenska, na komplexnú technologickú previazanosť výroby a na citlivosť otázky bezpečnosti výroby peňazí pre zákazníkov mincovne na Slovensku aj v zahraničí, nie je podľa názoru MF SR a NBS vhodné organizačne, ani inak meniť súčasné zaradenie mincovne do inej formy riadenia, ani realizovať opatrenia na jej odstránenie, prípadne odstránenie jej jednotlivých pracovísk ďalším odpredajom alebo prenájmom niektorých z nich.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. 10. 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. 6. 1999. Dohovor predstavuje najmodernejší a súčasne najúčinnejší štandard ochrany maloletých detí v oblasti medzinárodného práva súkromného a je rozvinutím princípov obsiahnutých v Dohovore OSN o právach dieťaťa, ktorého je Slovenská republika zmluvnou stranou.
Návrh predložili minister spravodlivosti Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Uzavretím Protokolu medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o ukončení Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied.
Po viacerých konzultáciách oboch strán sa predmetná otázka riešila na zasadnutiach Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky zdravotníctva, zdravotného poistenia a sociálnej starostlivosti, ktorá bola ustanovená na základe uznesenia vlády SR č. 901/1998. Obe strany sa nakoniec dohodli na ukončení platnosti Dohody podpísaním Protokolu medzi vládou SR              a vládou MR o ukončení platnosti Dohody.
Návrh predložili minister zdravotníctva SR Roman Kováč a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zmenu bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 623 zo dňa 14. júla 1999. Vláda SR zmenila bod B.2. uznesenia vlády SR č. 623 zo dňa 14. júla 1999 takto: "spolupracovať s jednotlivými subjektami, ich veriteľmi a Ministerstvom financií SR pri realizácii opatrení uvedených programov, polročne tieto opatrenia vyhodnocovať a hodnotenie predkladať Ministerstvu financií SR". Vláda SR zároveň uložila ministerke financií predkladať na rokovanie vlády Slovenskej republiky správy o čerpaní úverov so štátnou zárukou, o rozsahu plnenia zo štátneho rozpočtu a o rizikách plnenia v nasledujúcom období.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerušila rokovanie o Finančnom memorande projektu programu ISPA pre rok 2000  "Čistiareň odpadových vôd v Banskej Bystrici".
Návrh predložil podpredseda vlády pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerušila rokovanie o Finančnom memorande projektu programu ISPA pre rok 2000 "Čistiareň odpadových vôd v Nitre".
Návrh predložil podpredseda vlády pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o činnosti Národného fondu. Národný fond bol pôvodne vytvorený pre spravovanie prostriedkov poskytnutých SR v rámci programov PHARE. V zmysle dokumentu Európskej komisie "Vademecum o koordinácii troch predvstupových nástrojov" a špecifických naraiadení Rady ES budú finančné prostriedky zo všetkých predvstupových fondov - PHARE 2000, SAPARD a ISPA - poskytované SR prostredníctvom Národného fondu. Účelom predloženého materiálu je poskytnúť informácie o úlohách, ktoré plní Národný fond v podmienkach Slovenskej republiky.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o likvidácii PERSPEKTÍVY - družstevnej zdravotnej poisťovne.
Informáciu predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh stanoviska vlády SR k posudku Poradného výboru Rady Európy k Správe o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na vytvorenie samostatnej telekomunikačnej akciovej spoločnosti s celoslovenskou pôsobnosťou. Cieľom tohto materiálu bolo urobiť ďalší krok smerom k liberalizácii trhu s energiou, formou zamedzenia krížových dotácií cestou organizačného odčlenenia. Z pohľadu podnikateľských aktivít tejto spoločnosti je jej cieľom v prvej etape ponúknuť na trh kapacity predovšetkým pre prenos dát. Spoločnosť má prispieť k zvýšeniu konkurencie na trhu, čo podporí pokles cien a rozvoj internetových služieb. Z tohto pohľadu možno považovať založenie novej spoločnosti za významný príspevok k informatizácii slovenskej spoločnosti. Zároveň sa vytvorí priestor pre efektívnejšie a kvalitnejšie prevádzkovanie vládenej siete GOVNET a tiež pre prevádzku akademickej siete SANET. Nová telekomunikačná spoločnosť má cieľ stať sa alternatívnym telekomunikačným operátorom na slovenskom trhu.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava - časť Obvodné zdravotné stredisko Špačince.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou - časť Obvodné zdravotné stredisko Vranov nad Topľou-Čemerné, ul. Kukučínova.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Levice - časť Obvodné zdravotné stredisko Rybníky II., Levice.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na použitie finančných prostriedkov získaných z privatizácie časti majetkovej účasti štátu a majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní peňažného ústavu Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom v Bratislave v roku 2001. Výnosy z privatizácie SLSP, a.s. vo výške 12 720 mil. Sk sa použijú nasledovne:
- na úhradu záväzkov FNM SR - 4 239 440 tis. Sk
- na úhradu záväzkov MF SR /úhrada štátnych záruk/ - 4 276 010 tis. Sk
- na vyplatenie dlhopisov FNM SR - 4 205 550 tis. Sk
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu č. C.22 uznesenia vlády SR  č. 346/2000 k rozhodujúcim problémovým okruhom spracovania návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001. Predmetné uznesenie ukladá ministerke pre správu a privatizáciu národného majetku v bode C.22. predložiť na rokovanie vlády informáciu obsahujúcu upresnený odhad príjmov z privatizácie za roky 2000 a 2001.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v roku 2000.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín. Návrh dohody zohľadňuje možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných úkazov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti spoločnej štátnej hranice. Štátni občania oboch krajín a občania členských štátov Európskej únie i členských štátov Európskeho ekonomického priestoru pri návšteve uvedených objektov prekračujú spoločnú štátnu hranicu mimo hraničných priechodov za podmienok ustanovených dohodou. Dohoda neobmedzuje výkon kontroly osôb pri prekračovaní spoločnej štátnej hranice a pri prehliadke historických pamiatok a prírodných hodnôt príslušníkmi hraničnej polície a orgánmi colnej správy zmluvných strán. V dohode je konkrétne upravené zabezpečenie prístupu k hradu Šomoška a priľahlých priestorov vyznačených v prílohe č. 1 k tejto dohode a vo vymedzenom čase. Ustanovenie článku 3 dohody vytvára právnu platformu rozšírenia aj na ďalšie historické pamiatky a prírodné hodnoty.
Návrh predložili minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a odvolala vedúceho úradu Ministerstva kultúry SR Mgr. Emila Bartka.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vymenovala vedúceho úradu Ministerstva kultúry SR Mgr. Pavla Juhosa.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na účasť SR na 2. schôdzi strán Dohovoru EHK OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, ktorá sa bude konať v Sofii, Bulharsko 26. a 27. 2. 2001. V dňoch 26. - 27. februára 2001 sa v bulharskej Sofii uskutoční 2. schôdza strán Dohovoru EHK OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (ďalej len Dohovor). Dohovor bol podpísaný 25. februára 1991 vo fínskom meste ESPOO. Cieľom Dohovoru je zavedenie princípu posudzovania vplyvov na životné prostredie do vnútroštátnej legislatívy jednotlivých štátov a umožnenie iným štátom zasiahnuť presne ustanoveným spôsobom do prípravy činností, ktoré sa vykonávajú mimo ich územia a ktoré môžu mať nežiadúci dopad na ich životné prostredie.
Návrh predložili minister životného prostredia SR László Miklós a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády, týkajúcich sa novelizácie Obchodného zákonníka. Návrh novely Obchodného zákonníka podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001 komplexne zapracúva problematiku práv zahraničných podnikateľov, ale aj opatrenia uložené uzneseniami č.518/1999 a č.355/2000. V návrhu sa premietne tak požiadavka sprísnenia zápisu a výmazu obchodných spoločností z obchodného registra, ako aj prispôsobenie právneho stavu bytových družstiev európskemu štandardu.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR, týkajúcich sa cestnej a leteckej dopravy. Vláda Slovenskej republiky zrušila dve úlohy z oblasti cestnej dopravy: vytvoriť podmienky pre vybudovanie centrálnej autobusovej dopravy a pre vybudovanie mestskej hromadnej dopravy v Banskej Štiavnici. Zrušenie dvoch úloh sa zároveň týka oblasti leteckej dopravy: dobudovanie vojenského letiska Sliač pre využitie civilnej leteckej dopravy a zhodnotenie potreby rozvoja letiska Svidník. Predpoklady na splnenie úloh sa nenaplnili a tým úlohy stratili svoju aktuálnosť.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Výročnú správu a ročnú účtovnú uzávierku.
Správu predložil predseda Rady Fondu detí a mládeže Martin Kugla.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch 55. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Spotrebiteľský barometer I. (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky).
Návrh predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka v Poľskej republike 18.-. januára 2001.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na späťvzatie vládneho návrhu zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch z rokovania 45. schôdze Národnej rady SR. Vláda SR zároveň uložila ministrovi vnútra SR predložiť po dopracovaní návrh zákona v novom znení tak, aby v ňom bolo zakotvené postavenie Národného bezpečnostného úradu ako ústredného orgánu štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností a šifrovú službu.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na poskytnutie humanitárnej pomoci Juhoslovanskej zväzovej republike. Vláda SR zároveň uložila ministerke financií SR vyčleniť z rezervy vlády SR na rok 2001 čiastku 55 000 000 Sk na humanitárnu pomoc Juhoslovanskej zväzovej republike.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Koncepciu stabilizácie súdnictva. Predmetom navrhovanej koncepcie je urýchlenie občianskeho súdneho konania, náležite odlíšiť dokazovanie v sporovom konaní od dokazovania v nesporových veciach, potvrdenie všeobecnej prvostupňovej príslušnosti okresných súdov, najširšie odbremenenie krajských súdov od prvostupňovej rozhodovacej činnosti a riešenie praktických problémov, ktoré vznikajú v aplikačnej praxi, zefektívnením výkonu súdnictva v oblasti civilného súdnictva a v oblasti trestného súdnictva a nevyhnutné inštitucionálno-organizačné zmeny.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a uložila Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR posúdiť stav zvýšenia zliav cestovného a predložiť na rokovanie vlády návrh opatrení do 28. 2. 2001.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.


* * * * *

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR