K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 30. mája 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 160. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
podpredseda vlády SR Pál Csáky /ZPC/
minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši /ZPC/
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko /ZPC/
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci

x x x x x

Z programu boli stiahnutné:
Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich s výkupom pozemkov pre výstavbu závodu INA WERK – Kysucké Nové Mesto.
Predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Návrh komplexného hodnotenia efektívnosti a účelnosti používania prostriedkov predvstupovej pomoci Európskej únie.
Predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Správa o situácii na odboroch sociálnych vecí krajských a okresných úradov a návrh riešenia.
Predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Analýza a návrh systémových opatrení zlepšenia činnosti katastrálnych úradov.
Predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Do programu boli dodatočne doplnené:
Návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2000.
Predkladá: prezident prezídia FNM SR

Návrh ročnej účtovnej uzávierky Fondu národného majetku SR za rok 2000.
Predkladá: prezident prezídia FNM SR

Ročná správa o výsledku hospodárenia Eximbanky SR za rok 2000.
Predkladá: guvernér Eximbanky SR

Návrh Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou PUNCH International NV o priamej investícii spoločnosti PUNCH International na Slovensku.
Predkladá: minister hospodárstva SR

Návrh na zmenu bodu A.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 367 zo dňa 25. apríla 2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Informácia o implementácii ISPA.
Predkladá: minister životného prostredia SR

Návrh na financovanie rozvojových projektov STV a SRo.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Informácia o priebehu súdneho konania proti Slovenskej republike / Úradu vlády SR / vo veci výberového konania PHARE projektu SR 9808 01 01 " Právne poradenstvo pre aproximáciu legislatívy so zameraním na krátkodobé a strednodobé priority Partnerstva pre vstup "
Predkladá: podpredseda vlády SR pre legislatívu určený funkciou podpredsedu vlády pre európsku integráciu
Poznámka: materiál sa nezverejňuje /zákon č. 211/2000 Zb./

x x x x x

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je skvalitnenie procesu registrácie liekov, farmakobdelosti, kontroly liekov a predpisovania liekov a tým aj zabezpečenie ochrany pacienta s cieľom zabezpečiť mu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti len kvalitné, účinné a bezpečné lieky.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov. Účelom návrhu zákona je spresnenie a doplnenie predovšetkým tých ustanovení zákona, ktoré upravujú poskytovanie príplatkov za vykonávanie niektorých činností a poskytovanie náhrad pri služobných cestách a štúdiu na vojenských školách na území Slovenskej republiky a v zahraničí.
Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu reformy daní - náčrt budúcej daňovej politiky. Cieľom uvedeného materiálu je načrtnúť daňovú politiku SR a jej smerovanie do budúcnosti.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerušila rokovanie o  Návrhu zákona o dani z nehnuteľností.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na riešenie usporiadania majetkových vzťahov na vodnom diele Gabčíkovo.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o prevzatých štátnych zárukách a o stave vymáhania pohľadávok z realizovaných štátnych záruk. Cieľom materiálu je informovať o aktuálnom využívaní štátnych záruk za bankové úvery za rok 2000 a k 30. aprílu 2001 vo vzťahu ku štátnemu rozpočtu. Súčasne sa materiál zaoberá analýzou rozhodujúcich problémov v oblasti vymáhania realizovaných štátnych záruk.
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o súčasnom stave finančného, materiálno-technického a odborného personálneho zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb, starostlivosti o občanov s duševnými poruchami a poruchami správania v zariadeniach sociálnych služieb, vrátane analýzy možnosti prechodu vybraných zariadení sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie na príspevkovú formu hospodárenia.
Správu predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerušila rokovanie o materiáli Prehľad štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja s návrhom na redukciu aspoň jedného z nich.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vyhlásenie obcí Šaštín – Stráže a Krásno nad Kysucou za mestá. Vláda SR zároveň odporučila Národnej rade Slovenskej republiky vyhlásiť obidve obce za mestá podľa § 22 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. septembra 2001.
Návrh predložil minister vnútra SR

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti cestovného ruchu.  Vláda SR zároveň splnomocnila ministra hospodárstva SR a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR na podpis dohody. Dohoda je v súlade so slovenským právnym poriadkom a so všeobecne uznávanými zásadami medzinárodného práva. Dohoda vytvorí legislatívny rámec pre rozširovanie spolupráce v oblasti cestovného ruchu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou, umožní lepšiu vzájomnú informovanosť, upevní existujúce pracovné kontakty a návštevnosť.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o leteckej doprave. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky na podpis Dohody.
Návrh predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a schválila  Návrh na prijatie oficiálnej delegácie Portugalskej republiky vedenej predsedom vlády Antóniom Guterresom v Slovenskej republike v dňoch 4. - 6. júna 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala  Návrh na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na siedme zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke. Vláda SR vyjadrila súhlas s vyslaním RNDr. Jozefa Franzena, splnomocnenca vlády Slovenskej republiky v Spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL, ako delegáta Slovenskej republiky na siedme zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej organizácie pre morské dno v dňoch 2. až 13. júla 2001 v Kingstone na Jamajke.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zrušenie splnomocnenca vlády SR pre rokovania o dostavbe Jadrovej elektrárne Mochovce vypracovaný na základe Auditu súladu činností z financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácii v ich pôsobnosti. Vláda SR na základe prerokovaného návrhu ruší s okamžitou platnosťou funkciu splnomocnenca z dôvodu splnenia úloh, pre ktoré bola zriadená.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Dušan Stančiak v. Slovenská republika. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s nepredložením sporu na opätovné posúdenie Veľkej komore Európskeho súdu  pre ľudské práva a s vyplatením sumy 80. 000,-Sk za nepeňažnú ujmu sťažovateľovi Dušanovi Stančiakovi
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Vladimír Marônek v. Slovenská republika. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s nepredložením sporu na opätovné posúdenie Veľkej komore Európskeho súdu  pre ľudské práva a s vyplatením sumy 221.522,50,- Sk za peňažnú škodu sťažovateľovi spolu s akýmikoľvek ďalšími nákladmi na exekučné konanie, ktoré bude sťažovateľ povinný zaplatiť a sumy 20,070,- Sk za náklady a výdavky, ktoré sťažovateľ vynaložil na súdne konanie. Sťažnosť sa týkala toho, že odsudzujúcim rozsudkom vnútroštátnych súdov v spore o ochranu osobnosti došlo k porušeniu práva sťažovateľa na slobodu prejavu garantovaného článkom 10  Dohovoru. Európsky súd pre ľudské práva priznal sťažovateľovi spravodlivé zadosťučinenie za porušenie tohto práva.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na zrušenie úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky. Pri prehodnotení úloh Ministerstvo financií vychádzalo z vlastnej iniciatívy. Prehodnotenie zameralo predovšetkým na úlohy už splnené, ktoré nevyžadujú ďalšie sledovanie  a vyhodnocovanie prostredníctvom uznesení vlády SR. Týmto sa sleduje zníženie neefektívnej administratívnej práce, pretože pri úlohách, ktoré sú už splnené, ďalšie vyhodnocovanie je len formálneho charakteru.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu vyplývajúcu z bodu B.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 886 zo dňa 31. 10. 2000 k návrhu koncepcie prechodu zo zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na systém povinne zmluvného poistenia. Vláda SR zároveň uložila ministrovi zdravotníctva SR v spolupráci s ministrom spravodlivosti SR, ministrom práce, sociálnych vecí  a rodiny SR a ministerkou financií SR predložiť nový návrh na riešenie tejto úlohy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč a minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17/2001 z 10. januára 2001 k 23.5.2001. Materiál obsahuje odpočet plnenia prioritných úloh vlády SR v oblasti integrácie SR do Európskej únie k 23.5.2001.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Vláda SR odložila z rokovania materiál Stav záväzkov zdravotníckych zariadení s dôrazom na záväzky voči dodávateľom energií, Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce a dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok a návrh na ich riešenie.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas so Správou o ukončení rokovaní o ďalšej liberalizácii obchodu medzi SR a EÚ so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s návrhom rozhodnutia Asociačnej rady medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane na zmenu Protokolu č.3 (týkajúcu sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami) k Európskej dohode, zakladajúcej pridruženie medzi Slovenskou republikou na jednej strane a Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na druhej strane. Vláda SR vyjadrila súhlas s predbežným vykonávaním protokolu upravujúceho Európsku dohodu o pridružení SR k ES po jeho odsúhlasení Asociačnou radou SR/EÚ. Vyslovením súhlasu sa platná Európska dohoda o pridružení rozšíri o nové koncesie v oblasti obchodu  so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami v súlade so snažením Slovenskej republiky o vstup do európskych štruktúr.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš, minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa mení privatizačný projekt státního peněžního ústavu Investiční banka, Praha, schválený uznesením vlády Českej a Slovenskej federatívnej republiky č. 108 zo dňa 20. februára 1992. Dôvodom zmeny je skutočnosť, že pôvodné uznesenie vlády ČSFR je v súčasnom období nevykonateľné a zvýšením základného imania banky v roku 1998 a dňa 3.8.1999 došlo k zmene akcionárskej štruktúry. Návrh zmeny uznesenia v časti rozdelenie akcií je vypracovaný podľa súčasnej výšky základného imania Investičnej a rozvojovej banky a.s. so sídlom v  Bratislave.
Návrh predložil ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na pridelenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre projekty trilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky, Maďarskej republiky a Rakúskej republiky. Objem pridelených finančných prostriedkov predstavuje sumu 10 231 964, - Sk. Realizácia schválených projektov prispeje k rozvíjaniu trilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou, Maďarskou republikou a Rakúskou republikou.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh ďalšieho postupu nakladania s majetkom Hotel FORUM s.r.o. Bratislava.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o výsledku kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných vo IV. štvrťroku 2000, so zameraním na kontrolu úloh z uznesení vlády SR, týkajúcich sa riešenia dopadov sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve v roku 2000.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o Projekte pomoci asociovaným krajinám pri budovaní inštitúcií pre prijatie a uplatňovanie acquis communautaire - twinning.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Národný program pre prijatie acquis communautaire 2001. Ide o tretiu revidovanú verziu kľúčového dokumentu v rámci procesu integrácie SR do EÚ vypracovávanú v súčinnosti a podľa požiadaviek Európskej komisie. Vláda uložila ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy v záujme zabezpečenia plnenia záväzkov Slovenskej republiky v rámci prístupového procesu do Európskej únie plniť krátkodobé a strednodobé priority obsiahnuté v Národnom programe v súlade so stanoveným časovým harmonogramom.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Ročnou správou o výsledku hospodárenia Eximbanky SR za rok 2000.
Vláda SR zároveň uložila guvernérovi Eximbanky SR odôvodniť Ročnú správu o výsledku hospodárenia Eximbanky SR za rok 2000 vo výboroch Národnej rady SR.
Návrh predložil guvernér Eximbanky SR Ľubomír Šlahor

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2000. Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi prezídia FNM SR predložiť návrh výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2000 Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh predložil prezident prezídia FNM SR Jozef Kojda

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o schválení materiálu Medzinárodnej organizácie pre morské dno “Pravidlá pre vyhľadávanie a prieskum polymetalických nodúl (konkrécií) v Oblasti”.
Informáciu predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera v Libanonskej republike v dňoch 2. - 4. apríla 2001 a v Sýrskej arabskej republike v dňoch 4. - 6. apríla 2001.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh ročnej účtovnej uzávierky Fondu národného majetku SR za rok 2000. Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi prezídia FNM SR predložiť Návrh ročnej účtovnej uzávierky Fondu národného majetku SR za rok 2000 Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh predložil prezident prezídia FNM SR Jozef Kojda

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu bodu A.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 367 zo dňa 25. apríla 2001 k návrhu plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou PUNCH International NV o priamej investícii spoločnosti PUNCH International na Slovensku.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o implementácii ISPA.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerokovala a schválila s pripomienkami Návrh na financovanie rozvojových projektov STV a SRo.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu súdneho konania proti Slovenskej republike / Úradu vlády SR / vo veci výberového konania PHARE projektu SR 9808 01 01 " Právne poradenstvo pre aproximáciu legislatívy so zameraním na krátkodobé a strednodobé priority Partnerstva pre vstup."
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu určený funkciou podpredsedu vlády pre európsku intengráciu
Poznámka : Poznámka: materiál sa nezverejňuje /zákon č. 211/2000 Zb./

x x x x x x

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR