VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZÁZNAM
z 1.
rokovania vlády Slovenskej republiky
4. júla 2006


          Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

          V úvode rokovania vlády predseda vlády privítal novozvoleného predsedu           Národnej rady Slovenskej republiky P. Pašku.

          Jednotlivé body programu vláda  prerokovala s týmito závermi:    

1. Návrh na odvolanie štátnych tajomníkov ministerstiev (č.: 11619/2006)
Predkladá: predseda vlády

         Vláda po prerokovaní návrhu  p r i j a l a  uznesenie č. 602.

2. Návrh na vymenovanie vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky                    (č.: 11620/2006)
Predkladá: predseda vlády

         Vláda po prerokovaní návrhu  p r i j a l a  uznesenie č. 603.

3. R ô z n e

   a) Vláda vzala na vedomie  informáciu predsedu vlády o harmonograme uvádzania ministrov do funkcií.

   b) Predseda vlády informoval členov vlády, že rokovania vlády Slovenskej republiky budú aj naďalej v stredu.


       Robert  F i c o  v. r.
predseda vlády