K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 3. novembra 2004
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 107. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu

Na zasadnutí nie je prítomný:
minister obrany SR Juraj Liška
Neprítomného ministra zastupuje štátny tajomník

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1228/2004 prijatého na 31. schôdzi Národnej rady SR  
Predkladá: predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1278/2004 prijatého na 31. schôdzi Národnej rady SR  
Predkladá: predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci  
Predkladá: minister školstva SR Martin Fronc

Návrh na udelenie Radu Bieleho dvojkríža III. triedy  
Predkladá: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan
Poznámka: Materiál je vyhradený

Návrh správy o výsledku rokovania s Preferovaným strategickým investorom o konečnej podobe Transakčných dokumentov a o vývoji privatizácie u Preferovaného strategického investora
Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko

Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov
Predkladá: podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic

Návrh na schválenie Rozhodnutia predstaviteľov vlád členských štátov, stretávajúcich sa v rámci Rady, vo veci privilégií a imunít udelených pre Európsku obrannú agentúru a jej pracovníkov
Predkladajú: minister obrany SR Juraj Liška a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

xxxxx

Vláda SR  prerokovala a s pripomienkou schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Jeho účelom je regulačnými opatreniami vytvoriť a rozvíjať modernú a kvalitnú železničnú dopravnú cestu, dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž pri poskytovaní železničnej dopravy a služieb s tým spojených a  podporiť záujem užívateľov o železničnú dopravu. Predloženým návrhom zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú Smernice Európskeho parlamentu a Rady.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou Legislatívnej rady vlády SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz. Týmto nariadením sa upravujú požiadavky a postupy o zhromažďovaní informácií o zoonózach a opatrenia, ktoré je potrebné prijímať v súvislosti so vznikom zoonóz. Prijatím predloženého návrhu sa dosiahne plný súlad s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. Cieľom protokolu je dosiahnuť v európskom regióne zníženie acidifikácie (kyslých zrážok), eutrofizácie (vnášania nadmerných živín do prostredia) a zníženie expozície prízemným ozónom na čo najmenšiu a podľa možnosti rovnakú mieru.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vloženie pohľadávok z návratných finančných výpomocí poskytnutých v rámci vládou schváleného projektu reštrukturalizácie bánk do základného imania Slovenskej konsolidačnej, a.s.. Dôvodom takéhoto rozhodnutia je zabezpečenie finančnej stability tejto špecializovanej inštitúcie.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií  SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila stratégiu Slovenskej republiky pre Kohézny fond 2004–2006. Cieľom stratégie je prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v Národnom rozvojovom pláne pri čo najvyššie možnom efektívnom čerpaní prostriedkov z Kohézneho fondu, ktoré prislúchajú Slovenskej republike v súlade so Zmluvou o pristúpení k EÚ. Implementácia projektov financovaných z Kohézneho fondu bude prebiehať v súlade s princípmi, cieľmi a časovým harmonogramom uvedeným v stratégii.
Predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zmenu Štatútu kúpeľného miesta Piešťany, ktorou sa menia hranice vnútorného kúpeľného územia kúpeľného miesta Piešťany s ohľadom na rozvoj a súčasne zachovanie liečebnej funkcie kúpeľného miesta.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie niektorých netermínovaných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky pre ministra zdravotníctva.  
Návrh minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie niektorých netermínovaných úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi hospodárstva  
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie neaktuálnych úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi životného prostredia.  
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie a zmenu termínu úloh z uznesení vlády SR za MDPT SR.  
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie úlohy B.6. uznesenia vlády SR č. 300  z 27.marca 2002.  
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon.

Vláda SR prerokovala a schválila dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov  a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2004.  
Predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia NR SR č. 1228/2004 a uložila príslušným členom vlády plniť predmetné úlohy.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia NR SR  č. 1278/2004  a uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií plniť predmetné úlohy.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a a vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci. Dohoda vyjadruje spoločnú vôľu obidvoch strán rozvíjať a podporovať  spoluprácu v oblasti vedy a techniky tak, aby táto spolupráca bola vzájomne výhodná  a prispievala k rozvoju národných ekonomík a k prosperite oboch krajín.
Návrh predložil minister školstva SR Martin Fronc

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na udelenie Radu Bieleho dvojkríža III. triedy.  
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.
Poznámka: Materiál je vyhradený

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh správy o výsledku rokovania s Preferovaným strategickým investorom o konečnej podobe Transakčných dokumentov a o vývoji privatizácie u Preferovaného strategického investora.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na začatie konania o súlade § 130 ods. 6 č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 prvá veta ústavy v spojení čl. 80, s čl. 113 a s čl. 114 ods. 2 a 3 ústavy.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na schválenie Rozhodnutia predstaviteľov vlád členských štátov, stretávajúcich sa v rámci Rady, vo veci privilégií a imunít udelených pre Európsku obrannú agentúru a jej pracovníkov.
Návrh predložili minister obrany SR Juraj Liška a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch 48. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu                  vo Viedni.  
Informáciu predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie polročnú správu o stave kapitálového trhu za prvý polrok 2004.  
Predložili predseda Rady Úradu pre finančný trh Jozef Makúch a podpredseda Rady Úradu pre finančný trh pre dohľad nad kapitálovým trhom Slavomír Šťastný.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie polročnú správu o stave poisťovníctva za prvý polrok 2004.  
Predložili predseda Rady Úradu pre finančný trh Jozef Makúch a podpredseda Rady Úradu pre finančný trh pre dohľad nad poisťovníctvom Július Tomka.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie polročnú správu o stave starobného dôchodkového sporenia za prvý polrok 2004.  
Predložili predseda Rady Úradu pre finančný trh Jozef Makúch a podpredseda Rady Úradu pre finančný trh pre dohľad nad poisťovníctvom Július Tomka.

xxxxx
Koniec komuniké.
Martin Maruška, hovorca vlády SR