K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 28. februára 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 143. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš /ZPC/
minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Zdôvodnenie zachovania štátnych podnikov a organizácií v rezorte pôdohospodárstva -  Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava, Závodisko, š.p. Bratislava, Národný Žrebčín, š.p. Topoľčianky, Lesopoľnohospodársky majetok, š.p. Ulič, Agrokomplex -výstavníctvo Nitra.
Predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Do programu boli dodatočne doplnené:

Obranná stratégia Slovenskej republiky.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na zabezpečenie komplexného riešenia koncesionárskych poplatkov.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Informácia o vývoji cien pšenice, múky a chleba s návrhom opatrení na zabezpečenie trhu.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1112 zo dňa 20. decembra 2000 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava.
Predkladá: ministerka financií SR

Návrh na zapožičanie štátneho vyzanamenania Rad bieleho dvojkríža II. triedy viceprezidentovi Európskej investičnej banky Wolfgangovi Rothovi.
Predkladá: ministerka financií SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Návrh zákona rieši tri základné okruhy problémov, ktorými sú úpravy v oblasti športovej prípravy a športových škôl, vznik združených škôl a presun zriaďovateľskej funkcie k stredným odborným učilištiam, učilištiam a strediskám praktického vyučovania z ústredných orgánov štátnej správy na príslušné krajské úrady pri výraznom posilnení pôsobnosti ústredných orgánov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy mládeže na povolania nielen v stredných odborných učilištiach ale aj v stredných odborných školách a združených stredných školách.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečiť ochranu práv prenajímateľov - vlastníkov domu alebo bytu, zachovať práva nájomcov, ktorí si svodomite plnia svoje povinnosti vyplývajúce z nájomného vzťahu a umožniť účinnejší postih voči tým nájomcom, ktorí porušujú svoje povinnosti najmä tým, že neplatia nájomné, poškodzujú prenajatý byt alebo sústavne narušujú pokojné bývanie ostatných nájomcov. Predmetom navrhovanej novely je predovšetkým nová úprava spôsobu zániku nájmu bytu výpoveďou, upresnenie jednotlivých dôvodov výpovede z nájmu bytu a vypustenie tých výpovedných dôvodov, ktoré sú z časového hľadiska prekonané, ako aj nová úprava zabezpečenia bytovej náhrady. Úprava sa dotýka aj časti upravujúcej vklady, ktorá bola zmenená v súlade so záväzkami Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 180/1995 Z.z. Predmetom navrhovanej právnej úpravy je ustanoviť druhy, účel a podmienky poskytovania podpory na zriadenie priemyselného parku, ako aj pôsobnost’ orgánov štátnej správy pri poskytovaní a kontrole použitia tejto podpory. Priemyselné parky podľa navrhovaného zákona budú zriaďovať obce, ktoré budú aj prijímateľom dotácií zo štátneho rozpočtu účelovo určených na zriadenie priemyselného parku, t. j. na prevod, nájom, zámenu alebo na vyvlastnenie pozemkov určených na zriadenie priemyselného parku a na vybudovanie technickej vybavenosti územia a uskutočnenie inžinierskych stavieb nevyhnutných na zriadenie priemyselného parku. Podmienkou poskytnutia dotácie obci je, že obec je schopná zabezpečiť spolufinancovanie nákladov na zriadenie priemyselného parku. O poskytnutí podpory bude rozhodovať Ministerstvo hospodárstva SR po predchádzajúcom súhlase ostatných dotknutých ministerstiev a Slovenského pozemkového fondu, ak pôjde o prevod, nájom alebo zámenu pozemkov, s ktorými tento fond nakladá. Podporou zriaďovania priemyselných parkov sa vytvoria podmienky na zvýšenie záujmu strategických investorov o vstup do ekonomiky Slovenskej republiky, porovnateľne s podmienkami v ostatných transformujúcich sa krajinách. Vstup strategických investorov do priemyselných parkov bude znamenať aj výrazné rozvojové impulzy pre rozvoj regiónov, zvýšenie zamestnanosti a ekonomický rozvoj Slovenska.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o plnení Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu za obdobie roka 2000. Materiál obsahuje informáciu o plnení úloh hlavného koordinátora v roku 2000, prehľad vzdelávacích aktivít jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky za to isté obdobie, ako aj plány vzdelávania pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy v roku 2001 v rámci integračného procesu.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila nové znenie vládneho návrhu zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon predpokladá zriadenie Národného bezpečnostného úradu ako ústredného orgánu štátnej správy pre ochranu utajovaných skutočností a šifrovú službu. Cieľom návrhu zákona je na základe potrieb a požiadaviek odborných zložiek Slovenskej republiky a vychádzajúc z už schválených bezpečnostných dohôd o vzájomnej ochrane vymieňaných utajovaných skutočností, ktoré Slovenská republika uzatvorila s NATO, Západoeurópskou úniou, USA, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Veľkou Britániou a v súlade s pripravovanými dohodami novo upraviť ochranu utajovaných skutočností, ich klasifikáciu a prístup k takýmto skutočnostiam podľa štandardov Západoeurópskej únie.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Analýzu a návrh systému financovania telesnej kultúry v Slovenskej republike - koncepcia. Vláda SR zároveň uložila ministrovi školstva SR konkretizovať nový systém financovania telesnej kultúry v pripravovanom Národnom programe rozvoja športu v SR.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu - Územný plán veľkého územného celku Bratislavský kraj - Zmeny a doplnky roku 2000. Riešené územie zmien a doplnkov územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj je vymedzené časťou územia v okolí lokality určenej pre priemyselný park na juhu Vojenského obvodu Záhorie, ktorá bola z neho vyňatá a včlenená do katastra Lozorno. Územný plán VÚC Bratislavský kraj - zmeny a doplnky roku 2000 bol vypracovaný v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala Návrh na vydanie rozhodnutia, že stavba "Rozšírenie výroby a spracovania hliníka v SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom" je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme. Vláda SR rozhodla že stavba "Rozšírenie výroby a spracovania hliníka v SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom" je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o rozvoji cestovného ruchu. Správa o rozvoji cestovného ruchu hodnotí vývoj cestovného ruchu z hľadiska rozhodujúcich ukazovateľov v časovom období od r. 1998 až 2000.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Národný program rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike. Národný program na základe analýzy vývoja a súčasného stavu cestovného ruchu v Slovenskej republike určuje hlavné úlohy zamerané na rozvoj tohto perspektívneho odvetvia. Úlohy sú zamerané do oblasti legislatívy, ekonomiky, propagácie a koordinácie subjektov cestovného ruchu.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Priebežnú správu o stave delimitácie a ďalšom postupe prípravy jednotnej dopravnej polície. Vláda SR zároveň uložila príslušným rezortným ministrom realizovať delimitáciu Železničnej polície z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na Ministerstvo vnútra SR do troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona o zlúčení Železničnej polície s Policajným zborom.
Návrh predložili minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie finančnej zmluvy medzi vládou SR a Európskou investičnou bankou o poskytnutí úveru na výstavbu rýchlostnej cesty R1 v úsekoch Hronský Beňadik - Nová Baňa a Nová Baňa - Rudno nad Hronom.
Návrh predložili ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o exporte dávok sociálneho zabezpečenia. Vláda SR odporučila prezidentovi Slovenskej republiky splnomocniť ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a ako alternáta ministra zahraničných vecí alebo veľvyslanca Slovenskej republiky v Holandskom kráľovstve na podpis zmluvy s výhradou ratifikácie. Vláda SR zároveň odporučila prezidentovi SR ratifikovať podpísanú zmluvu po vyslovení súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh predložili minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik - časť Poprad - Veľká, Gagarinova ul., Rekreačná chata.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik - časť Košice, Jarmočná ul. č. 5 - Sklad č. 14.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh odpustenia cla a dovoznej prirážky pri nákupe lietadla. Vláda SR zároveň uložila ministerke financií Slovenskej republiky realizovať odpustenie cla a dovoznej prirážky pre lietadlo B 737 registračnej značky OM-ERA, pre leteckú spoločnosť Air Slovakia BWJ.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Informáciu o vynútiteľnosti práva, najmä rodinného práva v rodinnoprávnych veciach s cudzím prvkom.
Informáciu si vyžiadala Národná rada Slovenskej republiky, ktorá na svojej 45. schôdzi na základe odporúčania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie, vyjadrenom v jeho uznesení z 29. januára 2001 č. 286, prerušila rokovanie o návrhu vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou Dohovoru o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z 29.5.1993, podpísaného Slovenskou republikou v Haagu dňa 1. júna 1999. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a bývanie v horeuvedenom uznesení odporučil Národnej rade Slovenskej republiky požiadať vládu Slovenskej republiky o predloženie informácie o stave vynútiteľnosti práva, najmä rodinného práva v rodinnoprávnych veciach s cudzím prvkom a túto informáciu prerokovať na nasledujúcej schôdzi Národnej rady spoločne s návrhom vlády na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s ratifikáciou uvedeného dohovoru.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o rozsudku Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Štefčo Vodeničiarov v. Slovenská republika.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala Návrh na delimitáciu systemizovaného miesta zabezpečenia agendy cezhraničnej spolupráce na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.Vláda SR uložila ministrovi zahraničných vecí  SR v spolupráci s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR zabezpečiť delimitáciu systemizovaného miesta na zabezpečenie agendy cezhraničnej spolupráce z Ministerstva zahraničných vecíSR na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vrátane mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich odvodov do poistných fondov.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zrušenie úlohy B.2 z uznesenia vlády SR č. 471/2000. Ministerstvo hospodárstva SR na základe uznesenia vlády SR č.471/2000 - bod B.1. vyhlásilo verejné obstarávanie v súlade s § 12 odstavec 1, bod b, zákona č.263/1999 Z. z. metódou užšej súťaže a určilo, podľa § 43 predmetného zákona, počet uchádzačov na 10 pre vypracovanie ponuky - návrh kontraktu na dodávku riečnych a námorných lodí z Ruskej federácie do Slovenskej republiky s reexportom časti lodí do tretích krajín na účet zníženia zadĺženosti RF voči SR. Do súťaže sa prihlásili dve spoločnosti, akciová spoločnosť Transpetrol   a akciová spoločnosť Dunajská plavba, avšak vzhľadom na predloženie nekompletných podkladov záujemcami, výberová komisia vyhlásila súťaž za neplatnú a rozhodla opakovať súťaž v súlade s §52 odstavec 1, písmeno g zákona č.263/1999 Z.z. s postupom na rokovacie konanie bez zverejnenia. Po vyhodnotení ponúk dňa 14. novembra 2000 určila ako víťaznú ponuku predloženú akciovou spoločnosťou Transpetrol.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu z kontroly realizácie vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 27/1995 Z.z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 268/1998 Z.z. a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 269/1998 Z.z. vo vybratých orgánoch štátnej správy SR.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z.. Účelom návrhu zákona je riešenie súbehu nároku na výsluhový dôchodok alebo výsluhový dôchodok s nárokom na nemocenské poistenie zo sociálneho zabezpečenia vojakov a novo upraviť podmienky o spôsobe zvyšovania týchto dôchodkov a tak odstrániť nežiadúce zvyšovanie rozdielu medzi úrovňou týchto dôchodkov priznaných podľa predpisov platných do 30. apríla 1998 a po tomto dátume.
Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení NR SR zo 43. schôdze. Národná rada SR na 43. schôdzi v 10-tich uzneseniach odporučila a požiadala vládu o splnenie 31 úloh. Doposiaľ bolo splnených alebo inými uzneseniami zabezpečených 19 úloh. Na základe stanovísk príslušných rezortov sa navrhuje nesúhlasiť s 2 úlohami v bodoch C.1 a C.2 návrhu uznesenia. V ďalších 10 úlohach sa v návrhu uznesenia ukladá príslušným ministrom ich splnenie.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa ruší rozhodnutie o privatizácii spoločnosti SOLIVARY a.s. Prešov so sídlom v Prešove a vydala rozhodnutie podľa § 28 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ktorým ruší rozhodnutie Prezídia Fondu národného majetku Slovenskej republiky č. 929/2000 z 12.4.2000 o naložení s majetkovou účasťou fondu na podnikaní spoločnosti SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov so sídlom v Prešove v plnom rozsahu.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení Koncepcie komunikačnej stratégie vlády SR pre prípravu obyvateľstva na členstvo SR v Európskej únii v roku 2000.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík.

Vláda SR prerokovala a schválila Obrannú stratégiu Slovenskej republiky. Predmetný materiál predstavuje zásadný dokument pre kvalitatívne nové riešenie otázok obrany štátu v súčasnosti     i v budúcnosti. Rozpracováva obrannú dimenziu bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky charakterizovanú v Bezpečnostnej stratégii Slovenskej republiky na obdobie prechodu od individuálneho ku kolektívnemu modelu zaručenia obrany Slovenskej republiky. Vytvára systémový základ pre prípravu ďalších dokumentov a právnych predpisov, predovšetkým zákona o obrane Slovenskej republiky a zákona o ozbrojených silách.
Materiál predložil minister obrany SR Jozef Stank.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zabezpečenie komplexného riešenia koncesionárskych poplatkov. Vláda SR zároveň uložila ministrovi kultúry a ministerke financií SR pripraviť komplexnú právnu úpravu koncesionárskych poplatkov, príjmateľmi ktorých sú Slovenská televízia a Slovenský rozhlas.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vývoji cien pšenice, múky a chleba s návrhom opatrení na zabezpečenie trhu. Ministerstvo pôdohospodárstva SR prostredníctvom Štátneho fondu trhovej regulácie SR v poľnohospodárstve prefinancuje dovoz 50 tis. ton pšenice potravinárskej z Českej republiky (prednostne zo Štátneho poľnohospodárskeho intervenčného fondu ČR), pričom množstevný dovoz tejto pšenice budú zabezpečovať mlynárske organizácie SR s úhradou ceny a nákladov spojených s prepravou pšenice na Slovensko.
Materiál predložil minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1112 zo dňa 20. decembra 2000 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava. Predmetnou zmenou Uznesenia sa umožní odstrániť technické nedostatky, ktoré sa vyskytli v odkladacích podmienkach prevzatia štátnej záruky pre Slovenské lodenice Komárno, a.s. Bratislava v prospech Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a shválila Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad bieleho dvojkríža II. triedy viceprezidentovi Európskej investičnej banky Wolfgangovi Rothovi.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

* * * * *

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR