K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 19. mája 2004
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 86. schôdzi a rokuje
pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister kultúry SR Rudolf Chmel
minister obrany SR Juraj Liška
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci


Z programu boli stiahnuté:

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín – časť Poliklinika K dolnej stanici č. 18, Trenčín  
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – časť Denné detské sanatórium rehabilitačné, ul. Cyrilometodská 40, Nové Zámky  
Návrh predložil vlády SR  a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 156/2003 Z. z.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR  Pavol Rusko.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh zákona o hospodárskom partnerstve a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) a o zmene a doplnení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov  
Predkladajú: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník a podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko

Návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby  
Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko
Poznámka: Materiál sa podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesprístupňuje

Návrh vysporiadania pohľadávok a.s. Veriteľ voči zdravotnému systému
Predkladajú: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac a podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš

xxxxx
Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister vnútra SR Vladimír Palko.

Vláda SR prerokovala a neprijala uznesenie k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a  vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a  schválila návrh na zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania  a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Návrhu upravuje zmenu a doplnenie predmetných zákonov, ktoré rozširuje okruh žiadateľov pre možnosť získania podpory na výstavbu nájomných bytov, upravuje limit podlahovej plochy podporovaných bytov a upravuje výkon kontroly čerpania finančných prostriedkov u fyzických osôb.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami Legislatívnej rady vlády SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových  úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových  spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Predloženým návrhom zákona sa ustanovujú procesné a technické postupy s cieľom vytvoriť optimálne podmienky na realizáciu plánovaných spoločných zariadení a opatrení v projektoch pozemkových úprav.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon

Vláda SR prerokovala a  schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách. Cieľom navrhovaného zákona je zosúladiť zákon o hnojivách s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie v oblasti hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a odporučila ho do ďalšieho ústavnoprávneho pokračovania. Návrh zákona vytvára rovnocenné a rovnoprávne postavenie všetkých podnikateľských subjektov v oblastiach výkonu banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom čo znamená, že tak ako slovenské právnické a fyzické osoby tak aj zahraničné právnické a fyzické osoby budú môcť v oblasti ťažby nerastných surovín ako aj v oblasti výkonu činností vykonávanej banským spôsobom postupovať podľa rovnakých pravidiel. Rovnoprávne postavenie budú mať aj jednotliví zamestnanci či už slovenských právnických a  fyzických osôb alebo zahraničných právnických a fyzických osôb.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom návrhu zákona je upresniť právny rámec mierového využívania jadrovej energie, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v oblasti mierového využívania jadrovej energie a upresnenie kompetencií Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky ako orgánu štátneho dozoru v súlade s medzinárodnými odporúčaniami a praxou v krajinách Európskej únie.
Návrh predložila predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami Legislatívnej rady vlády SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky  o požiadavkách na obchod s koňovitými zvieratami určenými na súťaženie a o ustanovení podmienok účasti na pretekoch. Návrhom  nariadenia vlády Slovenskej republiky sa transponuje legislatíva Európskej únie v oblasti koňovitých zvierat, ktoré sú určené  na súťaženie a stanovujú sa  podmienky  účasti  na pretekoch.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2002 Z.z. o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej  štátnej službe.
Návrh predložil predseda Úradu pre štátnu službu Ľubomír Plai.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh legislatívneho zámeru zákona o prírodných liečivých zdrojoch, zdrojoch prírodných minerálnych vôd, prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných miestach. Prijatím zákona budú vytvorené priaznivé podmienky pre rozvoj liečebného kúpeľníctva a využívanie prírodných liečivých zdrojov. Súčasne sa zabezpečí ich odborná a dôsledná ochrana pred ich prípadným poškodením. Vláda Slovenskej republiky prijala túto koncepciu vyjadrenú predloženým legislatívnym zámerom a uložila ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky predložiť príslušný zákon v súlade s Rozpracovaním programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na podmienky rezortu zdravotníctva.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na pristúpenie Slovenskej republiky k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl (Londýn 19. júna 1951), (ďalej len „zmluva NATO SOFA“). Po vyslovení súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky bude prezidentom Slovenskej republiky podpísaná listina o pristúpení Slovenskej republiky k zmluve NATO SOFA. Zmluva NATO SOFA je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou, ktorá tvorí tzv. právne acquis NATO a upravuje právne postavenie ozbrojených síl jedného členského štátu NATO nachádzajúcich sa na území druhého členského štátu NATO s jeho súhlasom. Slovenská republika sa musí ako nový členský štát NATO stať zmluvnou stranou Zmluvy NATO SOFA.
Návrh predložil minister obrany SR Juraj Liška.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy (Paríž, 28. augusta 1952). Po vyslovení súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky bude prezidentom Slovenskej republiky podpísaná listina o pristúpení Slovenskej republiky k Parížskemu protokolu. Parížsky protokol je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou, ktorá tvorí tzv. právne acquis NATO a upravuje právne postavenie medzinárodných vojenských veliteľstiev NATO a ich personálu. Slovenská republika sa musí ako nový členský štát NATO stať zmluvnou stranou Parížskeho protokolu.
Návrh predložil minister obrany SR Juraj Liška.

Vláda SR  prerokovala a s pripomienkami schválila návrh opatrení na zdokonalenie správneho súdnictva.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic.

Vláda SR  prerokovala a s pripomienkou schválila správu o stave plnenia legislatívnych zámerov a návrhov zákonov vyplývajúcich zo Správy o konkrétnych opatreniach                 pri plnení Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti boja proti korupcii.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na XI. Konferencii OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD XI) v dňoch 13.-18. júna 2004                      v Brazílii.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Vláda SR prerokovala a  s pripomienkou schválila návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády Slovenskej republiky, vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom, v Českej republike v dňoch 20. a 21. mája 2004.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan .
Poznámka: Materiál je dôverný

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca  Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.
Poznámka: Materiál je dôverný

Vláda SR prerokovala schválila návrh zoznamu položiek hmotných rezerv, ich minimálnych limitov a orientačných cieľových stavov na roky 2005 – 2006.
Návrh predložil predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Ján Tušim.
Poznámka: Materiál je dôverný

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh harmonogramu spracovania Národného rozvojového plánu na programovacie obdobie 2007 – 2013.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh na vybudovanie Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko.
Návrh predložil minister vnútra SR Vladimír Palko a minister školstva SR Martin Fronc.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila rozpracovanie opatrení na realizáciu koncepčných zámerov a stanovených cieľov Strednodobej koncepcie politiky pôdohospodárstva na roky 2004 – 2006.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesenia vlády uložených ministrovi financií.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou vzala na vedomie výročnú správu o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2003.
Návrh predložil prezident prezídia Fondu národného majetku SR Jozef Kojda.  

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie ročnú účtovnú závierku Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2003.
Návrh predložil prezident prezídia Fondu národného majetku SR Jozef Kojda.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2004.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 3. schôdzi strán Dohovoru EHK OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, ktorá sa bude konať v dňoch 1. – 4. júna 2004 v Cavtate v Chorvátsku.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a odvolala  Mgr. Gyulu Veszeleiho z funkcie podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov.
Návrh predložil predseda Úradu na ochranu osobných údajov Gyula Veszelei.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecné prospešné služby.
Predkladá: podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko
Poznámka: Materiál sa podľa § 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesprístupňuje

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu zákona o hospodárskom partnerstve a sociálnom partnerstve (zákon o tripartite) a o zmene a doplnení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
Návrh predložili minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník a podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh vysporiadania pohľadávok a.s. Veriteľ voči zdravotnému systému. V  materiáli sa navrhuje postup vysporiadania pohľadávok a.s. Veriteľ voči zdravotnému systému, ktorý súvisia s pripravovanou transformáciou súčasných zdravotných poisťovní a zdravotníckych zariadení na novú právnu formu podľa schválenej legislatívy. Nevyhnutným predpokladom pre riadne a efektívne fungovanie nového systému je očistenie jednotlivých subjektov od bremena ich doterajších dlhov.
Návrh predložili minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac a podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch zasadnutia Severoatlantickej rady a Rady NATO – Rusko na úrovni ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO v Bruseli dňa 2. apríla 2004.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.
Poznámka: Materiál je vyhradený

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o aktualizácii databázy štátnych zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávanie, školenia a kurzy v oblasti európskej integrácie za obdobie od 1. 7. 2003 do 29. 2. 2004.
Informáciu predložil predseda Úradu pre štátnu službu SR Ľubomír Plai.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o výsledkoch zahraničného obchodu za rok 2003.
Správu predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu č. 3 o realizácii opatrení na prehĺbenie pozitívnych účinkov zmien systému dodávok v hmotnej núdzi na niektoré skupiny obyvateľstva.
Informáciu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník.

Podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš na 86. schôdzi vlády SR informoval vládu SR o aktuálnej situácii v súvislosti s vývojom cien ropy                        na medzinárodnom a slovenskom trhu s minerálnymi olejmi.

xxxxx

Koniec komuniké.
Martin Maruška, hovorca vlády SR