K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 18. júna 2008
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 101. schôdzi a rokovala
pod vedením predsedu Roberta Fica

Na zasadnutí neboli prítomní:
minister financií SR Ján Počiatek
podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin

Neprítomných ministrov zastupovali štátni tajomníci.


Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
Predložil: minister financií SR Ján Počiatek

Návrh na vyčlenenie prostriedkov z rezervy vlády SR na výstavbu a vybavenie nového Slovenského domu v Mlynkoch a na projekty slovenskej samosprávy
Predložil: minister financií SR Ján Počiatek

Návrh na predkladanie informácie o ťažbe dreva, jeho spracovaní a vývoze do zahraničia
Predložil: predseda vlády SR Robert Fico

Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky názorov občanov na zavedenie spoločnej meny euro – jún 2008
Predložila: predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová


xxxx


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o vývoji rokovaní a stanoviskách Slovenskej republiky na jednotlivých ministerských formáciách Rady Európskej únie.


Vláda SR prerokovala a  vyjadrila súhlas návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku, Moniky Smolkovej a Jozefa Buriana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (tlač 575).  
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Vláda SR prerokovala a  vyjadrila súhlas s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Richtera a Viliama Jasaňa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (tlač 626).  
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 623).  
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda SR prerokovala a  vyjadrila súhlas s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta, Jána Chrbeta a Milana Urbániho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorších predpisov (tlač 622).  
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda SR prerokovala a  vyjadrila súhlas s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Senka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 612).  
Návrh predložil minister kultúry SR Marek Maďarič.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Jureňu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 613).  
Návrh predložila ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Návrh predložili podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2003 Z. z.
Návrh predložila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.

Vláda SR prerokovala a schválila alternatívu 2 návrhu postupu uzavretia zmieru v prípade, o ktorom koná Európsky súd pre ľudské práva.  
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin.
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám).

Vláda prerokovala a schválila návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 58 zo 16. januára 2002 k návrhu na jednostranné zrušenie vízovej povinnosti pre štátnych občanov Japonska.    
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na úpravu Programu rozvoja bývania.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek.

Vláda SR prerokovala a schválila s pripomienkami Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na jún 2008.  
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.

Vláda SR prerokovala a schválila plán kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. na rok 2009.  
Správu predložila predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka VZP Zuzana Zvolenská.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila priebežnú správu k zabezpečeniu klimaticko-energetického balíčka v podmienkach Slovenskej republiky.
Správu predložili minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš, minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek a minister životného prostredia SR Jaroslav Izák.

Vláda SR prerokovala a schválila súhrnnú správu o štvrtom roku členstva Slovenskej republiky v Európskej únii 1. 5. 2007 – 30. 4. 2008.  
Správu predložil podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny SR Dušan Čaplovič.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami Legislatívnej rady vlády vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.  
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.


Vláda SR prerokovala a schválila s pripomienkou návrh Koncepcie vojenského zdravotníctva so zameraním na vojenské nemocnice, polikliniky a ďalšie vojenské zdravotnícke a rekreačné zariadenia.
Návrh predložili minister obrany SR  Jaroslav Baška a podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s  návrhom na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Veľkou líbyjskou arabskou ľudovou socialistickou džamáhírijou o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vyčlenenie prostriedkov z rezervy vlády SR na výstavbu a vybavenie nového Slovenského domu v Mlynkoch a na projekty slovenskej samosprávy.
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na predkladanie informácie o ťažbe dreva, jeho spracovaní a vývoze do zahraničia.
Návrh predložil predseda vlády SR Robert Fico.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o stave plnenia cieľov štátnych programov výskumu a vývoja a o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2007.
Správu predložil podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o výsledkoch súťaže v predbežnom výbere na základe správy výberovej komisie k podujatiu Európske hlavné mesto kultúry – Slovensko 2013.    
Správu predložil minister kultúry SR Marek Maďarič.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch XII. Konferencie OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD).
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.  
Správu predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. za rok 2007.
Správu predložila predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka VZP Zuzana Zvolenská.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. za rok 2007 a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v jej činnosti.
Správu predložila predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka VZP Zuzana Zvolenská.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie analýzu vplyvov Lisabonskej zmluvy na právny poriadok Slovenskej republiky v pôsobnosti jednotlivých rezortov v prípade jej vstupu do platnosti.  
Správu predložil podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny SR Dušan Čaplovič.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informatívnu správu z prieskumu verejnej mienky názorov občanov na zavedenie spoločnej meny euro – jún 2008.
Správu predložila predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová.

                                                                     xxxxx

Koniec komuniké.
Silvia Glendová, hovorkyňa vlády SR