K O M U N I K É
z (mimoriadneho) rokovania vlády Slovenskej republiky 19. augusta 2004
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 96. (mimoriadnej) schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník
minister životného prostredia SR László Miklós
minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon
minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac
minister obrany SR Juraj Liška
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci

xxxxx


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z. Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z. zabezpečí prevzatie Smernice Rady 2003/92/ES, ktorou sa mení a dopĺňa základná smernica, t. j. Šiesta smernica Rady 77/388/EHS, v súvislosti s pravidlami o mieste dodávok plynu a elektriny do právnej úpravy dane z pridanej hodnoty platnej v Slovenskej republike. Aby sa dosiahol skutočný vnútorný trh pre elektrinu a plyn bez prekážok DPH, miesto dodávky plynu v rozvodnom systéme zemného plynu a elektriny pred tým, ako tovar dosiahne konečnú fázu spotreby, by sa malo určiť ako miesto, kde má spotrebiteľ zriadený svoj podnik. Tým sa zabezpečí zdaňovanie v krajine, kde nastáva skutočná spotreba, t. j. v mieste, kde sa nachádza počítač spotreby spotrebiteľa. Súčasne sa zabezpečí harmonizácia pravidiel, ktoré upravujú miesto poskytovania služieb prenosu a prepravy rozvodnými sieťami, aby nedochádzalo k dvojitému alebo žiadnemu zdaneniu. Dovoz plynu pomocou rozvodného systému zemného plynu alebo dovoz elektriny by mali byť oslobodené od dane, aby nedochádzalo k dvojitému zdaneniu.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami Legislatívnej rady vlády SR schválila návrh zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „zákon“), t. j. zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z., zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov a zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva rieši predaj predmetov spotrebnej dane oslobodených od dane v daňových skladoch pre zahraničných zástupcov. Podľa čl. 23 smernice 92/12/EHS o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v znení neskorších zmien a doplnkov sú tovary podliehajúce spotrebnej dani oslobodené od spotrebnej dane, ak sú určené pre zahraničných zástupcov (osoby iných štátov požívajúce výsady a imunity podľa medzinárodných zmlúv), pričom oslobodenie je možné riešiť aj vrátením spotrebnej dane, čo je v súčasnosti premietnuté v platných zákonoch o spotrebných daniach. Vzhľadom k tomu, že platný systém je považovaný za administratívne náročný, predaj predmetov spotrebnej dane zahraničným zástupcom sa upravuje tak, aby bol umožnený priamy nákup predmetov spotrebnej dane oslobodených od spotrebnej dane v daňovom sklade pre zahraničných zástupcov.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/2001 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve v znení  neskorších  predpisov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potreba vypracovať návrh zákona vyplynula z procesu transformácie colnej správy a jej prispôsobenia sa novým podmienkam súvisiacim so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. V tomto období colné orgány prevzali aj správu všetkých spotrebných daní. Vzhľadom na túto skutočnosť vznikla potreba rozšíriť právomoci colnej správy pri odhaľovaní obzvlášť závažných trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov upravujúcich nepriame dane a odhaľovaní ich páchateľov, vytvoriť podmienky na efektívne a pružné odhaľovanie daňových únikov colnou správou.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsahom predloženého návrhu zákona je nová právna úprava konkurzu a reštrukturalizácie, ktorá zohľadňuje osobitosti slovenského právneho, ekonomického a podnikateľského prostredia a rieši problematické otázky v tejto oblasti. Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o správcoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsahom predloženého návrhu zákona je nová právna úprava organizácie a správy súdov, ktorá čiastočne vychádza z doteraz platných právnych predpisov, avšak z podstatnej časti zavádza úpravu novú a nové právne inštitúty s cieľom  nadviazať na reformné procesy v oblasti justície započaté v posledných štyroch rokoch a zavŕšiť tak jednu z  etáp vývoja súdnictva v Slovenskej republike.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov – alternatíva III. Cieľom novej právnej úpravy je reagovať špecificky na Dohovor o právach dieťaťa a vytvoriť kvalitnú právnu základňu pre zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej prevencii pripravovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V návrhu zákona sa čiastočne premietajú koncepcie, o ktorých uvažuje legislatívny zámer Občianskeho zákonníka, ktorý bude obsahovať aj úpravu rodinného práva, čo je odôvodnené prevažne súkromnoprávnou povahou vzťahov upravených rodinným kódexom.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov. Návrh zákona uvádza do súladu niektoré ustanovenia zákona č. 502/2001 Z. z. s úpravou právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby vnútorných audítorov v časti upravujúcej vnútorný audit a upravuje pôsobnosti na výkon kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami v súvislosti s pripravenými novými zákonmi o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. januára 2005. S novými zákonmi o rozpočtových pravidlách súvisí aj priama novelizácia zákona č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja  Hlavným dôvodom, ktorý viedol k vypracovaniu návrhu zákona, je potreba zosúladenia platného právneho stavu so smernicou Rady č. 2003/96/ES o reštrukturalizácii rámcových predpisov spoločenstva k zdaneniu energetických produktov a elektrickej energie, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2004 a nahradila smernicu Rady č. 92/81/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre minerálne oleje v znení smernice Rady č. 92/108/EHS a 94/74/ES a smernicu Rady č.92/82/EHS o približovaní sadzieb spotrebnej dane na minerálne oleje v znení smernice Rady č. 94/74/ES.  Zámerom návrhu zákona je premietnutie článkov smernice Rady č. 2003/96/ES, ktorá upravuje zdaňovanie energetických produktov a elektrickej energie a rozširuje okruh predmetu spotrebnej dane. Novelou zákona sa nenavrhuje úprava sadzieb spotrebnej dane z minerálnych olejov s výnimkou sadzby spotrebnej dane na zemný plyn použitý ako pohonná látka. Pričom zdaňovanie zemného plynu sa navrhuje oslobodiť v plnom rozsahu.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – alternatíva II. Hlavným zámerom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť úplnú transpozíciu smerníc Európskej únie a Európskeho spoločenstva týkajúcich sa spoločných pravidiel pre výrobu, prenos, distribúciu a dodávky elektriny a spoločných pravidiel pre vnútorný trh so zemným plynom, ako aj smerníc týkajúcich sa cezhraničnej výmeny elektriny a pravidiel Spoločenstva na zlepšenie prehľadnosti cien, plynu a elektriny účtovaných ich odberateľom, do práva Slovenskej republiky.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR Pavol Rusko.

xxxxx
Koniec komuniké.
Martin Maruška, hovorca vlády SR