K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 17. januára 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 137. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie je prítomný:
minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
Neprítomného ministra zastupuje štátny tajomník.

Do programu boli dodatočne doplnené:
Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Radu Bieleho dvojkríža II. triedy mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Talianskej republiky v Slovenskej republike Egonovi Ratzenbergerovi.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

x x x x x x

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR Jána Langoša, Jozefa Kužmu, Petra Osuského, Františka Šebeja, Petra Tatára a Petra Zajaca na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady SR č. 119/1995 Z.z. o zamedzení rozporu  záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších  štátnych funkcionárov.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom poslanca Národnej rady SR Stanislava Bartoša na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady SR č. 119/1995 Z.z. o zamedzení rozporu pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov. Zámerom návrhu novely ústavného zákona je odstrániť niektoré jeho nedostatky a medzery, čím sa činnosti, funkcie a príjmy štátnych funkcionárov stanú transparentnejšími.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín pre  výživu a poľnohospodárstvo. Predmetný návrh zákona prispeje k zachovaniu biologickej rôznorodosti rastlín a utváraniu podmienok na jej ochranu a trvalo udržateľné využívanie jej zložiek pre potreby ľudí, zvierat a poľnohospodárstva. Vláda SR zároveň uložila predsedovi vlády SR predložiť vládny návrh zákona na ďalšie ústavné konanie.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala materiál Princípy, výsledky a ďalšie smerovanie hospodárskej politiky, ktoré nadväzujú na strednodobú koncepciu hospodárskej politiky, ktorú vláda SR prijala v decembri 1999 a tiež na dokument strednodobé priority hospodárskej politiky Slovenska (JOINT ASSESSMENT), ktorý vláda SR prijala vo februári 2000. Vláda SR vzala na vedomie zhrnutie prijatých princípov hospodárskej politiky, posúdenie výsledkov dosiahnutých pri ich uplatňovaní a vymedzenie ďalšieho smerovania hospodárskej politiky.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na podpis Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov.
Charta je rámcovou medzinárodnou zmluvou prijatou v Rade Európy, ktorá - ako dokument kultúrnej povahy - upravuje otázky ochrany a používania jazykov národnostných menšín v oblasti vzdelávania (čl. 8), súdnictva (čl. 9), štátnej a verejnej správy (čl. 10), médií (čl. 11), kultúry (čl. 12), hospodárskeho a spoločenského života (čl. 13) a cezhraničnej spolupráce (čl. 14). Ťažisko charty spočíva vo výbere menšinových jazykov (Slovenská republika vybrala týchto deväť jazykov: bulharský, český, chorvátsky, maďarský, nemecký, poľský, rómsky, rusínsky a ukrajinský), vo vymedzení geografickej oblasti ich používania (v Slovenskej republike sa uplatnila zásada 20%-nej populácie občanov hlásiacich sa k inej ako slovenskej národnosti v zmysle zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín) a vo výbere z jej tretej časti najmenej 35 ustanovení z 96 možných pre jednotlivé jazyky.
Záväzky vyplývajúce z prijatých ustanovení charty vychádzajú z ústavnej zásady slovenského právneho poriadku, podľa ktorej používanie jazykov národnostných menšín sa môže realizovať len bez ujmy na uplatňovaní štátneho jazyka; druhou kľúčovou otázkou je zosúladenie zásady rovnosti postavenia občanov v oblasti ľudských práv bez ohľadu na národnosť a jazyk vo väzbe na pozitívnu diskrimináciu, ktorá spočíva v  podpore rozvíjania menšinového jazykového kultúrneho dedičstva.
Vláda SR zároveň ustanovila Radu vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny ako poradný orgán v zmysle článku 7 odsek 4 charty a podľa článku 15 ods. 1 charty Ministerstvo zahraničných vecí SR ako orgán Slovenskej republiky, ktorý bude - na základe podkladov vecne príslušných rezortov - referovať generálnemu tajomníkovi Rady Európy správy o plnení záväzkov prijatých Slovenskou republikou z charty.
Vláda SR uložila podpredsedovi vlády SR Pálovi Csákymu v spolupráci s ministrom školstva SR, ministrom spravodlivosti SR, ministrom vnútra SR, ministrom kultúry SR, ministrom hospodárstva SR, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ministrom zdravotníctva SR, ministrom životného prostredia SR a ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR predložiť komplexnú správu o legislatívnych, finančných a iných opatreniach na zabezpečenie plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z prijatých ustanovení charty.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh opatrení pre ústredné orgány štátnej správy a rozpočtové a príspevkové organizácie v ich pôsobnosti na vypracovanie výročných správ verejných odpočtov ich činností v súlade s dokumentom Audit. Výročné správy o činnosti organizácií, ktoré sú v priamej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy, budú jedným z nosných prvkov systému sprehľadnenia činnosti a financovania ústrednej štátnej správy. Výročné správy, kontrakty medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, opatrenia na organizovanie verejných odpočtov činnosti, nový manažment vzťahov ústredných orgánov štátnej správy s verejnosťou a niektoré ďalšie opatrenia prispejú k vytvoreniu transparentného, nekorupčného prostredia a vytvoria mechanizmus pravidelného a korektného informovania verejnosti najmä o činnosti organizácií a o spôsoboch a efektívnosti využívania verejných prostriedkov.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a schválila Finančné memorandum projektu programu ISPA pre rok 2000 Čistenie odpadových vôd v Trenčíne - pravý breh. Vláda SR zároveň uložila podpredsedovi vlády SR pre európsku integráciu podpísať Finančné memorandum projektu programu ISPA pre rok 2000 Čistenie odpadových vôd v Trenčíne - pravý breh.
Návrh predložil podpredseda vlády pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Vláda SR prerokovala a schválila Finančné memorandum Phare 2000 pre účasť SR v komunitárnych programoch: Program pre malé a stredné podniky a SAVE II v roku 2000. Vláda SR zároveň uložila podpredsedovi vlády SR pre európsku integráciu podpísať Finančné memorandum Phare 2000 pre účasť SR v komunitárnych programoch: Program pre malé a stredné podniky a SAVE II v roku 2000.
Návrh predložil podpredseda vlády pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Vláda SR prerokovala a schválila Finančné memorandum na rok 2000 pre účasť SR v horizontálnom programe EÚ: Program na podporu občianskej spoločnosti. Vláda SR zároveň uložila podpredsedovi vlády SR pre európsku integráciu podpísať Finančné memorandum na rok 2000 pre účasť SR v horizontálnom programe EÚ: Program na podporu občianskej spoločnosti.
Návrh predložil podpredseda vlády pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Analýzu stavu licencií a povolení poskytovaných v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy. Na základe Analýzy vláda SR poverila podpredsedu vlády pre ekonomiku vypracovať a predložiť na rokovanie dokument Základné princípy udeľovania licencií a povolení v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o podpísaní Memoranda o porozumení o využití Národného fondu pre ISPA. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s využitím Národného fondu, ustanoveného v zmysle Memoranda o zriadení Národného fondu medzi vládou Sloveskej republiky a Európskou komisiou, pre program ISPA
Správu predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o postupe realizácie transformácie štátnych podnikov Vodární a kanalizácií a bezodplatného prevodu majetku štátu do vlastníctva obcí. Na základe vypracovaných základných privatizačných projektov sa zabezpečí funkčný prevod majetku štátnych podnikov vodární a kanalizácií na obecné akciové vodárenské spoločnosti a nadväzne na to bezplatný prevod akcií na obce.
Správu predložil minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu rozvoja kombinovanej dopravy a návrh jej finančného zabezpečenia s výhľadom do roku 2010. Koncepcia je orientovaná najmä na úpravu legislatívnych podmienok a dosiahnutie aproximácie práva SR s právom EÚ, zabezpečenie obnovy a rozšírenia terminálov a technickej základne kombinovanej dopravy, vytváranie nových prepravných liniek a spolupráce v medzinárodnej kombinovanej doprave a na zvýšenie ochrany životného prostredia v Slovenskej republike. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s predĺžením zmluvy medzi SR a ŽSR o podpore prevádzky kombinovanej dopravy do roku 2005 a s pokračovaním Programu podpory rozvoja kombinovanej dopravy v SR do roku 2010.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území SR v rámci bilaterálnej a  multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2001. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť predsedovi Národnej rady SR uvedený návrh na prerokovanie v NR SR.
Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o stave implementácie Dohovoru o zákaze chemických zbraní v Slovenskej republike a plnení záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z uvedeného dohovoru.
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. Cieľom Zmluvy je vytvoriť právny priestor pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Vylúčenie medzinárodného dvojitého zdanenia môže byť riešené len uzatvorením medzinárodnej zmluvy a vzájomnou koordináciou daňových vzťahov. Uzatvorením zmluvy bude právo na daň objektívne rozdelené medzi Slovenskú republiku a Estónsku republiku.
Návrh predložil ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. Cieľom Zmluvy je vytvoriť právny priestor pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Vylúčenie medzinárodného dvojitého zdanenia môže byť riešené len uzatvorením medzinárodnej zmluvy a vzájomnou koordináciou daňových vzťahov. Uzatvorením zmluvy bude právo na daň objektívne rozdelené medzi Slovenskú republiku a Litovskú republiku.
Návrh predložili ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na obnovenie plnohodnotného členstva Slovenskej republiky v Európskom centre pre sociálnu politiku a výskum. Vláda SR zároveň schválila úhradu členského príspevku Slovenskej republiky v roku 2001 a v ďalších rozpočtových rokoch vo výške 15 000 EURO na členský príspevok v Európskom centre pre sociálnu politiku a výskum z rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR  Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a zrušila Úlohu č. 28 vyplývajúcu z uznesenia vlády SR č. 74/1999 týkajúceho sa Plánu práce vlády SR na rok 1999. Ministerstvu obrany SR bolo uložené vytvoriť Bielu knihu o ochrane Slovenskej republiky. Nakoľko bola 11. októbra 2000 vo vláde SR schválená Bezpečnostná stratégia SR ako aj Obranná stratégia SR v Rade obrany štátu, nie je potrebné, aby na úrovni vlády SR bola schválená Biela kniha o obrane Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank

Vláda SR prerokovala a schválila Analýzu súčasnej právnej úpravy pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky a návrh opatrení na skrátenie a odformalizovanie konania pri udeľovaní a predlžovaní povolení na pobyt pre cudzincov - hospodársky významné osoby - v súlade so zásadami uvedenými v kapitole I. bod 1.1. návrhu zlepšenia právneho a regulačného rámca na podporu podnikania a investícií. Schválené opatrenia predstavujú riešenie na zlepšenie podnikateľského prostredia umožňujúce efektívnejšie pôsobenie zahraničných investorov a podnikateľských subjektov na území Slovenskej republiky. Realizáciou schválených opatrení sa skráti proces povolovania a predlžovania pobytov na území Slovenska pre významných investorov a podnikateľov, ktorí sa chcú podieľať na zvyšovaní strategických priamych zahraničných investícií na našom území.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vyňatie majetku štátu z majetku Slovenskej autobusovej dopravy, š.p. Žilina, v katastrálnom území Turzovka, pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike. Na vyňatom pozemku bude zriadená vedľajšia požiarna stanica pre oblasť horných území Makovskej doliny okresu Čadca, nakoľko jednotka Zboru požiarnej ochrany na vedľajšej požiarnej stanici v meste Turzovka je v súčasnosti umiestnená v nevyhovujúcich a nevhodných podmienkach, tak z hľadiska hygienického ako i bezpečnostného.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v III. štvrťroku 2000. Kontrola bola vykonaná vo všetkých ministerstvách. Vláda SR vzala na vedomie stav plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení vlády, ktoré boli schválené v období od 1. 1. 1995 do 30. 9. 2000 a splatné v III. štvrťroku 2000. Z kontroly vyplynulo, že celkom je v sledovaní 5987 úloh. Z nich je 1997 terminovaných (33,4%), z ktorých 648 bolo splatných v kontrolovanom období, pričom sa 17 úloh nesplnilo (2,6 %). Vláda SR zároveň uložila ministrom zabezpečiť plnenie úloh smerujúcich k riešeniu pretrvávajúcich problémov.
Správu predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie štátnych dlhopisov v roku 2001 na účely reštrukturalizácie bánk. Štátne dlhopisy na účely reštrukturalizácie bánk podľa zákona o štátnom rozpočte na rok 2001 do výšky 9,5 mld Sk budú vydávané štandardným spôsobom, nebudú však vydávané individuálne, ale budú súčasťou emisií štátnych dlhopisov na krytie splátok štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov a schodku štátneho rozpočtu na rok 2001.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu vlády SR o zásahu Zboru požiarnej ochrany SR a vzniknutých škodách pri likvidácii lesného požiaru v Slovenskom raji a materiálno-technické zabezpečenie útvarov Zboru požiarnej ochrany SR pri likvidácii požiarov. Správa poskytuje komplexnú informáciu k prípadu rozsiahleho lesného požiaru v náročnom teréne Národného parku Slovenský raj koncom októbra a začiatkom novembra 2000, ale aj k potrebe riešenia viacerých pretrvávajúcich závažných problémov v materiálno-technickom vybavení, finančno-ekonomickom zabezpečení i personálnom obsadení jednotiek Zboru požiarnej ochrany. Vyplývajúce opatrenia, resp. úlohy boli premietnuté do súvisiaceho uznesenia vlády SR, ktorých realizácia je časovo rozvrhnutá na roky 2001 až 2006.
Materiál predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Radu Bieleho dvojkríža II. triedy mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Talianskej republiky v Slovenskej republike Egonovi Ratzenbergerovi. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR predložiť prezidentovi SR návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Radu Bieleho dvojkríža II. triedy mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Talianskej republiky v Slovenskej republike Egonovi Ratzenbergerovi.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o hedgingu nákupnej ceny zemného plynu.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch VI. medzinárodnej konferencie Východ-Západ uskutočnenej 5. 12. 2000 v Moskve.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

x x x x x

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR