ZÁZNAM
zo 142.
rokovania vlády Slovenskej republiky
11. marca 2009


Rokovanie vlády viedol predseda vlády a počas jeho neprítomnosti podpredseda vlády a minister vnútra.

Jednotlivé body programu vláda prerokovala s týmito závermi:    

Európska únia – Informácie o vývoji rokovaní a stanoviskách Slovenskej republiky vo Výboroch stálych predstaviteľov (COREPER) a radách ministrov

Vláda k uvedenému bodu vzala na vedomie ústne informácie ministra zahraničných vecí a predsedu vlády.

1. Návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. m.: 6459/2009)
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 196.

2. Návrh zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) (č. m.: 6452/2009)
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

Vláda  prerušila  rokovanie o predloženom materiáli s tým, že bude opätovne zaradený na najbližšie rokovanie vlády.

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. m.: 6457/2009)
Predložil: minister kultúry

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 197.
4. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov (č. m.: 6500/2009)
Predložil: minister pôdohospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 198.

5. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka (č. m.: 6499/2009)
Predložil: minister pôdohospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 199.

6. Správa o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 - 2006 a iných finančných nástrojov k 31. 12. 2008 (č. m.: 6501/2009)
Predložili: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva  a menšiny, minister financií a minister výstavby a regionálneho rozvoja

Materiál bol vypustený dodatkom č. 3 k návrhu programu rokovania vlády.

7. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na diplomatickej konferencii o prijatí Dohovoru o náhrade škody spôsobenej tretím stranám činmi protiprávneho zasahovania voči lietadlám a Dohovoru o náhrade škody spôsobenej lietadlami tretím stranám, konanej 20. apríla - 2. mája 2009 v Montreale (č. m.: 6399/2009)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 200.

8. Návrh na odvolanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Šali (č. m.: 6288/2009)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 201.

9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (č. m.: 6657/2009)
Predložil: minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 202.



10. Správa o stave plnenia opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy k 31. januáru 2009 (č. m.: 5771/2009)
Predložil: minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 203.

11. Správa o vývoji novoposkytnutých úverov klientom a ich úrokových sadzieb za mesiac január 2009 (č. m.: 6743/2009)
Predložil: guvernér Národnej banky Slovenska

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 204.

12. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2009 (č. m.: 6691/2009)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 205.

13. Návrh na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1  (č. m.: 6923/2009)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 206.

14. Materiály pre informáciu:

a) Informácia o priebehu a výsledkoch neformálneho rokovania ministrov obrany členských krajín NATO (Krakov, 19. – 20. februára 2009) (č. m.: UV-V-191/2009)
Predložil: minister obrany

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

b) Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v roku 2008 a prognóza vývoja na 1. polrok 2009 (č. m: 6472/2009)
Predložila: predsedníčka Štatistického úradu SR

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

c) Správa o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky za rok 2008 (č. m.: 6474/2009)
Predložila: predsedníčka Protimonopolného úradu SR

Vláda na návrh podpredsedu vlády a ministra vnútra stiahla predloženú informáciu z programu rokovania vlády s tým, že bude zaradená na najbližšie rokovanie vlády ako riadny bod rokovania.
d) Informácia o zabezpečení plnenia opatrenia vzhľadom na nepriaznivú situáciu na finančných trhoch v podmienkach realizácie PPP projektov (č. m.: 6625/2009)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

15. Rôzne

Vláda vzala na vedomie  informáciu predsedníčky Štatistického úradu SR o aktuálnej situácii v Slovenskej republike v rámci jej pôsobnosti.



          Robert  Fico   v. r.
            predseda vlády