ZÁZNAM
zo 163.
rokovania vlády Slovenskej republiky
13. júna  2001

         Rokovanie vlády viedol predseda vlády a počas jeho neprítomnosti            podpredseda vlády I. Mikloš.

         Vláda na návrh predsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny vypustila z návrhu programu materiály uvedené v bodoch 22, 28, 45 a 55.

         Vláda na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku, podpredsedu vlády I. Mikloša, ministra vnútra, ministra zdravotníctva a ministra zahraničných vecí dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 57 až 67   tohto záznamu.

         Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:      

1. Návrh východísk štátneho rozpočtu na rok 2002 /č. m.: 3220/2001/
Predložila: ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 525.

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 254/1994 Z.z.   o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania                      s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona                    č. 78/2000 Z.z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 544/1990 Zb.                        o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  /č. m.: 3867/2001/
Predložil: minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 506.

3. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov /č. m.: 3806/2001/
Predložil: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 507.

4. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie /č. m.:  3855/2001/
Predložil: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 508.

5. Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR                      č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových  a             v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR  č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany SR v znení neskorších predpisov /č. m.: 4091/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 509.

6. Návrh transformácie Konsolidačnej banky Bratislava, š.p.ú. /č. m.: 3833/2001/
Predložila: ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 510.

7. Návrh spôsobu privatizácie 49 %-ného podielu v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava /č. m.: 3999/2001/
Predložili: minister hospodárstva a  ministerka pre správu a privatizáciu                   národného    majetku

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 523.

8. Návrh zmien predpisov v nadväznosti na pripomienkové konanie k materiálom vlády SR v súlade s dokumentom Audit  /č. m.: 4115/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 511.

9. Návrh rokovacieho poriadku vlády SR a smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR /č. m.: 4149/2001/
Predložil: vedúci Úradu vlády SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 512.

10. Politika informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike /č. m.: 4129/2001/
Predložil: minister školstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 522.

11. Správa o plnení úloh uznesení  vlády SR č. 363/2001 a č. 366/2001 k 31. 5. 2001    /č. m.: 4085/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 524.

12. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik - časť Plešivec, Železničná ul. - Sklad č. 09 /č. m.: 3877/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 526.

13. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik – časť Šarišské Lúky, Strojnícka ul. č. 14 – Sklad č. 03 /č. m.: 3879/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 527.

14. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik - časť Bardejov, Dukelská ul. 15 - Sklad č. 05 /č. m.: 3939/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 528.

15. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šamorín Obvodné zdravotné stredisko Zlaté Klasy          /č. m.: 3510/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

16. Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušujú rozhodnutia o privatizácii podniku Nákladná autobusová doprava 802, a.s. Bratislava /č. m.: 3942/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 529.17. Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich s výkupom pozemkov pre výstavbu závodu INA WERK - Kysucké Nové Mesto /č. m.: 3594/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Csáky

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 530.

18. Správa o posúdení návrhov obcí na zriadenie obecných akciových vodárenských spoločností /č. m.: 3094/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 542.

19. Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2000 /č. m.: 3928/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 531.

20. Správa o plnení Akčného programu SR na postupné vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a návrh nového Akčného programu SR na roky 2001 – 2008 /č. m.: 3811/2001/
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 532.

21. Správa o problémoch odstraňovania havarijného stavu justičných budov a získavania nových prevádzkových priestorov pre potreby súdnictva /č. m.: 3724/2001/
Predložil: minister spravodlivosti

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 533.

22. Návrh na vymenovanie profesionálnych vojakov Armády SR do prvej generálskej hodnosti a povýšenie profesionálnych vojakov Armády SR do vyššej generálskej hodnosti /č. m.: 4006/2001/
Predložil: minister obrany

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

23. Návrh k zmene právnych náležitostí úverových zmlúv súvisiacich so zrušením Štátneho fondu cestného hospodárstva a prechodu jeho finančných záväzkov na Ministerstvo financií  SR /č. m.: 4058/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.


24. Návrh na rozšírenie Riadiacej skupiny pre reštrukturalizáciu a privatizáciu vybraných bánk a reštrukturalizáciu podnikového sektora /č. m.: 4035/2001/
Predložila: ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 534.

25. Návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na rok 2001 na podporu preventívnych programov /č. m.: 3971/2001/
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č.  535.

26. Použitie zostatku finančných prostriedkov pre organizácie vykonávajúce pravidelnú autobusovú dopravu z Programu obnovy vozidlového parku z roku 1998 /č. m.: 3771/2001/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 536.

27. Návrh na využitie redukovaných pracovných miest Domu zahraničných stykov v kapitole Ministerstva školstva SR /č. m.: 3951/2001/
Predložil: minister školstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 537.

28. Návrh na zriadenie medzirezortnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia SR a Európskej únie /č. m.: 3770/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

29. Vyhodnotenie účasti Slovenskej republiky na Svetovej výstave EXPO 2000 v Hannoveri, vrátane finančného zúčtovania /č. m.: 3868/2001/
Predložil: minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 538.

30. Návrh na schválenie zmeny Protokolu 2 k Dohode o voľnom obchode medzi  Slovenskou republikou a Tureckou republikou, podpísanej v Ankare 10. 4. 2001 /č. m.: 3978/2001/
Predložili: minister hospodárstva a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 539.

31. Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky do programu Európskych spoločenstiev LIFE III (2000 - 2004) v období 2002 – 2004 /č. m.: 3973/2001/
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 540.

32. Návrh na podpísanie Rezolúcie o budúcom rozvoji spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP), na prijatie Deklarácie o oblastiach priorít spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP) a na prijatie Rokovacieho poriadku pre Riadiaci výbor spolupráce stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP) /č. m.:  3909/2001/
Predložil: minister obrany

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 541.

33. Správa o výsledku posúdenia dvojstrannej zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou /č. m.: 3727/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 515.

34. Návrh na zmenu článku 26 Dohody o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (INTERBUS) /č. m.: 3731/2001/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu   s ú h l a s i l a    so zmenou článku 26 Dohody o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi INTERBUS.

35. Návrh na vyslanie oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom na Maltu 18. - 19. 6. 2001 /č. m.: 4007/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 516.

36. Správa o priebehu a výsledkoch 6. stretnutia Konferencie o pristúpení SR                 k Európskej únii na úrovni zástupcov ministrov zahraničných vecí (17. 5. 2001, Brusel) /č. m.: 3856/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 517.

37. Ďalší postup Slovenskej republiky vo veci sťažnosti I. M. proti SR podanej Výboru OSN pre ľudské práva  /č. m.: 4128/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 518.38. Návrh na úhradu dobrovoľného príspevku Slovenskej republiky na aktivity OBSE v oblasti rómskej problematiky /č. m.: 4127/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 519.

39. Návrh na zrušenie úlohy B.5 z uznesenia vlády SR č. 304/2000, ktorá ukladá                   v nadväznosti na finančné možnosti mesta Ružomberok realizovať telekomunikačnú sieť vo Vlkolínci /č. m.: 3772/2001/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu   z r u š i l a   úlohu v bode B.5 uznesenia vlády SR č. 304/2000 - v nadväznosti na finančné možnosti mesta Ružomberok realizovať telekomunikačnú sieť vo Vlkolínci.

40. Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády SR na rok 2001              /č. m.: 3750/2001/
Predložil: minister obrany

         Vláda po prerokovaní materiálu   z r u š i l a   úlohu č. 19 v mesiaci jún  z Plánu práce vlády SR na rok 2001 – Návrh novozačínaných úloh technického rozvoja v roku 2002.

41. Návrh na zrušenie úlohy B.9 z uznesenia vlády SR č. 1026 z 25. novembra 1999    /č. m.: 3773/2001/
Predložil: minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  z r u š i l a   úlohu v bode  B.9 uznesenia vlády SR č. 1026/1999, v ktorej bolo ministrovi hospodárstva uložené vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrh novely zákona č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorá upraví povinnosť vlastníkov energetických zariadení a rozvodov investovať do ich rozvoja pri zohľadnení ekonomickej efektívnosti výstavby týchto zariadení.

42. Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády SR na rok 2001               /č. m.: 3972/2001/
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu   z r u š i l a   úlohu č. 12 v mesiaci máj  z Plánu práce vlády SR na rok 2001 – Správa o materiálno-technickom vybavení a personálnom zabezpečení Zboru požiarnej ochrany.

43. Návrh na zrušenie úlohy vyplývajúcej z Plánu práce vlády SR na rok 2000 a z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001 /č. m.: 2869/2001/
Predložil: minister zdravotníctva


         Vláda po prerokovaní materiálu  z r u š i l a :

-   úlohu č. 8 v mesiaci december  z Plánu práce vlády SR na rok 2000 - Návrh pravidiel prechodu zdravotníckych zariadení na formu verejnoprávnych neziskových inštitúcií a pravidlá ich hospodárenia,

-   úlohu č. 13 v mesiaci apríl z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001 – Návrh zákona o verejnoprospešných zdravotníckych zariadeniach.

44. Návrh zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na II. polrok 2001 /č. m.: 4147/2001/
Predložil: vedúci Úradu vlády SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 543.

45. Návrh novozačínaných úloh technického rozvoja v roku 2001 /č. m.: 08/2001
Predložil: minister obrany

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

46. Plán rozpracovanosti priorít prípravy obrannej infraštruktúry v roku 2002 /č. m.: 01255/2001/
Predložil: minister obrany

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 553.

47. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac jún 2001  /č. m.: 4222/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 520.

48. Návrh reformy daní – náčrt budúcej daňovej politiky /č. m.: 3266/2001/
Predložila: ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 552.

49. Návrh zákona o dani z nehnuteľností /č. m.: 2594/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.
50.  Návrh na odvolanie a vymenovanie člena Rady Úradu pre finančný trh /č. m.: 4198/2001/
Predložila: ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 544.

51. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom na zasadnutí Európskej rady v Göteborgu 16. 6. 2001 /č. m.: 4191/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 521.

52. Návrh na zrušenie úlohy C.30 uznesenia vlády SR č. 694/2000 k auditu súladu činnosti a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti /č. m.: 4194/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 545.

  53. Návrh na zmenu štatútu Prípravného výboru pre štrukturálne fondy EÚ /č. m.: 4204/2001/
Predložili: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková a minister výstavby                   a regionálneho rozvoja

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 546.

  54. Návrh na odovzdanie a prevzatie agendy Cezhraničnej spolupráce Phare                  z Úradu vlády SR na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR /č. m.: 4203/2001/
Predložili:  podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková a minister výstavby                    a regionálneho rozvoja

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 547.

  55.  Správa o postupe privatizácie SPP, š.p. /č. m.: 2764/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

  56. Návrh na poskytnutie podpory na dobudovanie priemyselného parku IGP Vráble  /č. m.: 4210/2001/
Predložili: minister hospodárstva a vedúci Úradu vlády SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 548.


57. Návrh vlády na zmenu vládneho návrhu zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 924), vládneho návrhu zákona o verejnej službe (tlač 925) a vládneho návrhu zákona Zákonníka práce (tlač 926) /č. m.: 4242/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 513.

58. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov /č. m.: 4172/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 514.

59. Doplnok k Aktualizovanej strednodobej hospodárskej politike vlády Slovenskej republiky /č. m.: 285/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 549.

60. Návrh na uzavretie Dodatku k Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie ohľadne čiastočného zníženia zadlženosti bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík a Ruskej federácie voči Slovenskej republike  24. 7. 1997 prostredníctvom dodávok špeciálneho materiálu /č. m.: 4238/2001/
Predložili: minister vnútra, minister obrany a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 550.

61. Návrh na zmenu znenia článku 5  Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva schválenej uznesením vlády SR  č. 409/2001 /č. m.: 4251/2001/
Predložili: minister zdravotníctva a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 551.

62.-67.  Návrhy na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR a  návrhy na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR /č. m.: 0904/2001, 0905/2001, 0906/2001, 0907/2001, 0908/2001, 01244/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálov   p r i j a l a  uznesenie č. 554.68. Materiály pre informáciu:

    a/ Informácia o stave vyšetrovania v trestnej veci „Eurofondy“ /č. m.: 01273/2001/
Predložil: minister vnútra

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

    b/ Informácia o výsledku kontroly príjmov zdravotných poisťovní za január až apríl 2001 /č. m.: 3858/2001/
Predložil: minister zdravotníctva

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

    c/ Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia posilneného rezortného krízového štábu v súvislosti s použitím munície s ochudobneným uránom, ktoré sa uskutočnilo 24. apríla 2001 /č. m.: 3751/2001/
Predložil: minister obrany

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

    d/ Informatívna správa o poznatkoch orgánov prokuratúry o kontrolnej činnosti krajských úradov v zariadeniach sociálnej starostlivosti spracovaných                 v súvislosti s priebežnými výsledkami z pravidelnej návštevy Európskeho výboru na zabránenie mučenia, neľudského či ponižujúceho správania alebo trestania v SR v roku 2000    /č. m.: 3774/2001/
Predložil: generálny prokurátor SR

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

    e/ Informácia o priebehu a výsledkoch projektu na obnovu krytu havarovanej Černobyľskej jadrovej elektrárne za rok 2000 /č. m.: 3803/2001/
Predložili: minister hospodárstva a predseda Úradu jadrového dozoru SR

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

   f/ Informácia o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za rok 2000 /č. m.: 3805/2001/
Predložila: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

g/ Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z rozpracovania a konkretizácie opatrení na realizáciu koncepčných zámerov a stanovených cieľov Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky v roku 2001 - Koncepcie lesníckej politiky                 v roku 2001 - a Zelených správ 2000 /č. m.: 3845/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

  h/ Informácia o trhových poriadkoch pre obilniny, cukor a mlieko v Slovenskej republike  /č. m.:  3846/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

   i/ Informácia o doterajšom priebehu zmierňovania majetkových krívd v lesnom hospodárstve a o obhospodarovaní neštátnych neodovzdaných lesov /č. m.: 3880/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

   j/ Informácia o činnosti Koordinačného výboru pre problematiku žien za rok 2000 /č. m.: 3929/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

   k/ Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Fínskej republiky Paavo Lipponena v Slovenskej republike 3. - 4. 5. 2001 /č. m.: 3937/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

   l/ Informácia o príprave 9. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodno-hospodársku, vedecko-technickú a kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou  a Ruskou federáciou /č. m.: 3979/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

m/ Informácia o priebehu oficiálnej návštevy prezidenta SR Rudolfa Schustera                     v Európskom parlamente v Štrasburgu 16. 5. 2001 /č. m.: 4008/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

  n/ Informácia o činnosti Slovenského výboru pre práva dieťaťa /č. m.: 4032/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

  o/ Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu Márie Kadlečíkovej v Belgickom kráľovstve 30.  -  31. 5.2001 /č. m.: 4126/2001/
Predložila: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.


69. R ô z n e

a/ Podpredseda vlády P. Csáky požiadal ministerku financií o  prevod finančných prostriedkov určených na dostavbu Základnej školy na Luníku IX v Košiciach.

b/ Minister vnútra upozornil niektorých členov vlády na nedodržanie termínu splnenia  úlohy v bode C.3 uznesenia vlády SR č. 293/2001.

c/ Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   pravidelné informácie ministra vnútra, ministerky financií,  guvernéra Národnej    banky Slovenska a  podpredsedu  Štatistického úradu SR o aktuálnej  situácii v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti a informáciu podpredsedu vlády Ľ. Fogaša o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001.


                                                                                     Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
predseda vlády