K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 14. mája 2008
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 96. schôdzi a rokovala
pod vedením podpredsedu Roberta Kaliňáka

Na zasadnutí neboli prítomní:
predseda vlády SR Robert Fico
minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš
minister financií SR Ján Počiatek
minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek

Neprítomných ministrov zastupovali štátni tajomníci.


Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh účasti delegácie SR na 97. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 28. mája 2008 až 13. júna 2008 v Ženeve
Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová

Návrh účasti delegácie SR na 2. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Prahe
Predkladá: minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek

Z programu boli vypustené:

Návrh podmienok pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného programu Životné prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 – 2013 v Slovenskej republike  
Predložil: minister životného prostredia SR Jaroslav Izák

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
Predložila: ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová
xxxx


Vláda SR prerokovala a s pripomienkou Legislatívnej rady vlády schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkami Legislatívnej rady vlády  schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Návrh predložila predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou Legislatívnej rady vlády  vyjadrila súhlas s návrhom na podpis Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh opatrení na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v SR.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom na bezodplatný prevod vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky na mesto Poprad a vyjadrila súhlas s prevodom správy nehnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.
Návrh predložil minister obrany SR Jaroslav Baška.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh systému kontroly a auditu podpôr z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.  
Návrh predložila ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zrušenie a zmenu uznesenia vlády SR č. 61 z 23. januára 2008.
Návrh predložili minister financií SR Ján Počiatek.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2007.
Návrh predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne SR Ivan Bernátek.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.    
Návrh predložil minister obrany SR Jaroslav Baška.

Vláda SR prerušila rokovanie o  návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh programu pre prístup k zdrojovým kódom a bezpečnostným riešeniam spoločnosti Microsoft v rámci nadnárodnej iniciatívy Government Security Program –GSP.  
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR v nadväznosti na uznesenie vlády č. 266 z 30. apríla 2008.  
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom účasti delegácie Slovenskej republiky na 4. stretnutie strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu v Bukurešti, Rumunská republika, 19. – 21. mája 2008.  
Návrh predložili minister životného prostredia SR Jaroslav Izák a minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Aula Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine pre Univerzitu Komenského v Bratislave.  
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.    
Návrh predložil riaditeľ NBÚ František Blanárik.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2008.  
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom účasti delegácie SR na 97. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 28. mája 2008 až 13. júna 2008 v Ženeve.
Návrh predložila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom účasti delegácie SR na 2. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Prahe.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda SR prerokovala a  schválila návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky.  
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.
Poznámka: Materiál je dôverný.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky.  
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.
Poznámka: Materiál je dôverný.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh účasti a smernice pre postup delegácie SR na diplomatickej konferencií ku kazetovej munícii v Dubline (19. – 30. 5. 2008).
Návrh predložili minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš a minister obrany SR Jaroslav Baška.
Poznámka: Materiál je vyhradený.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Výročnú správu o činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2007.
Správu predložil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne SR Ivan Bernátek.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej cesty ministra zahraničných vecí SR a predsedu Výboru ministrov Rady Európy Jána Kubiša v Štrasburgu v dňoch 14. - 15. 4. 2008.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o návrhu mechanizmu pre identifikáciu ekonomických príležitosti pre slovenský obranný priemysel v zahraničí a pre aktívnu podporu vládnych predstaviteľov SR slovenskému obrannému priemyslu pri súťažení o zahraničné zákazky.
Správu predložil minister obrany SR Jaroslav Baška.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky za rok 2007.  
Správu predložil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch 23. Generálnej konferencie pre váhy a miery.  
Správu predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Peter Lukáč.

                                                                     xxxxx

Koniec komuniké.
Silvia Glendová, hovorkyňa vlády SR