K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 25. júna 2008
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 102. schôdzi a rokovala
pod vedením podpredsedu Roberta Kaliňáka

Na zasadnutí neboli prítomní:
predseda vlády SR Robert Fico
minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš
minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek
podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin
minister financií SR Ján Počiatek
generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka

Neprítomných ministrov zastupovali štátni tajomníci.


Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na odvolanie prednostky Krajského školského úradu v Trnave a vymenovanie prednostu Krajského školského úradu v Trnave
Predložil: podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj

Návrh na vyslovenie súhlasu s podpisom protokolov o pristúpení Albánskej republiky a Chorvátskej republiky k Severoatlantickej zmluve
Predložil: minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš

Návrh poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Jánovi Počiatkovi poverenému riadením Ministerstva financií SR
Predkladá: predseda vlády SR  Robert Fico


Z programu boli vypustené:

Správa o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom  
Predložila: ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová

Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015  
Predložili: podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič a predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Vilma Prívarová


xxxx

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene niektorých zákonov.  
Návrh predložila predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR Darina Kyliánová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam Európskych spoločenstiev.  
Návrh predložil podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom Vyhlásenia Slovenskej republiky k článkom 40 a 41 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985.  
Návrh predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda) z 20. júna 2002 formou výmeny nót.  
Návrh predložil podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.
Návrh predložila ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová.

Predkladateľ stiahol návrh na schválenie začatia zmeny dokončenej stavby „Zmena účelu využitia budovy polikliniky na Okresný súd Rimavská Sobota“ .
Návrh predložil podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin.

Vláda SR prerokovala a schválila systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.
Návrh predložila ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vymenovanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Brezne.  Vláda dňom 1. júla 2008 vymenúva Ing. Jána Petroviča do funkcie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Brezne.
Návrh predložila ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová.
Poznámka: Časť materiálu sa nesprístupňuje v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie predsedu a troch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na zvolenie nového predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou .  Vláda odvoláva MUDr. Vojtecha Lazara z funkcie predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, MUDr. Mariána Petka, MPH, Ing. Daniela Végha a  MUDr. Petra Horvátha, MPH z funkcie členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vláda vymenúva MUDr. Ivana Valentoviča do funkcie predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a MUDr. Petra Janka a MUDr. Jozefa Molitora do funkcie členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Richard Raši.
Poznámka: Časť materiálu sa nesprístupňuje v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2008.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie prednostky Krajského školského úradu v Trnave a vymenovanie prednostu Krajského školského úradu v Trnave. Vláda SR dňom 26. júna 2008 odvoláva Mgr. Ivanu Klčovú z funkcie prednostky Krajského školského úradu v Trnave a dňom 1. júla 2008 vymenúva Mgr. Ľudovíta Vaneka do funkcie prednostu Krajského školského úradu v Trnave.
Návrh predložil podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj.
Poznámka: Časť materiálu sa nesprístupňuje v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s podpisom protokolov o pristúpení Albánskej republiky a Chorvátskej republiky k Severoatlantickej zmluve.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom poslancov Národnej rady SR na vyslovenie nedôvery členovi vlády SR Jánovi Počiatkovi poverenému riadením Ministerstva financií SR.
Návrh predložil predseda vlády SR Robert Fico.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na predĺženie vysielania príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky s cieľom ochrany Vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva v Bosne a Hercegovine.  
Návrh predložili minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš a podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák.
Poznámka: Materiál je vyhradený.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Bosne a Hercegovine dňa 2. júna 2008.
Správu predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie analýzu postavenia podnikateľských subjektov vo vodárenskom sektore.    
Správu predložila predsedníčka Protimonopolného úradu SR Danica Paroulková.


                                                                     xxxxx

Koniec komuniké.
Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR