ZÁZNAM
zo143.
rokovania vlády Slovenskej republiky
28. februára  2001


                   Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

                   Vláda na návrh predsedu vlády vypustila z návrhu programu materiály                     uvedené v bodoch 1 a 10.

          Vláda na návrh ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií, ministra obrany, podpredsedu vlády Ľ. Fogaša, ministra pôdohospodárstva, ministerky financií dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 30 až 35 tohto záznamu.

                   Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:

1. Návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 550/2001/
          Predložil:  minister hospodárstva

Vláda  v y p u s t i l a  predložený návrh z programu rokovania vlády.

2. Návrh zákona o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 180/1995 Z.z. /č. m.: 994/2001/
Predložil:  minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 179.3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov    /č. m.:  1491/2001/
Predložil:  minister školstva

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie      č. 177.

  4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov /č. m.: 1042/2001/
Predložil:  minister spravodlivosti

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie      č. 178.


  5. Návrh zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.:1474/2001/
Predložil:  minister vnútra

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie     č. 180.

  6. Správa o plnení Koncepcie vzdelávania pracovníkov štátnej správy v rámci integračného procesu za obdobie roka 2000 /č. m.: 1484/2001/
Predložil:  podpredseda vlády P. Hamžík

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu   p r i j a l a  uznesenie    č.  181.

  7. Analýza a návrh systému financovania telesnej kultúry – koncepcia /č. m.: 880/2001/
Predložil:   minister školstva

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie      č. 182.

  8. Územný plán vežkého územného celku Bratislavský kraj - zmeny a doplnky roku 2000 /č. m.: 917/2001/
Predložil:  minister životného prostredia

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie      č. 183.
  9. Návrh na vydanie rozhodnutia, že stavba „Rozšírenie výroby a spracovania hliníka v SLOVALCO, a.s. Žiar nad Hronom"  je významnou investíciou, ktorej uskutočnenie je vo verejnom záujme /č. m.: 1006/2001/
Predložil:  minister hospodárstva

          Vláda po prerokovaní predloženého materiálu   p r i j a l a  uznesenie   č. 184 a  uložila  ministrovi hospodárstva doplniť do materiálu výsledky rokovania s vlastníkmi nehnutežností o možnostiach a podmienkach odkúpenia dotknutých nehnutežností.

10. Zdôvodnenie zachovania štátnych podnikov a organizácií Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava, Závodisko, š.p. Bratislava, Národný Žrebčín, š.p. Topožčianky, Lesopožnohospodársky majetok, š.p. Ulič, Agrokomplex -výstavníctvo Nitra /č. m.: 303/2001/
Predložil:  minister pôdohospodárstva

Vláda  v y p u s t i l a  predložený materiál z programu rokovania vlády.

11. Správa o rozvoji cestovného ruchu /č. m.: 1514/2001/
Predložil:  minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie       č.  185.

12. Národný program rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike /č. m.: 1283/2001/  
Predložil:  minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie        č.  185.

13. Priebežná správa o stave delimitácie a ďalšom postupe prípravy jednotnej dopravnej polície /č. m.: 1418/2001/
Predložili:  minister dopravy, pôšt a telekomunikácií a minister vnútra

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie            č. 186.

14. Návrh na uzavretie finančnej zmluvy medzi vládou SR a Európskou investičnou bankou o poskytnutí úveru na výstavbu rýchlostnej cesty R1 v úsekoch Hronský Beňadik - Nová Baňa a Nová Baňa - Rudno nad Hronom /č. m.: 1355/2001/
Predložili:  ministerka financií a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie     č. 187.

  15. Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Holandským krážovstvom o exporte dávok sociálneho zabezpečenia /č. m.: 1449/2001/
Predložili:   minister práce, sociálnych vecí a rodiny a  minister                     zahraničných   vecí

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie      č. 188.

16. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik - časť Poprad - Vežká, Gagarinova ul., Rekreačná chata /č. m.:  1489/2001/  
Predložila:  ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie       č. 189.

17. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti štátneho podniku Stavivá Košice, štátny podnik - časť Košice, Jarmočná ul. č. 5 - Sklad č. 14 /č. m.: 1490/2001/ /
Predložila:  ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie       č. 190.

18. Návrh odpustenia cla a dovoznej prirážky pri nákupe lietadla /č. m.: 1485/2001/
Predložil:  minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie      č. 191.

19. Informácia o vynútitežnosti práva, najmä rodinného práva v rodinnoprávnych veciach s cudzím prvkom /č. m.: 1448/2001/
Predložil:  minister spravodlivosti

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie      č. 192.

20. Správa o rozsudku Európskeho súdu pre žudské práva vo veci Štefčo Vodeničiarov v. Slovenská republika /č. m.: 1415/2001/
Predložil:  minister spravodlivosti

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie      č. 193.


21. Návrh na delimitáciu systemizovaného miesta na zabezpečenie agendy cezhraničnej spolupráce na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  /č. m.: 1503/2001/
Predložil:  minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie     č.  194.

22. Návrh na zrušenie úlohy B.2 z uznesenia vlády SR č. 471/2000 /č. m.: 1427/2001/  
Predložil:  minister hospodárstva

Vláda  z r u š i l a  úlohu uvedenú v bode B.2  uznesenia vlády SR č. 471 z 21. 6. 2000 - predložiť komplexný materiál o dovoze riečnych a námorných lodí z RF.

23. Správa z kontroly realizácie vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 27/1995 Z.z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 268/1998 Z.z. a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 269/1998 Z.z. vo vybratých orgánoch štátnej správy SR /č. m.: 1285/2001/
Predložil:  vedúci Úradu vlády SR

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie      č. 195.

24. Návrh na zmenu úlohy  C.1 uvedenej v uznesení vlády SR č. 685 zo dňa   20. 10. 1998 /č. m.: 02096/1998/
Predložila:  ministerka financií

Vláda  v y p u s t i l a  predložený materiál z programu rokovania vlády.

25. Návrh vyhodnotenia plnenia Koncepcie rozvoja šifrovej ochrany informácií v Slovenskej republike za  roky 1994 až 2000 /č. m.: 0032/2000/
Predložil:  minister vnútra

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie      č. 196.

26. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001 /č. m.: 1619/2001/
Predložil:  minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie      č. 197.

27.   Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 114/1998 Z. z. o    sociálnom     zabezpečení vojakov v znení zákona č. 131/1999 Z. z. /č. m.:    1556/2001/
Predložil:  minister obrany

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie      č.  198.

28.   Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení NR SR zo 43.   schôdze /č. m.: 1560/2001-/
Predložil:  predseda vlády

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu   p r i j a l a  uznesenie      č. 199.

29.   Návrh na vydanie rozhodnutia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie o privatizácii spoločnosti SOLIVARY a.s. Prešov so sídlom v Prešove /č. m.: 1548/2001/
Predložila:  ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie     č. 200.

30. Posúdenie stavu zvýšenia cestovného a úpravy zliav cestovného v žiackych časových cestovných lístkoch v prímestskej autobusovej doprave a v diažkovej autobusovej doprave /č. m.: 1638/2001/
Predložil:  minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda  o d l o ž i l a  prerokovanie predloženého materiálu na rokovanie            vlády 7. 3. 2001.

31. Obranná stratégia Slovenskej republiky /č. m.: 1618/2001/
Predložil:  minister obrany

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie     č.  201.

   32. Návrh na zabezpečenie komplexného riešenia koncesionárskych            poplatkov  /č. m.: 1579/2001/
Predložil:  podpredseda vlády Ľ. Fogaš

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie      č. 202.33. Informácia o vývoji cien pšenice, múky a chleba s návrhom opatrení na zabezpečenie trhu  /č. m.: 1637/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e  predloženú informáciu  a                  u l o ž i l a   ministrovi pôdohospodárstva týždenne, do stabilizovania situácie, informovať vládu o vývoji cien niektorých potravinárskych produktov.

34. Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 1112/2000 k návrhu na prevzatie štátnej záruky za Slovenské lodenice Komárno, a. s. Bratislava /č. m.: 1620/2001/
Predložila:  ministerka financií

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie      č. 203.

35. Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad bieleho dvojkríža II. triedy viceprezidentovi Európskej investičnej banky Wolfgangovi Rothovi /č. m.: 1632/2001/
Predložila:  ministerka financií

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu  p r i j a l a  uznesenie       č.  204.

36. Materiál pre informáciu v elektronickej forme:

Správa o plnení Koncepcie komunikačnej stratégie vlády SR pre prípravu obyvatežstva na členstvo SR v Európskej únii v roku 2000 /č. m.: 1480/2001/
Predložil:   podpredseda vlády P. Hamžík  

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e  predloženú informáciu.

37. R ô z n e

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   pravidelné informácie ministra vnútra, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Podstránkeho, guvernéra Národnej banky Slovenska a predsedu Štatistického úradu SR o aktuálnej  situácii v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti a informáciu podpredsedu  vlády Ľ. Fogaša  o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001.


Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
                predseda vlády