ZÁZNAM
zo 161. mimoriadneho
rokovania vlády Slovenskej republiky
3. júna  2001


               Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

              Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:

1. Návrh východísk štátneho rozpočtu na rok 2002 /č. m.: 3220/2001/
Predložila: ministerka financií

              Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

2.   Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 268/2001 ... /č. m.: 0970/2001/ Predložila: ministerka financií

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 499.


Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
predseda vlády