ZÁZNAM
      zo 141.
rokovania vlády Slovenskej republiky
14. februára  2001Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

        Vláda na návrh predsedu vlády odložila a vypustila z návrhu programu materiály uvedené v bodoch  7, 24 až 28 a 40.

        Vláda na návrh ministra hospodárstva, ministra vnútra a štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 44 až 46 tohto záznamu.

        Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:

1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona o masových médiách ( tlač 885)  /č. m.: 474/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra kultúry                  p r i j a l a  uznesenie č. 129.

2. Návrh poslanca Národnej rady SR Jána Langoša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov (tlač 886) /č. m.: 479/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií             p r i j a l a  uznesenie č. 126.

3. Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov (tlač 884) /č. m.: 473/2001/

Vláda bude  p o k r a č o v a ť  v prerokúvaní predloženého materiálu ministra školstva  21. 2. 2001.

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov /č. m.:  2639/2000/

Vláda bude  p o k r a č o v a ť  v prerokúvaní predloženého materiálu ministra školstva 28.2. 2001.

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov  /č. m.: 786/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny   p r i j a l a   uznesenie č. 127.

6. Návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 550/2001/

Vláda bude  p o k r a č o v a ť  v prerokúvaní predloženého materiálu ministra hospodárstva 21. 2. 2001.

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov /č. m.: 1042/2001/

Vláda   o d l o ž i l a    prerokovanie  materiálu ministra spravodlivosti na 21. 2. 2001.

8. Návrh legislatívneho zámeru o integrovanom záchrannom systéme /č. m.:  790/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra vnútra   p r i j a l a   uznesenie č.128.

9. Správa o podmienkach a možnosti zvýšenia dôchodkov v roku 2001 /č. m.:  3030/2000/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny  p r i j a l a   uznesenie č. 130.

10. Správa o reforme riadenia verejných financií  /č. m.: 751/2001/

Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e  predložený materiál ministerky financií                  a  u l o ž i l a  ministerke financií v spolupráci s podpredsedom I. Miklošom, ministrom zdravotníctva, ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a ministrom hospodárstva vytvoriť pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu stransparentnenia, zjednodušenia a zjednotenia systému platieb štátu za svojich poistencov a informovať vládu do 30. 6. 2001.

11. Návrh Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky /č.       m.: 654/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra kultúry  p r i j a l a   uznesenie č. 131.

12. Návrh zdôvodnenia zachovania štátneho podniku Mincovňa Kremnica, š.p.  Kremnica  /č. m.: 3283/2000/

Vláda  s c h v á l i l a  zachovanie štátneho podniku Mincovňa Kremnica, š. p. Kremnica v jeho doterajšej forme.

13. Návrh na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom   práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských   práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. 10. 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. 6. 1999  /č. m.: 3287/2000/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra spravodlivosti a ministra zahraničných vecí   p r i j a l a   uznesenie č. 132.

14. Návrh na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o ukončení Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied  /č. m.: 805/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zdravotníctva a ministra zahraničných vecí   p r i j a l a   uznesenie č. 133.

15. Návrh na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 623/1999  /č. m.: 801/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra hospodárstva       p r i j a l a   uznesenie č. 134.

16. Informácia o plnení úlohy C.3 uznesenia vlády SR č. 851/2000 za Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií  SR  /č. m.: 844/2001/

Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e  predložený materiál  ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií.

17. Finančné memorandum projektu programu ISPA pre rok 2000 „Čistiareň odpadových vôd v Banskej Bystrici“  /č. m.: 750/2001/

Vláda bude  p o k r a č o v a ť  v prerokúvaní predloženého materiálu podpredsedu vlády P. Hamžíka  21. 2. 2001.

18. Finančné memorandum projektu programu ISPA pre rok 2000 „Čistiareň odpadových vôd v Nitre“  /č. m.: 776/2001/

Vláda bude  p o k r a č o v a ť  v prerokúvaní predloženého materiálu podpredsedu vlády P. Hamžíka  21. 2. 2001.

19. Správa o činnosti Národného fondu  /č. m.: 3017/2000/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií             p r i j a l a   uznesenie č. 135.

20. Správa o likvidácii PERSPEKTÍVY – družstevnej zdravotnej poisťovne    /č. m.: 974/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zdravotníctva       p r i j a l a   uznesenie č. 138.

21. Návrh stanoviska vlády SR k posudku Poradného výboru Rady Európy k Správe o implementácii Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike /č. m.: 1011/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zahraničných vecí  p r i j a l a   uznesenie č. 139.

22. Návrh na zaradenie stavby "Prívod vody, Hliník - Žiar - Žarnovica - Hronský Beňadik" do zoznamu novozačínaných stavieb v roku 2001 /č. m.: 911/2001/

Vláda   s c h v á l i l a   návrh na zaradenie stavby "Prívod vody, Hliník - Žiar - Žarnovica - Hronský Beňadik" do zoznamu novozačínaných stavieb v roku 2001.

23. Návrh na vytvorenie samostatnej telekomunikačnej akciovej spoločnosti            s celoslovenskou pôsobnosťou /č. m.: 1122/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra hospodárstva       p r i j a l a   uznesenie č. 140.


24. Materiál o dovoze riečnych a námorných lodí z Ruskej federácie a o reexporte námorných lodí do tretích krajín na účet zníženia zadlženosti Ruskej federácie voči Slovenskej republike, s návrhom finančnej návratnosti z vysporiadania pohľadávok Slovenskej republiky voči Ruskej federácii do štátnych finančných aktív Slovenskej republiky /č. m.: 1199/2001/

Vláda v y p u s t i l a  z  programu rokovania materiál ministra hospodárstva.

25. Obranná stratégia Slovenskej republiky /č.  m.:1061 /2001/

Vláda   v y p u s t i l a   z programu rokovania materiál ministra obrany.

26. Zámer a postup privatizácie Západoslovenských energetických závodov, š.p. /č.  m.: 1058/2001/

Vláda v y p u s t i l a  z  programu rokovania materiál ministra hospodárstva a ministerky pre správu a  privatizáciu národného majetku.

27. Zámer a postup privatizácie Stredoslovenských energetických závodov, š.p. /č.  m.: 1059/2001/

Vláda v y p u s t i l a  z  programu rokovania materiál ministra hospodárstva a ministerky pre správu a  privatizáciu národného majetku.

28. Zámer a postup privatizácie Východoslovenských energetických závodov, š.p. /č.  m.: 1060/2001/

Vláda v y p u s t i l a  z  programu rokovania materiál ministra hospodárstva a ministerky pre správu a  privatizáciu národného majetku.

29. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava - časť Obvodné zdravotné stredisko Špačince /č.  m.: 1078/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku   p r i j a l a   uznesenie č. 141.

30. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou - časť Obvodné zdravotné stredisko Vranov nad Topľou-Čemerné, ul. Kukučínova /č. m.: 1079/2001/


Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku   p r i j a l a   uznesenie č. 142.

31. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Levice - časť Obvodné zdravotné stredisko Rybníky II., Levice /č. m.: 1080/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku   p r i j a l a   uznesenie č. 143.

32. Návrh na použitie finančných prostriedkov získaných z privatizácie časti majetkovej účasti štátu a majetkovej účasti Fondu národného majetku SR na podnikaní peňažného ústavu Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom v Bratislave v roku 2001 /č. m.: 1096/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku  p r i j a l a   uznesenie č. 144.

33. Návrh na zrušenie úlohy č. C.22  uznesenia vlády SR  č. 346/2000   k rozhodujúcim problémovým okruhom spracovania návrhu štátneho rozpočtu na rok 2001 /č. m.: 1097/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku  z r u š i l a  úlohu uvedenú v bode C.22 uznesenia vlády SR č. 346 zo 17. 5. 2000 – predložiť na rokovanie vlády informáciu obsahujúcu upresnený odhad príjmov z privatizácie za roky 2000 a 2001 spolu, z toho (v spolupráci s ministerkou financií) za oblasť bánk.

34. Informácia o prideľovaní a použití finančných prostriedkov zo Štátneho fondu životného prostredia v roku 2000 /č. m.: 399/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra životného prostredia  p r i j a l a   uznesenie č. 145.

35. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o možnosti prehliadky historických pamiatok a prírodných hodnôt nachádzajúcich sa v blízkosti spoločnej štátnej hranice oboch krajín /č.  m.: 1051/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra vnútra a ministra zahraničných vecí  p r i j a l a   uznesenie č. 146.

36. Návrh na účasť Slovenskej republiky na 2. schôdzi strán Dohovoru EHK OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, ktorá sa bude konať v Sofii, Bulharsko, 26.  a 27. 2. 2001 /č. m.: 1031/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra životného prostredia a ministra zahraničných vecí   p r i j a l a   uznesenie č. 147.

37. Informácia o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľ. Fogaša v Českej republike 13. a 14. 12. 2000 /č. m.: 1098/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu podpredsedu vlády            Ľ. Fogaša   p r i j a l a   uznesenie č. 136.

38. Návrh na odvolanie vedúceho úradu Ministerstva kultúry SR /č. m.: 1081/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra kultúry                    p r i j a l a   uznesenie č. 137.

39. Návrh na vymenovanie vedúceho úradu Ministerstva kultúry SR /č. m.: 1082/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra kultúry                    p r i j a l a   uznesenie č. 137.

40. Návrh na vymenovanie podpredsedu Telekomunikačného úradu SR /č. m.: 1027/2001/

Vláda  v y p u s t i l a  z  programu rokovania materiál ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií.

41. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády, týkajúcich sa novelizácie Obchodného zákonníka /č.  m.: 1053/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra spravodlivosti      z r u š i l a  úlohu uvedenú:

-  v bode B.5 uznesenia vlády SR č. 518 z 23. 6. 1999 – novelizovať Obchodný zákonník a zákon o konkurze a vyrovnaní a premietnuť v nich odporúčania uvedené v predloženom návrhu opatrení,

- v bode I.6 Akčného plánu rozvoja bývania do roku 2005, ktorý je súčasťou Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2005 s výhľadom do roku 2010, schválenej uznesením vlády SR č. 355/2000 – spracovať návrh novelizácie ustanovení Obchodného zákonníka upravujúcich problematiku bytového družstevníctva.

42. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR, týkajúcich sa cestnej a leteckej dopravy /č. m.: 961/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií z r u š i l a  úlohy ministra dopravy pôšt a telekomunikácií v bodoch B.15 uznesenia vlády SR č. 315/1996, B.21 uznesenia vlády  SR                 č. 225/1997, B.27 a  B.28 uznesenia vlády SR č. 170/1997, v znení uznesenia vlády SR č. 868/1997.

43. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 /č. m.: 1223/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zahraničných vecí p r i j a l a   uznesenie č. 148.

44. Návrh na poskytnutie humanitárnej pomoci Juhoslovanskej zväzovej republike /č. m.: 1109/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra hospodárstva a ministra zahraničných vecí p r i j a l a   uznesenie č. 149.

45. Návrh na späťvzatie  vládneho návrhu zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch z rokovania 45. schôdze Národnej rady SR (tlač 864) /č. m.: 1244/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra vnútra   p r i j a l a   uznesenie č. 150.

46. Návrh koncepcie stabilizácie súdnictva /č. m.: 1162/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra spravodlivosti       p r i j a l a   uznesenie č. 151.

47. Materiály pre informáciu v elektronickej forme:

   a/ Výročná správa a ročná účtovná uzávierka /č. m.: 1346/2000/

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e    predložený materiál predsedu Rady Fondu detí a mládeže.

  b/   Informácia o priebehu a výsledkoch 55. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov  /č. m.: 1012/2001/

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e    predložený materiál ministra zahraničných vecí.  c/ Spotrebiteľský barometer I. (Informatívna správa z prieskumu verejnej mienky)  /č. m.: 1041/2001/

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e    predložený materiál predsedu Štatistického úradu SR.

  d/ Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka v Poľskej republike 18.-20. januára 2001 /č. m.: 1083/2001/

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e    predložený materiál podpredsedu vlády P. Hamžíka.

48. R ô z n e

a/ Vláda SR   u l o ž i l a  ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií v spolupráci s ministerkou financií SR posúdiť stav zvýšenia zliav cestovného a predložiť na rokovanie vlády návrh opatrení do 28. 2. 2001.

b/ Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   pravidelné informácie ministra vnútra, ministerky financií, guvernéra Národnej banky Slovenska a predsedu Štatistického úradu SR o aktuálnej  situácii v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti a informáciu podpredsedu  vlády Ľ. Fogaša  o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR za rok 2001.


                   Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
                  predseda vlády