K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 7. marca 2001.
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 144. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC/
minister životného prostredia SR László Miklós /ZPC/
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:

Návrh na úpravu regulovaných cien k 1.1.2002.
Predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Slovenskú obchodnú komoru a priemyselnú komoru na úhradu niektorých nákladov súvisiacich s prípravou a zabezpečením IX. výročného kongresu Eurochambres v Bratislave v dňoch 18.-19. októbra 2001.
Predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Návrh na zmenu Štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Predložil minister obrany SR Jozef Stank.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Zmena reštriktívnych opatrení voči Juhoslovanskej zväzovej republike na základe spoločnej pozície Európskej únie.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

* * * * *

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády k uvedenému poslaneckému návrhu zákona predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády k uvedenému poslaneckému návrhu zákona predsedovi Národnej rady SR.
Návrh predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Legislatívného zámeru zákona o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu. Účelom tohto legislatívneho zámeru zákona je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky Nariadenie Rady (EHS) č. 1836/1993 pre dobrovoľnú účasť priemyslových podnikov v programe Spoločenstva pre ekologicky orientované riadenie a audit, vzhľadom na to, že je potrebné vytvoriť podmienky pre adekvátne uplatňovanie tohto komplexného a moderného nástroja na úseku starostlivosti o životné prostredie. To je aj predmetom právnej úpravy podľa tohto legislatívneho zámeru.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh Legislatívneho zámeru zákona o environmentálnom označovaní výrobkov. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je v potrebnom rozsahu právne reglementovať a zabezpečiť využívanie environmentálneho označovania výrobkov ako dôležitého nástroja na ochranu životného prostredia.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a schválila Koncepciu Spoločného obstarávania viacerých obstarávateľov.
Podstatou je využitie nových postupov, napr. rámcových zmlúv, ktoré sa dojednajú pre viacerých obstarávateľov s využitím znalosti vyškolenej skupiny obstarávateľov, ale ktoré pre široký okruh ďalších inštitúcií umožnia ich jednoduché a rýchle využívanie a navyše môžu priniesť značné vylepšenie relácie kvalita/cena pri obstarávaných tovaroch a službách. Spoločné obstarávanie viacerých obstarávateľov umožňuje realizovať úspory nákladov z rozsahu, zo špecializácie ako aj transakčných nákladov.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh opatrení, ktorými sa stanoví nový rámec pre činnosť poradných a koordinačných orgánov vlády v súlade s dokumentom Audit. Cieľom návrhu opatrení je sprehľadnenie, sfunkčnenie a zefektívnenie činnosti poradných orgánov vlády. Návrh opatrení prvý raz uvádza presný počet poradných orgánov vlády, ktorých pri vláde pôsobí 35. Návrh opatrení odporúča znížiť ich počet a zmeniť obsadzovanie týchto orgánov tak, aby sa hlavné zastúpenie presunulo na expertnú úroveň.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Vyhodnotenie Stratégie vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu - I. etapa.
Vláda SR zároveň uložila členom vlády realizovať aktivity súvisiace s riešením problémov rómskej národnostnej menšiny podľa prílohy prijatého uznesenia. Vyhodnotenie stratégie sa tento rok do vlády predkladá po druhýkrát v zmysle Plánu práce vlády SR na rok 2000. Toto vyhodnotenie obsahuje plnenie úloh a opatrení od júla 2000, kedy bolo prvé vyhodnotenie stratégie predložené na rokovanie vlády SR.
Materiál predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala Návrh na zmenu zmluvných podmienok Mandátnej zmluvy na zabezpečenie vysporiadania časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Ruskej federácii.
Vláda SR súhlasí so zmenou zmluvných podmienok Mandátnej zmluvy na zabezpečenie vysporiadania časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Ruskej federácii vedenej na účte č. 2/081 v Československej obchodnej banke, a.s. Praha uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a Devín bankou, a.s. dňa 11.8.2000 predĺžením termínu na zabezpečenie vysporiadania pohľadávky v súlade s článkom III. Mandátnej zmluvy, z 31.12.2000 na 31.12.2001 formou uzatvorenia Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve, ktorý je prílohou materiálu.
Vláda súhlasí s tým, že v lehote do 30 pracovných dní odo dňa podpísania Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve bude do predstavenstva Devín banky a.s. menovaný zástupca Ministerstva financií SR a že v v lehote do 30 pracovných dní odo dňa podpísania Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve budú do Dozornej rady Devín banky a.s. menovaní noví zástupcovia nasledovne za : Ministerstvo financií SRdvaja členovia, za Úrad vlády SR jeden člen a za Ministerstvo spravodlivosti SR jeden člen.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou a časť Zubné stredisko Vranov nad Topľou.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Harmonogram opatrení na ďalší postup transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií bezodplatným prevodom majetku štátu na obce.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavol Koncoš a ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na vydanie rozhodnutia, že stavby "Výroba autoexteriérových súčastí automobilov a ich kompletácia" Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Bratislava, závod Lozorno, "Výroba a montáž palivových systémov automobilov" Plastic Omnium Fuel Systems, s.r.o. Bratislava, závod Lozorno a "Plastic Omnium Lozorno - napojenie na cestu a diaľnicu" sú významné investície, ktorých uskutočnenie je vo verejnom záujme.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Posúdenie stavu zvýšenia cestovného a úpravy zliav cestovného v žiackych časových cestovných lístkoch v prímestskej autobusovej doprave a v diaľkovej autobusovej doprave.
Návrh predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Zásady predkladania a posudzovania návrhov na zapožičanie Radu Bieleho dvojkríža vládou Slovenskej republiky. Schválením tohto materiálu vláda SR stanovuje jednotné kritériá a zásady, podľa ktorých sa predkladá a posudzuje návrh na zapožičanie tohto štátneho vyznamenania.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a ako alternátov štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a veľvyslanca Slovenskej republiky v Spolkovej republike Nemecko na podpis dohody.
Návrh predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko, minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení úloh Akčného plánu pre oblasť dopravy a životného prostredia. Vláda SR zároveň uložila vecne príslušným členom vlády a predsedom ústredných orgánov štátnej správy zabezpečiť v rozsahu svojej pôsobnosti kontinuitu v plnení Akčného plánu pre oblasť dopravy a životného prostredia a zabezpečiť realizáciu schválených opatrení. Ďalej uložila ministrovi životného prostredia a ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií predložiť Správu o plnení úloh Akčného plánu na rokovanie vlády po druhej etape jej implementácie v marci roku 2003.
Materiál predložil minister životného prostredia SR László Miklós, minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na riešenie úhrady výdavkov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami na území Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky sa zaoberala návrhom na riešenie úhrady výdavkov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami, ktoré vznikli v dôsledku pôsobenia prírodných vplyvov na území Slovenskej republiky v jednotlivých lokalitách Prešovského kraja, Košického kraja a Banskobystrického kraja v rokoch 1999 a 2000. S prihliadnutím na závažnosť vzniknutého stavu a ďalšie možné dôsledky sa vláda Slovenskej republiky rozhodla uvoľniť zo svojej rezervy čiastku 5.716.384 Sk na pokrytie úhrady výdavkov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami na území Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike za rok 2000. Vláda SR konštatovala, že dosiahnuté výsledky v boji s kriminalitou dokumentujú pokračujúci správny trend riešenia jedného z najaktuálnejších spoločenských problémov. Aktivity pri zabezpečovaní vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu v roku 2000 vytvárajú predpoklady pre úspešné integrovanie Slovenskej republiky do štruktúr Európskej únie.
Správu predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh koncepcie rovnosti príležitostí žien a mužov. Vláda SR uložila ministrom a vedúcim ústredných orgánov štátnej správy SR zabezpečiť plnenie opatrení na realizáciu koncepcie v stanovených termínoch a poverila ministra práce, sociálnych vecí a rodiny koordinovať ich plnenie.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh vytvorenia mechanizmu poskytovania vládnej rozvojovej pomoci Slovenskou republikou. Tento mechanizmus vytvorí základ pre vybudovanie efektívneho systému rozvojovej spolupráce SR s menej vyspelými krajinami sveta, kompatibilného s medzinárodne uznávanými štandardmi.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu Západoeurópskej únie /ZEÚ/ vytvoriť Medzinárodnú poradnú policajnú skupinu /MAPE/ v Albánsku. Cieľom MAPE je prispieť k úsiliu medzinárodného spoločenstva o nastolenie stability v Albánsku vytvorením funkčnej civilnej polície ako základného predpokladu pre bezpečnostnú stabilizáciu Albánska. Slovenská republika ako asociovaný partner plne podporuje túto operáciu Západoeurópskej únie.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zrušila úlohu C.3. z uznesenia vlády SR č.472/2000, týkajúcej sa efektívnosti hospodárenia vo vzťahu k požadovaným platbám od vysielateľov na základe zákona za vnútroštátne výkony rádiokomunikácií, keďže podľa zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách štátnu reguláciu telekomunikačných činností vrátane cenovej regulácie vykonáva Telekomunikačný úrad SR.
Materiál predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a zmenila gestora úlohy B.101 a na zmenu znenia úloh B.107 a B.109 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 17 z 10. januára 2001 k prioritným úlohám vlády Slovenskej republiky vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000. Cieľom je zosúladiť obsah materiálu Prioritné úlohy vlády Slovenskej republiky vyplývajúci z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000 s uznesením vlády SR č.45/2001 zo 17.1.2001 - Plánom legislatívnych úloh Vlády Slovenskej republiky na rok 2001 - ako aj zabezpečenie relevantného znenia jednotlivých úloh.
Materiál predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR perokovala a vzala na vedomie Správu o priebehu a záveroch Diplomatickej konferencie na revíziu Európskej patentovej dohody, ktorá sa konala v dňoch 20. - 29. novembra 2000. Európsky patentový systém založený Mníchovským dohovorom o udeľovaní európskych patentov zo dňa 5. októbra 1973 vytvoril predpoklady na unifikáciu a zjednodušenie procesu udeľovania patentov, nakoľko umožňuje prostredníctvom podania jedinej prihlášky dosiahnuť ochranu vo väčšom počte európskych krajín naraz. Vláda SR uložila predsedovi Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa platných legislatívnych postupov o pristupovaní k medzinárodným zmluvám, v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, vykonať prístup Slovenskej republiky k Európskej patentovej dohode v súčasnom i revidovanom znení.
Správu predložil podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie SR Ján Bachratý.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledkoch činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2000. Úrad pre verejné obstarávanie bol zriadený 1. januára 2000, kedy nadobudol účinnosť aj zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predkladaný materiál poskytol vláde SR informáciu o zriadení úradu ako novej inštitúcie a o jeho činnosti za rok 2000 ako aj informácie o nedostatkoch a ich príčinách zistených úradom pri aplikácii pravidiel verejného obstarávania v sledovanom období. Zriadením úradu boli splnené úlohy, ktoré si vytýčila vláda SR vo svojom programovom vyhlásení pre oblasť verejného obstarávania, hlavne sa zvýšila prehľadnosť procesu obstarávania. Existujúci právny a inštitucionálny rámec dáva predpoklady na zvýšenie kvality procesu obstarávania, a tým na úsporu verejných prostriedkov.
Materiál predložila predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie SR Rozália Molnárová.

Vláda SR prerokovala a zrušila bod B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č.912 zo dňa 8. novembra 2000, ktorý sa týkal zapracovania prevzatia nehnuteľného majetku mobilizačných rezerv do návrhu zákona o Správe štátnych hmotných rezerv SR.
Materiál predložil predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR Štefan Rajec.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu z kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých krajským úradom na oddĺženie škôl a školských zariadení. Vláda SR uložila prednostom krajských úradov zabezpečiť v krajských úradoch a okresných úradoch výberovým spôsobom pravidelnú kontrolu dodržiavania rozpisu, podmienok použitia účelových finančných prostriedkov vrátane správnosti ich rozpracovania, vyčlenených v rozpočtových opatreniach krajských úradov, resp. oznámeniach okresných úradov.
Správu predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č.1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001.
Materiál predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 379 z 26. 5. 1998 k informácii o prevzatých štátnych zárukách za bankové úvery vrátane z nich vyplývajúcich možných rizík. Vláda SR zmenila znenie bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 379 z 26. 5. 1998 nasledovne: "v štátnych podnikoch, voči ktorým plnia funkciu zakladateľa a v akciových spoločnostiach, kde plnia za štát funkciu akcionára, ktoré majú úvery so štátnymi zárukami, nepripustiť delimitáciu majetku alebo vklad ich majetku do tretích subjektov bez súhlasného stanoviska Ministerstva financií SR."
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stretnutí prezidentov krajín Višegrádskej skupiny v Poľskej republike dňa 19. januára 2001.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vyhodnotení čerpania colných kvót za rezort hospodárstva za rok 2000, vrátane vplyvu na štátny rozpočet vo väzbe na obchodnú bilanciu.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh zoznamu a analýzy právnych predpisov, ktoré obmedzujú flexibilnú organizáciu orgánov štátnej správy a flexibilné odmeňovanie pracovníkov v súlade s dokumentom Audit.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o zasadnutí Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 30. januára 2001.
Informáciu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch návštevy oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Luxemburskom veľkovojvodstve v dňoch 5.-6. februára 2001.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o činnosti protimonopolného úradu SR za rok 2000.
Informáciu predložil predseda Protimonopolného úradu SR Peter Nižňanský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Hodnotenie úloh z medzivládnych komisií Slovenskej republiky s inými štátmi a zmiešaných komisií Slovenskej republiky s regiónmi Ruskej federácie za rok 2000 a plán ich zasadnutí na rok 2001.
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala materiál Zmena reštriktívnych opatrení voči Juhoslovanskej zväzovej republike na základe spoločnej pozície Európskej únie. Vláda SR zrušila Uznesenie vlády SR 416/1999 z 19. 5. 1999 k dodatočným reštriktívnym opatreniam voči Juhoslovanskej zväzovej republike na základe spoločnej pozície EÚ schválenej dňa 10. 5. 1999.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky k tzv. Duckého zmenkám v tomto znení:
Na základe informácií, ktoré má vláda Slovenskej republiky k dispozícii, považuje tzv. Duckého zmenky za podvodné konanie bývalého manažmentu š.p. Slovenský plynárenský priemysel. Obracia sa na všetkých obchodných i neobchodných partnerov Slovenského plynárenského priemyslu, š.p., aby v takomto kontexte celý problém chápali. Vláda SR odporúča Ministerstvu hospodárstva SR a vedeniu Slovenského plynárenského priemyslu, š.p., aby neplatnosť týchto zmeniek riešili súdnou cestou.
Vláda SR zároveň uložila ministrovi hospodárstva SR predložiť na rokovanie vlády do 2 týždňov písomnú informáciu k tzv. Duckého zmenkám.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

* * * * *

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR