VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZÁZNAM
zo 14.
rokovania vlády Slovenskej republiky
8. októbra 2006


          Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

          Vláda na návrh ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií a podpredsedu vlády a ministra vnútra dodatočne zaradila do programu  rokovania materiály uvedené v bodoch               9 a 10 tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu vláda  prerokovala s týmito závermi:    

1. Návrh aktualizácie Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 (č. m.: 16742/2006)
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 832.

2. Návrh systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 - základná verzia (č. m.: 15082/2006)
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 833.

3. Návrh stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (č. m.: 15063/2006)
Predložil: minister financií

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 834.

4. Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 (č. m.: 15079/2006)
Predložil: minister financií

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 835.


5. Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 (II. etapa) (č. m.: 15832/2006)
Predložil: minister financií

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 836.

6. Zdôvodnenie a návrh na vytvorenie Operačného programu pre Ministerstvo hospodárstva SR na roky 2007 - 2013 (č. m.: 16889/2006)
Predložil: minister hospodárstva

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 837.

7. Návrh na vytvorenie Operačného programu Informatizácia spoločnosti (č. m.: 17034/2006)
Predložil: minister financií

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 838.

8. Návrh Operačného programu Zdravotníctvo na roky 2007 - 2013 (1. verzia) (č. m.: 13358/2006)
Predložil: minister zdravotníctva

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 839.

9. Návrh na vytvorenie Operačného programu Informatizácia spoločnosti (č. m.: 17211/2006)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

          Vzhľadom na schválený materiál uvedený v bode 7 tohto záznamu predložený návrh sa považuje za bezpredmetný.

10. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov a o uľahčení vydávania víz pre držiteľov služobných pasov (č. m.: 17213/2006)
Predložil: podpredseda vlády a minister vnútra

          Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 840.


       Robert  F i c o    v. r.
predseda vlády