K O M U N I K É
z  rokovania vlády Slovenskej republiky 15. apríla 2009
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 147. schôdzi a rokovala
pod vedením predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica

Na zasadnutí neboli prítomní:
minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák
minister financií SR Ján Počiatek
minister životného prostredia SR Ján Chrbet
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová


Neprítomných ministrov zastupovali štátni tajomníci.


Do programu boli dodatočne doplnené:


Návrh kandidátov na vymenovanie člena Rady pre reguláciu
Predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek

Návrh na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jabloňov, Fričovce – Svinia, projekt PPP
Predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny

Návrh na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1
Predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny

Z programu boli vypustené:

Informácia o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2008  
Predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Igor Štefanov

Informácia o návrhu oblastí verejných prác zameraných na ekologické zmeny a protipovodňové opatrenia a spôsobe ich realizácie
Predložil minister životného prostredia SR Ján Chrbetxxxx

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zmenu štatútu Komisie pre vedomostnú spoločnosť.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.


Vláda SR prerokovala a s pripomienkou vzala na vedomie správu o plnení úloh Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v SR a úloh Akčného plánu na roky 2008 až 2013.    
Správu predložil minister financií SR Ján Počiatek.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Stratégie rozvoja osvetovej činnosti.
Návrh predložil minister kultúry SR Marek Maďarič.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na prijatie delegácie vlády Kórejskej republiky vedenej predsedom vlády Han Seung-soo v Slovenskej republike v dňoch 22. - 23. apríla 2009.    
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2009.    
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zmenu Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR.
Návrh predložil vedúci Úradu vlády SR Igor Federič.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o činnosti Cenovej rady vlády SR a o navrhovaných opatreniach na posilnenie cenovej stability a na zabránenie nežiaduceho cenového vývoja.  
Správu predložil predseda Cenovej rady vlády SR  Peter Mihók.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1223 zo dňa 6. novembra 2002.  
Návrh predložili podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na prijatie oficiálnej delegácie vlády Slovinskej republiky vedenej predsedom vlády Slovinskej republiky Borutom Pahorom v Slovenskej republike dňa 20. apríla 2009.    
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o fungovaní trhu s elektrinou a o fungovaní trhu s plynom v Slovenskej republike.  
Správu predložil J. Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu vykonávajúci pôsobnosť predsedu úradu.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh kandidátov na vymenovanie člena Rady pre reguláciu.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jabloňov, Fričovce – Svinia, projekt PPP.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za II. polrok 2008.  
Návrh predložila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu k návrhu záverečného účtu za rozpočtovú kapitolu 41 – Národný bezpečnostný úrad za rok 2008.  
Správu predložil riaditeľ Národného bezpečnostného úradu František Blanárik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica v Nemeckej spolkovej republike dňa 23. marca 2009.    
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o činnosti Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky za rok 2008.
Správu predložila predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh záverečného účtu kapitoly 201 – Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2008.  
Návrh predložil vedúci kancelárie Národnej rady SR                                                      xxxxx

Koniec komuniké.
TIO UV SR