VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKYZÁZNAM
z 96.
rokovania vlády Slovenskej republiky
14. mája 2008


Rokovanie vlády viedol podpredseda vlády a minister vnútra.

Vláda na návrh ministra životného prostredia vypustila z návrhu programu materiál uvedený v bode 6 tohto záznamu.

Vláda na návrh ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny, ministra hospodárstva a štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR O. Algayerovej dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 19, 20 a 21.III tohto záznamu.

Jednotlivé body programu vláda  prerokovala s týmito závermi:    

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov (č. m.: 9741/2008)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 301.

2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (č. m.: 10063/2008)
Predložila: ministerka pôdohospodárstva

Vláda  s t i a h l a   predložený materiál z programu rokovania vlády.

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (č. m.: 9842/2008)
Predložila: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 302.
4. Návrh na podpis Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (č. m.: 9946/2008)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 303.

5. Návrh opatrení na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v SR (č. m.: 6826/2008)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 304.

6. Návrh podmienok pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného programu Životné prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 – 2013 v SR (č. m.: 9706/2008)
Predložil: minister životného prostredia

Materiál bol  v y p u s t e n ý  z návrhu programu rokovania vlády.

7. Návrh na vyslovenie súhlasu s bezodplatným prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Ministerstva obrany SR (č. m.: 9494/2008)
Predložil: minister obrany

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 305.

8. Návrh systému kontroly a auditu podpôr z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (č. m.: 9365/2008)
Predložila: ministerka pôdohospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 306.

9. Návrh na zrušenie a zmenu uznesenia vlády SR č. 61 z 23. januára 2008 (č. m.: 9765/2008)
Predložil: minister financií

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 307.

10. Návrh účt ovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2007 (č. m.: 9487/2008)
Predložil: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 308.

11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (č. m.: 10199/2008)
Predložil: minister obrany

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 309.

12. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. m.: 10180/2008)
Predložil: minister hospodárstva

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

13. Návrh programu pre prístup k zdrojovým kódom a bezpečnostným riešeniam spoločnosti Microsoft v rámci nadnárodnej iniciatívy Government Security Program –GSP (č. m.: 10151/2008)
Predložil: minister financií

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 310.

14. Návrh na uvoľnenie prostriedkov z rezervy vlády SR v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 266 z 30. apríla 2008 (č. m.: 10185/2008)
Predložil: minister financií

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 311.

15. Návrh účasti delegácie SR na 4. stretnutí strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu v Bukurešti, Rumunsko, 19. až 21. mája 2008 (č. m.: 9968/2008)
Predložili: minister životného prostredia a minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 312.

16. Návrh na zvýšenie obstarávacej ceny stavby Aula Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine pre Univerzitu Komenského v Bratislave (č. m.: 9985/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister školstva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 313.

17. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bosny a Hercegoviny o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností (č. m.: 10167/2008)
Predložil: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 314.

18. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2008 (č. m.: 10230/2008)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 315.
19. Návrh účasti delegácie SR na 97. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 28. mája 2008 až 13. júna 2008 v Ženeve (č. m.: 10472/2008)
Predložila: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 316.

20. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 2. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Prahe (č. m.: 10427/2008)
Predložil: minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 317.

21. Utajované materiály:

I. Návrh na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky (č. m.: UV-D-366/2008)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 319.

II. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky (č. m.: UV-D-367/2008)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 320.

III. Návrh účasti a smernice pre postup delegácie Slovenskej republiky na diplomatickej konferencii ku kazetovej munícii v Dubline (19. až 30. 5. 2008) (č. m.: UV-V-379/2008)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 318.

22. Materiály pre informáciu:

  a) Výročná správa o činnosti Sociálnej poisťovne v roku 2007 (č. m.: 9530/2008)
Predložil: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

  b) Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej cesty ministra zahraničných vecí SR a predsedu Výboru ministrov Rady Európy Jána Kubiša v Štrasburgu v dňoch 14. a 15. 4. 2008 (č. m.: 9877/2008)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

  c) Informácia o návrhu mechanizmu pre identifikáciu ekonomických príležitostí pre slovenský obranný priemysel v zahraničí a pre aktívnu podporu vládnych predstaviteľov SR slovenskému obrannému priemyslu pri súťažení o zahraničné zákazky (č. m.: 10042/2008)
Predložil: minister obrany

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

  d) Správa o činnosti hlavného hraničného splnomocnenca Slovenskej republiky za rok 2007 (č. m.: 10184/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

e) Informácia o priebehu a výsledkoch 23. Generálnej konferencie pre váhy a miery (č. m.: 10204/2008)
Predložil: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

23. R ô z n e

Vláda vzala na vedomie  informáciu predsedníčky Štatistického úradu SR  o aktuálnej situácii v Slovenskej republike v rámci jej pôsobnosti.       Robert  K a l i ň á k    v. r.
podpredseda vlády a minister vnútra