K O M U N I K É
z  rokovania vlády Slovenskej republiky 11. marca 2009
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 142. schôdzi a rokovala
pod vedením predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica

Na zasadnutí neboli prítomní:
podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny SR Dušan Čaplovič
podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin

Neprítomných ministrov zastupovali štátni tajomníci.


Z programu boli vypustené:

Návrh správy o implementácii a čerpaní predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2004 - 2006 a iných finančných nástrojov k 31. 12. 2008
Predložili podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič, minister financií SR Ján Počiatek a minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek

Správa o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky za rok 2008  
Predložila predsedníčka Protimonopolného úradu SR Danica Paroulková


Xxxx

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o vývoji rokovaní a stanoviskách Slovenskej republiky na jednotlivých ministerských formáciách Rady Európskej únie.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek.

Vláda SR prerušila rokovanie o návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).  
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh predložil minister kultúry SR Marek Maďarič.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 499/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Stanislav Becík.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom účasti delegácie Slovenskej republiky na diplomatickej konferencii o prijatí Dohovoru o náhrade škody spôsobenej tretím stranám činmi protiprávneho zasahovania voči lietadlám a Dohovoru o náhrade škody spôsobenej lietadlami tretím stranám, konanej v dňoch 20. apríla - 2. mája 2009 v Montreale.    
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Šali.  
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o stave plnenia opatrení vlády SR na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy k 31. januáru 2009.    
Správu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o vývoji novoposkytnutých úverov klientom a ich úrokových sadzieb za mesiac január 2009.  
Správu predložil guvernér Národnej banky Slovenska Ivan Šramko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2009.    
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie koncesnej zmluvy vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1.    
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch neformálneho rokovania ministrov obrany členských krajín NATO (Krakov, 19. - 20. februára 2009)  
Návrh predložil minister obrany SR Jaroslav Baška.
Poznámka: Materiál je vyhradený

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie štatistickú správu o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v roku 2008 a prognóza vývoja na 1. polrok 2009.  
Správu predložila predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o zabezpečení plnenia opatrenia vzhľadom na nepriaznivú situáciu na finančných trhoch v podmienkach realizácie PPP projektov.    
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.


                                                                    xxxxx

Koniec komuniké.
Silvia Glendová, hovorkyňa vlády SR