K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 21. februára 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 142. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie je prítomný:
minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
Neprítomného ministra zastupuje štátny tajomník.

Z programu boli stiahnutné:
Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
Predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Návrh zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Návrh zákona o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Do programu boli dodatočne doplnené:
Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
Predkladá: minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov.
Predkladá: minister vnútra SR

Návrh na odvolanie JUDr. Vladimíra Gecelovského z funkcie vedúceho úradu Ministerstva obrany SR.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedeckej a technickej spolupráci.
Predkladá: minister školstva SR a minister zahraničných vecí SR

x x x x x x

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Navrhovaná novela zákona má za cieľ riešiť súčasnú nepriaznivú finančnú situáciu obcí pri zabezpečovaní výstavby bytov v bytových domoch tým, že ruší povinnosť obcí preukazovať vlastné prostriedky. Pri vyjadrovaní súhlasného stanoviska k predmetnému návrhu skupiny poslancov vláda vychádzala zo snahy vytvoriť obciam lepšie podmienky pre výstavbu nájomných bytov, a tým oživiť túto oblasť bytovej výstavby, ktorá v posledných rokoch výrazne zaostáva.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády SR predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s Návrhom poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády SR predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a neschválila Návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Cieľom návrhu je dosiahnuť transparentnosť činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh Colného zákona. Uvedený zákon predstavuje významný krok Slovenskej republiky v procese aproximácie colného práva k právu Európskej únie. Prijatím tohto zákona sa odstránia vecné a systémové rozdiely, ktoré existovali medzi doteraz platným colným zákonom a Colným kódexom Európskej únie. V porovnaní s predpismi Európskej únie zákon nad ich rámec upravuje colné záložné právo, colné zádržné právo, výkon rozhodnutia exekúciou, zaistenie, prepadnutie a predaj tovaru, správu majetku štátu, ako aj otázky súvisiace s porušením colných predpisov, ktoré možno podľa práva Európskej únie upraviť na národnej úrovni.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve. Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve rieši problematiku postavenia, pôsobnosti, právomoci a organizácie colnej správy a povinností, oprávnení a prostriedkov colníka. Prijatím zákona sa zavŕši transformácia colnej správy v nových spoločensko-ekomomických podmienkach.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ruší povinnosť vlastníkov bytov previesť byt do vlastníctva nájomcu, ak nájomca o takýto prevod požiada po 31. máji 2002. Povinnosť vlastníkov previesť byt za regulovanú cenu sa aj naďalej bude vzťahovať na tie prípady, ak nájomca bytu požiada o prevod vlastníctva do 31. mája 2002.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa upravuje koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním a sumy minimálnych výdavkov na bývanie fyzickej osoby alebo fyzických osôb. Cieľom predkladaného nariadenia je upraviť výšku minimálnych výdavkov na bývanie v súvislosti so zvýšením cien výdavkov na bývanie v roku 2001. Zákon č. 300/1999 Z. z. o príspevku na bývanie umožňuje v § 4 vláde Slovenskej republiky upraviť k 1. januáru alebo k 1. júlu bežného kalendárneho roka sumy minimálnych výdavkov na bývanie a výšku koeficientu, čím môže zefektívniť adresné vyplácanie príspevku domácnostiam v súvislosti so zvyšovaním nákladov na bývanie.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie materiál Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR č. 17/2001. Materiál Prioritné úlohy vlády SR vyplývajúce z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v EÚ identifikuje problémy v jednotlivých oblastiach prístupového procesu a na ich základe stanovuje krátkodobé prioritné úlohy na rok 2001.
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu P. Hamžík

Vláda SR prerokovala a schválila Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Vláda SR zároveň vyjadrila súhlas s výdavkami na financovanie Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v rozpočtovom roku 2001 v objeme 9,2 mld. Sk. Materiál sa v zásade opiera o schválenú Koncepciu rozvoja diaľničnej infraštruktúry z marca 1999, rozšírenú o problematiku rýchlostných ciest. Materiál obsahuje harmonogram postupu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na obdobie rokov 2001 - 2004, s výhľadom do roku 2006. Špecifikuje výdavky na jednotlivé roky výstavby v kontinuite predchádzajúcich rokov. Podľa uvedeného harmonogramu sa do roku 2006 má dať do užívania 65 km diaľnic a 35 km dvojpruhových rýchlostných ciest v trase budúcej diaľnice a diaľničné privádzače v dĺžke 20 km. Ďalej rýchlostné cesty štvorpruhové v dĺžke 27 km a dvojpruhové v dĺžke 18 km. Počnúc rokom 2001 sa počíta s čerpaním finančných zdrojov z tzv. predvstupového fondu.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR odložila z rokovania Analýzu činností realizácie uznesenia NR SR č. 1197 z 13. 12. 2000 -A.2.c) použiť plánované finančné prostriedky pre zdravotníckych pracovníkov vo výške 3,4 mld Sk na plošné zvýšenie tarifných platov.
Materiál predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na viazanie výdavkov rozpočtových kapitol v roku 2001. Vláda SR zároveň uložila ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR a vedúcim samostatných rozpočtových kapitol viazanie výdavkov premietnuť do záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v rozsahu rozpisu rozpočtu kapitoly na rok 2001 a vnútornú štruktúru viazania oznámiť ministerstvu financií. Vláda SR vyjadrila súhlas s použitím viazaných výdavkov štátneho rozpočtu vo výške 469 700 tis. Sk prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy na zvýšenie finančných prostriedkov na NP PRENAME.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o stave prípravy a zabezpečení vyplácania dlhopisov FNM SR občanom SR.
Informáciu predložili ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová a prezident prezídia Fondu národného majetku SR SR Jozef Kojda

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na stanovenie bezpečnostných stupňov ohrozenia a pravidiel pri preprave určených ústavných činiteľov SR a zahraničných predstaviteľov. V uvedenom materiáli sú stanovené tri bezpečnostné stupne ohrozenia určených ústavných činiteľov Slovenskej republiky a zahraničných predstaviteľov a pravidlá pri ich preprave, vrátane obmedzenia rýchlosti a spôsobu používania výstražných svetelných a zvukových znamení.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh integrácie hospodárenia Štátneho fondu cestného hospodárstva do kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Vláda SR zároveň uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií v spolupráci s ministerkou financií previesť záväzky štátneho fondu cestného hospodárstva vyplývajúce z doteraz uzavretých úverových zmlúv na vládu SR zastúpenú Ministerstvom financií SR. Vláda SR zároveň uložila ministerke financií SR určiť namiesto štátneho fondu cestného hospodárstva nového akcionára Dopravnej banky a.s.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a schválila Národnú správu o rozvoji osídlenia a bývania Habitat - Istanbul +5. Konferencia OSN o ľudských sídlach Habitat II sa konala v júni 1996. Program konferencie bol zameraný na dve hlavné témy: Primerané bývanie pre všetkých a Trvalo udržateľný rozvoj ľudských sídel v urbanizovanom svete. Konferencia schválila Istanbulskú deklaráciu o ľudských sídlach a Agendu Habitat. Všetky členské krajiny OSN boli vyzvané, aby vypracovali správu o uplatňovaní Agendy Habitat na národnej i lokálnej úrovni. Národná správa bude prezentovaná na mimoriadnom Valnom zhromaždení OSN v júni 2001.
Materiál predložil minister životného prostredia SR László Miklós

Vláda SR prerokovala a schválila Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Edurd Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Priebežnú správu o stave prípravy novely zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov na základe dokumentu "Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácii v ich pôsobnosti".
Materiál predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o uskutočnených transformačných krokoch v rezorte zdravotníctva za roky 1999 - 2002 splatných k 31. 12. 2000.
Informáciu predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov. Zmluva je historicky prvým dokumentom svojho druhu medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou. Uzavretím Zmluvy sa predpokladá vytvorenie právneho rámca, ktorý bude vylučovať dvojité medzinárodné zdanenie príjmov fyzických a právnických osôb. Cieľom zmluvy je vytvorenie priestoru pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych a ekonomických vzťahov. Právo na daň z príjmov, ktoré majú zdroj na území zmluvných štátov, bude rozdelené objektívne medzi Slovenskú republiku a Kóreu.
Náverh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na úhradu dobrovoľného príspevku vlády SR do Populačného Fondu OSN. Vkladom Slovenskej republiky pre činnosť Regionálneho centra UNFPA je bezplatné poskytnutie potrebných priestorov (cca 10 kancelárií - v úvodnej etape by činnosť malo zabezpečovať 12 zamestnancov. Zahraniční experti OSN + slovenskí zamestnanci UNFPA) v priestoroch UN House na Grosslingovej ulici v Bratislave. Uvedený postup okrem iného umožní využívať spoločné priestory a logistiku s už existujúcimi zastúpeniami OSN sídliacimi v týchto priestoroch. Dobrovoľný finančný príspevok Slovenskej republiky do Populačného Fondu OSN v čiastke 10.000,- USD je vyjadrením politickej podpory, ktorú Slovenská republika prikladá otázkam medzinárodnej spolupráce v oblasti populácie a rozvoja. Slovensko sa stane jednou z prvých krajín nášho regiónu, ktorá je nielen recipientom, ale i donorskou krajinou Fondu.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o plnení úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 753/1999. Vláda SR zároveň schválila zmenu termínu plnenia úlohy B.2 uznesenia vlády č. 753/99 do 30.6.2002 a súčasne zrušila bod A.1.m) uznesenia vlády č. 253 T z 31. marca 1998. Ďalej uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií požiadať v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Ministerstvom vnútra SR Ministerstvo financií Ruskej federácie o spoluprácu pri zabezpečení realizácie dovozu zostávajúcej časti lietadlovej techniky ako aj v súlade s mandátnou zmluvou, pokračovať prostredníctvom Slovenských aerolínií a.s. v rokovaniach s OOO FRC OAO Aviakor vo veci dodávok zostávajúcej časti lietadlovej techniky podľa schváleného kontraktu.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zrušenie úlohy č. 1/12 z Plánu práce vlády SR na rok 2000. V zmysle úlohy č. 1/12 z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2000 malo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vypracovať a predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky Návrh deetatizácie a decentralizácie sociálnych služieb. Realizácia úlohy predstavovala súčasne naplnenie úlohy z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky prehodnotiť efektívnosť a kvalitu sociálnych služieb v systéme plurality ich poskytovateľov a pôsobnosť orgánov štátnej správy a samosprávy pri poskytovaní sociálnych služieb. Nakoľko neboli doposiaľ v rámci pokračovania reformy verejnej správy vyriešené prijaté rozhodnutia o riešení pokračovania reformy, na ktoré nadväzuje deetatizácia a decentralizácia sociálnych služieb, nie je predloženie Návrhu deetatizácie a decentralizácie sociálnych služieb na rokovanie vlády Slovenskej republiky odôvodnené.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Koncepciu štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a posudzovania zhody. Táto koncepcia určuje rámec pre činnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v oblasti harmonizovania slovenských technických noriem s európskymi normami, v oblasti zabezpečenia Slovenskej republiky národnými etalónmi a určenými meradlami a zabezpečenia činnosti autorizovaných osôb na obdobie do prijatia Slovenskej republiky za riadneho člena Európskej únie.
Materiál predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh legislatívneho zámeru zákona o finančnej kontrole vo verejnej správe. Zákon o finančnej kontrole vo verejnej správe bude upravovať systém finančnej kontroly vo verejnej správe SR vo vzťahu k implementácii európskej legislatívy, ustanoví základné ciele a všeobecné zásady vnútorného riadenia finančnej kontroly a vnútorného auditu pri kontrole hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, s majetkom štátu a s ostatnými verejnými prostriedkami ako aj s prostriedkami poskytovanými Slovenskej republike v rámci zahraničnej pomoci Európskymi spoločenstvami a inými prostriedkami zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou SR a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov. Dohoda umožňuje držiteľom diplomatických alebo služobných pasov vstupovať na úzmie štátu druhej zmluvnej strany a zdržiavať sa na ňom 90 dní bez víz. Zároveň Dohoda upravuje bezvízový styk pre držiteľov diplomatických pasov alebo služobných pasov, ktorí sú zamstnancami diplomatických misií alebo konzulárnych úradov, oficiálnych zastúpení ako aj medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany po dobu vykonávania ich služobných povinností. Vláda SR zároveň splnomocnila predsedu vlády SR a ako alternátov ministra zahraničných vecí SR, ministra vnútra SR a štátneho tajomníka Ministra zahraničných vecí SR na podpis Dohody.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou SR a federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedeckej a technickej spolupráci. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra zahraničných vecí SR a ako alternáta ministra školstva SR na podpis Dohody.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR odvolala JUDr. Vladimíra Gecelovského z funkcie vedúceho úradu Ministerstva obrany SR.
Návrh predložil minister obrany SR Jozef Stank

x x x x x x

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR