ZÁZNAM
      zo 147.
rokovania vlády Slovenskej republiky
21. marca  2001

          Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

          Vláda na návrh predsedu vlády vypustila z návrhu programu materiál uvedený v bode 2.

          Vláda na návrh ministra hospodárstva a ministra spravodlivosti dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 17 a 18 tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:

1. Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov (tlač 884) /č. m.: 473/2001/
Predložil: minister školstva

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 257.

2. Návrh zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 1966/2001/
Predložili: ministerka financií a guvernér Národnej banky Slovenska

Vláda  v y p u s t i l a predložený materiál z programu rokovania vlády.
3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov /č. m.:  1861/2001/
Predložil: minister spravodlivosti

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 258.

4. Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 2000 a zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2001 /č. m.: 1929/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 259.

  5. Návrh na schválenie účasti Slovenskej republiky na zvýšení kapitálu Rozvojovej banky Rady Európy /č. m.: 1896/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 260.

  6. Návrh na poskytnutie mimoriadnych finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti výpravy SR na XIX. zimných olympijských hrách a VIII. zimných paralympijských hrách v Salt Lake City /č. m.: 1958/2001/
Predložil: minister školstva

Vláda   p r e r u š i l a   rokovanie o predloženom materiáli.

7. Návrh Dohody medzi vládou SR a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok u poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov  /č. m.: 1866/2001/
Predložili: minister pôdohospodárstva a minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 261.

8. Návrh na zrušenie úloh B.4 a B.5 uznesenia vlády SR č. 719/1996 /č. m.: 1928/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

          Vláda po prerokovaní materálu  z r u š i l a  uznesenie vlády SR č. 719 z 29. 10. 1996 k správe o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty predsedu vlády Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara do spolkových krajín Hesensko a Bádensko-Würtembersko v dňoch 25. a 26. 9. 1996.

  9. Správa o poskytnutej štátnej pomoci v SR za rok 1999 /č. m.: 1930/2001/
Predložil: riaditeľ Úradu pre štátu pomoc

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 262.

10. Návrh riešenia vrátenia zápožičiek obilia ... /č. m.: 080/2001/
Predložil: S. Rajec, poverený riadením Správy štátnych  hmotných                   rezerv  SR

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 266.

11. Návrh úloh technického rozvoja .../č. m.: 0532/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 267.

12. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001 /č. m.: 2102/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 263.

13.    Návrh podpory na kampaň  „Prihlás sa k svojej identite“ /č. m.: 2007/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Csáky

Vláda   p r e r u š i l a   rokovanie o predloženom materiáli.

14. Správa o plnení bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 214 zo 7. 3. 2001 /č. m.: 2032/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Csáky

Vláda   p r e r u š i l a   rokovanie o predloženom materiáli.

15. Návrh na prijatie a ocenenie najúspešnejších športových reprezentantov SR v roku 2000 predsedom vlády SR /č. m.: 2041/2001/
Predložil: minister školstva

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 264.

16.   Správa o priebehu a výsledkoch zahraničnej pracovnej cesty štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Podstránskeho ... /č. m.: 0571/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 268.

17.  Memorandum o porozumení medzi vládou SR a spoločnosťou Matsushita Audio Video (Deutschland) GmbH o priamej investícii spoločnosti Matsushita Audio Video na Slovensku  /č. m.: 2117/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 265.

18. Návrh na uvoľnenie prostriedkov z rozpočtovej rezervy vlády na čiastočné odškodnenie najvážnejšie postihnutých obetí dopravnej nehody zo dňa                  15. 12. 2000 /č. m.: 2144/2001/
Predložil: minister spravodlivosti

Vláda po prerokovaní materiálu   s ú h l a s i l a   s predloženým návrhom.

19.    Informatívne materiály :

a/ Informácia o priebehu a výsledkoch VI. Európskeho regionálneho zasadnutia Medzinárodnej organizácie práce 12. 12. – 15. 12. 2000 v Ženeve /č. m.: 1887/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

b/ Informácia o programe zavádzajúcom prípravné opatrenia pre budúcu účasť kandidátskych krajín strednej a východnej Európy v šiestich agentúrach Spoločenstva /č. m.: 1897/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Hamžík

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

c/ Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády Mikuláša Dzurindu v európskych inštitúciách v Bruseli 1. – 2. 3. 2001 /č. m.: 1964/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

d/ Informácia o priebehu a výsledkoch Štokholmského medzinárodného fóra o uvedomení a humanite Boj proti intolerancii /č. m.: 1968/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Csáky

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

e/ Informácia o plnení obnovy budov s dôrazom na obnovu bytového fondu         /č. m.:  1974/2001/
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

f/ Informácia k tzv. Duckého zmenkám /č. m.: 0610/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

20. R ô z n e

a/    Predseda vlády požiadal členov vlády o predloženie pripomienok k návrhom zákonov, ktoré sa týkajú reformy verejnej správy ministrovi vnútra do 23. 3. 2001; návrhy zákonov v Legislatívnej rade vlády SR budú prerokované vo štvrtok 29. 3. 2001 a vláda o nich rozhodne na mimoriadnom rokovaní vlády.

b/ Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e  

-   pravidelné informácie ministra vnútra, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Vaškoviča,  guvernéra Národnej banky Slovenska a predsedu Štatistického úradu SR o aktuálnej  situácii v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti a informáciu podpredsedu  vlády Ľ. Fogaša  o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001,

- informáciu ministra pôdohospodárstva o vývoji cien niektorých potravinárskych produktov.Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
predseda vlády