VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZÁZNAM
zo 107.
rokovania vlády Slovenskej republiky
3. novembra  2004


          Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

          Vláda na návrh predsedu vlády, podpredsedu vlády a ministra hospodárstva           a  štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR  M. Fedora dodatočne zaradila do programu  rokovania materiály uvedené v bodoch 18 až 20 tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:    

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 164/1996 Z. z.                        o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (č. m.: 21834/2004)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1023.

2. Návrh nariadenia vlády SR o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz (č. m.: 21850/2004)
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1024.

3. Návrh na uzavretie Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov  (č. m.: 21967/2004)
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1025.

4. Návrh na vloženie pohľadávok z návratných finančných výpomocí poskytnutých v rámci vládou schváleného projektu reštrukturalizácie bánk do základného imania Slovenskej konsolidačnej, a. s.  (č. m.: 21966/2004)
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1026.

5. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii priamym predajom akcií obchodnej spoločnosti Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť             (č. m.: 21954/2004)
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1027.

6. Stratégia Slovenskej republiky pre Kohézny fond 2004 - 2006 (č. m.: 21825/2004)
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1028.

7. Návrh na zmenu štatútu kúpeľného miesta Piešťany (č. m.: 21291/2004)
Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1029.

8. Návrh na zrušenie niektorých netermínovaných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky pre ministra zdravotníctva (č. m.: 21735/2004)
Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1030.

9. Návrh na zrušenie niektorých netermínovaných úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi hospodárstva (č. m.: 22016/2004)
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1031.

10. Návrh na zrušenie neaktuálnych úloh z uznesení vlády SR uložených ministrovi životného prostredia (č. m.: 21976/2004)
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1032.11. Návrh na zrušenie a zmenu termínu úloh z uznesení vlády SR za Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (č. m.: 21892/2004)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1033.

12. Návrh na zrušenie úlohy B.6 uznesenia vlády SR č. 300 z 27. marca 2002 (č. m.: 21848/2004)
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1034.

13. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac november 2004 (č. m.: 22230/2004)
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1035.

14. Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1228/2004 prijatého na 31. schôdzi Národnej rady SR (č. m.: 22187/2004)
Predložil: predseda vlády

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1036.

15. Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia Národnej rady SR č. 1278/2004 prijatého na 31. schôdzi Národnej rady SR (č. m.: 22129/2004)
Predložil: predseda vlády

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1037.

16. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci (č. m.: 18022/2004)
Predložil: minister školstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1038.

17. Návrh na udelenie Radu Bieleho dvojkríža III. triedy (č. m.: UV-V-1054/2004 )
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1042.
18. Správa o výsledku rokovania s preferovaným strategickým investorom                    o konečnej podobe Transakčných dokumentov a o vývoji privatizácie                      u preferovaného strategického investora (č. m.: 22265/2004)
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1039.

19.   Návrh na začatie konania o súlade právnych predpisov (č. m.: 22261/2004)
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1040.

20. Návrh na schválenie Rozhodnutia predstaviteľov vlád členských štátov, stretávajúcich sa v rámci Rady, vo veci privilégií a imunít udelených pre Európsku obrannú agentúru a jej pracovníkov (č. m.: 22272/2004)
Predložili: minister obrany a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 1041.

21. Materiály pre informáciu:

a) Informácia o priebehu a výsledkoch 48. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vo Viedni (č. m.: 21912/2004)
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

b) Polročná správa o stave kapitálového trhu za prvý polrok 2004  (č. m.: 22012/2004)
Predložili: predseda Rady Úradu pre finančný trh a podpredseda Rady Úradu  pre finančný trh pre dohľad nad kapitálovým trhom

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

c) Polročná správa o stave poisťovníctva za prvý polrok 2004 (č. m.: 22013/2004)
Predložili: predseda Rady Úradu pre finančný trh a podpredseda Rady Úradu  pre finančný trh pre dohľad nad poisťovníctvom

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

d) Polročná správa o stave starobného dôchodkového sporenia za prvý polrok 2004 (č. m.: 22014/2004)
Predložili: predseda Rady Úradu pre finančný trh a podpredseda Rady Úradu     pre finančný trh pre dohľad nad poisťovníctvom

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

e) Informácia o priebehu a výsledkoch účasti delegácie vlády Slovenskej republiky vedenej ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduardom Kukanom na vrcholovej schôdzke Stretnutie Ázia – Európa 5 v Hanoji, Vietnam, v dňoch 6. - 10. októbra 2004 (č. m.: 22142/2004)
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

22. R ô z n e

a) Vláda vzala na vedomie stanovisko  Protimonopolného úradu SR ku kompetenciám v oblasti postihovania neprimeraných cien dominantných subjektov.

b) Podpredseda vlády a  minister hospodárstva a  minister životného prostredia informovali vládu o  situácii v  U. S. Steel Košice; minister životného prostredia v spolupráci s  ministrom zahraničných vecí predložia na rokovanie vlády materiál              k  tejto problematike  do 16. novembra 2004.

   c) Vláda vzala na vedomie  informáciu ministra vnútra o aktuálnej  situácii v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti.


Mikuláš  D z u r i n d a  v. r.
predseda vlády