ZÁZNAM
      zo 144.
rokovania vlády Slovenskej republiky
  7. marca  2001


Rokovanie vlády viedol predseda vlády a počas jeho neprítomnosti            podpredseda vlády Ľ. Fogaš.

         Vláda na návrh predsedu vlády vypustila z návrhu programu materiály uvedené           v bodoch 7, 10 a 17.

          Vláda na návrh ministra zahraničných vecí dodatočne zaradila do programu            rokovania materiál uvedený v bode 32 tohto záznamu.

         Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:

1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov  /tlač 903/ /č. m.: 1125/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 209.

2. Návrh poslancov Národnej rady SR Anny Malíkovej a Jozefa Prokeša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov  /tlač 904/                                /č. m.: 1126/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 210.

3. Návrh legislatívneho zámeru zákona o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu /č. m.: 1576/2001/
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 211.

4. Návrh legislatívneho zámeru zákona o environmentálnom označovaní výrobkov      /č. m.: 1574/2001/
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 211.

5. Návrh koncepcie spoločného obstarávania viacerých obstarávateľov /č. m.: 1661/2001 /
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 212.

6. Návrh opatrení, ktorými sa stanoví nový rámec pre činnosť poradných a koordinačných orgánov vlády v súlade s dokumentom Audit  /č. m.: 1657/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 213.

7. Návrh na úpravu regulovaných cien k 1. 1. 2002 /č. m.: 1645/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

         Vláda  v y p u s t i l a  predložený materiál z programu rokovania vlády.

   8. Vyhodnotenie Stratégie vlády Slovenskej republiky na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny a súboru opatrení na jej realizáciu – I. etapa     /č. m.: 1706/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Csáky

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 214.

9. Návrh na zmenu zmluvných podmienok Mandátnej zmluvy na zabezpečenie vysporiadania časti pohľadávky Slovenskej republiky voči Ruskej federácii uzatvorenej medzi Ministerstvom financií SR a Devín bankou a.s. 11. 8. 2000 predĺžením termínu na zabezpečenie vysporiadania pohľadávky  /č. m.: 0409/2001/
Predložila: ministerka financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 215.10. Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru na úhradu niektorých nákladov súvisiacich s prípravou a zabezpečením IX. výročného kongresu Eurochambres v Bratislave                  18. - 19. 10. 2001 /č. m.: 1671/2001/
Predložila: ministerka financií

         Vláda  v y p u s t i l a  predložený materiál z programu rokovania vlády.

11. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou - časť Zubné stredisko Vranov nad Topľou /č. m.: 1673/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 216.

12. Harmonogram opatrení na ďalší postup transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií bezodplatným prevodom majetku štátu na obce /č. m.: 1497/2001/
Predložili: minister pôdohospodárstva a ministerka pre správu a privatizáciu                   národného majetku

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 217.

13. Návrh na vydanie rozhodnutia, že stavby "Výroba autoexteriérových súčastí automobilov a ich kompletácia" Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. Bratislava, závod Lozorno, "Výroba a montáž palivových systémov automobilov" Plastic Omnium Fuel Systems, s.r.o. Bratislava, závod Lozorno a "Plastic Omnium Lozorno - napojenie na cestu a diaľnicu" sú významné investície, ktorých uskutočnenie je vo verejnom záujme /č. m.: 1631/2001/
Predložil: minister hospodárstva

         Vláda  p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

14. Návrh úpravy žiackych časových cestovných lístkov týždenných a mesačných /č. m.: 1761/2001 , 1638/2001/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 218.

15. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o uľahčení životne dôležitých civilných cezhraničných prepráv /č. m.: 1569/2001/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 219.


16. Správa o plnení úloh Akčného plánu pre oblasť dopravy a životného prostredia /č. m.: 1626/2001 /
Predložili: minister životného prostredia a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 220.

17. Návrh na zmenu Štatútu Ministerstva obrany SR /č. m.: 1586/2001 /
Predložil: minister obrany

         Vláda  v y p u s t i l a  predložený materiál z programu rokovania vlády.

18. Návrh na riešenie úhrady výdavkov v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami na území SR /č. m.: 1670/2001 /
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 221.

19. Správa o bezpečnostnej situácii v SR za rok 2000 /č. m.: 1659/2001 /
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 222.

20. Návrh Koncepcie rovnosti príležitostí žien a mužov  /č. m.: 3001/2000/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 232.

21. Návrh vytvorenia mechanizmu poskytovania vládnej rozvojovej pomoci SR    /č. m.: 1570/2001 /
Predložil: minister zahraničných veci

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 223.

22. Zásady vlády na predkladanie a posudzovanie návrhov na zapožičanie Radu Bieleho dvojkríža /č. m.: 1644/2001 /
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 224.

23. Návrh na poskytnutie finančnej podpory pre operáciu ZEÚ MAPE v Albánsku /č. m.: 1664/2001 /
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 225.

24. Návrh na zrušenie úlohy C.3 z uznesenia vlády SR č. 472/2000 k správe o záväzkoch Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu voči Slovenským telekomunikáciám, a.s. za roky 1993 – 1999 /č. m.:  1608/2001/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda  po prerokovaní materiálu  z r u š i l a  bod C.3 uznesenia vlády SR         č. 472/2000 - prehodnotiť efektívnosť hospodárenia vo vzťahu k požadovaným platbám od vysielateľov na základe zákona za vnútroštátne výkony rádiokomunikácií.

25. Návrh na zmenu gestora úlohy B.101 a na zmenu znenia úloh B.107 a B.109 uznesenia vlády SR č. 17/2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti SR na členstvo v Európskej únii z 8. 11. 2000 /č. m.: 1578/2001/
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 226.

26. Návrh na zrušenie bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 912/2000 /č. m.: 1117/2001/
Predložil: S. Rajec - poverený riadením Správy štátnych hmotných rezerv SR

Vláda  po prerokovaní materiálu  z r u š i l a   bod B.2 uznesenia vlády SR       č. 912/2000 - zapracovať prevzatie nehnuteľného majetku mobilizačných rezerv do návrhu zákona o Správe štátnych hmotných rezerv SR.

27.  Správa o priebehu a záveroch Diplomatickej konferencie na revíziu Európskej          patentovej dohody, ktorá sa konala 20. - 29. novembra 2000 /č. m.:         1561/2001/
Predložil: J. Bachratý - podpredseda Úradu priemyselného vlastníctva SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 227.

28. Správa o výsledkoch činnosti Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2000       /č. m.: 1660/2001/
Predložila: predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 228.

29. Správa z kontroly použitia finančných prostriedkov poskytnutých krajským úradom na oddlženie škôl a školských zariadení /č. m.: 1654/2001/
Predložil: vedúci Úradu vlády SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 229.    
30. Dodatok č. 1 plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001 /č. m: 1786/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí  

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 230.

31. Návrh na zmeny bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 379 z 26. 5. 1998 k informácii o prevzatých štátnych zárukách za bankové úvery vrátane z nich vyplývajúcich možných rizík  /č. m.: 3307/2000/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda  s c h v á l i l a   zmenu bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 379/1998  nasledovne: „v štátnych podnikoch, voči ktorým plnia funkciu zakladateľa a v akciových spoločnostiach, kde plnia za štát funkciu akcionára, ktoré majú úvery so štátnymi zárukami, nepripustiť delimitáciu majetku alebo vklad ich majetku do tretích subjektov bez súhlasného stanoviska Ministerstva financií SR“.

32.    Zmena reštriktívnych opatrení voči Juhoslovanskej zväzovej republike na základe spoločnej pozície Európskej únie  /č. m.: 1803/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 231.

33. Materiál pre informáciu:

Analýza hospodárenia Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. Bratislava /č. m.: 1658/2001/
Predložil: minister hospodárstva

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

34. Materiály pre informáciu v elektronickej forme:

  a/ Informácia o stretnutí prezidentov krajín Višegrádskej skupiny v Poľskej republike dňa 19. januára 2001 /č. m.: 1500/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

b/ Informácia o vyhodnotení čerpania colných kvót za rezort hospodárstva za rok 2000, vrátane vplyvu na štátny rozpočet vo väzbe na obchodnú bilanciu /č. m.: 1516/2001/
Predložil: minister obrany

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

c/ Návrh zoznamu a analýzy právnych predpisov, ktoré obmedzujú flexibilnú organizáciu orgánov štátnej správy a flexibilné odmeňovanie pracovníkov v súlade s dokumentom Audit /č. m.: 1566/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

d/ Informácia o zasadnutí Koordinančného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov SR, ktoré sa konalo dňa 30. januára 2001 /č. m.: 1606/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

   e/ Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom v Luxemburskom veľkovojvodstve 5. – 6. 2. 2001 /č. m.: 1627/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

f/ Správa o činnosti Protimonopolného úradu SR za rok 2000 /č. m.: 1653/2001/
Predložil: predseda Protimonopolného úradu SR

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

g/ Hodnotenie úloh z medzivládnych komisií SR s inými štátmi a zmiešaných komisií SR s regiónmi Ruskej federácie za rok 2000 a plán ich zasadnutí na rok 2001 /č. m.: 1665/2001/
Predložil: minister hospodárstva

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

35. R ô z n e

a/ Predseda vlády oznámil, že budúce rokovanie vlády sa uskutoční vo štvrtok           15. 3. 2001.

   b/ Vláda   p r i j a l a   vyhlásenie k tzv. Duckého zmenkám a  u l o ž i l a  ministrovi hospodárstva predložiť na rokovanie vlády do 2 týždňov písomnú informáciu k týmto zmenkám.

c/ Vláda  u l o ž i l a   podpredsedovi vlády I. Miklošovi v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny,  ministrom hospodárstva, ministerkou financií, riaditeľom Národného úradu práce a predsedom Štatistického úradu SR predložiť na rokovanie vlády do 12. 4. 2001 analýzu vývoja príčin nezamestnanosti a návrh opatrení na jej znižovanie, ktorej súčasťou má byť aj vyhodnotenie doteraz prijatých a realizovaných opatrení; podklady spolupredkladajúci predložia podpredsedovi vlády I. Miklošovi do 21. 3. 2001 s tým, že prvý materiál by bol vypracovaný do 4. 4.  2001 a predložený do Porady ekonomických ministrov    9. 4. 2001.

d/ Minister pôdohospodárstva informoval o povodňovej situácii na východnom Slovensku.

e/ Minister obrany informoval o opatreniach Armády SR k hroziacim povodniam na východnom Slovensku.                    Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
                predseda vlády