VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZÁZNAM
z 86.
rokovania vlády Slovenskej republiky
19. mája  2004


          Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

          Vláda na návrh štátnej tajomníčky Ministerstva hospodárstva SR E. Šimkovej a ministra zdravotníctva vypustila z návrhu programu materiály uvedené v bodoch 6, 31 a 32 tohto záznamu.

          Vláda na návrh predsedu vlády a ministra zdravotníctva dodatočne zaradila do programu  rokovania materiály uvedené v bodoch 33 až 35 tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:    

1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 610) /č. m.: 7717/2004/
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 449.

2. Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona o spolupráci Národnej rady SR a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie (tlač 673) /č. m.: 10157/2004/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda   n e r o z h o d l a   o predloženom materiáli.

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktorým sa dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene                   a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov /č. m.: 10822/2004/
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 450.

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb.                            o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov /č. m.: 10869/2004/

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 451.

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách              /č. m.: 10973/2004/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 452.

6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 156/2003 Z. z. /č. m.: 9386/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 11184/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 453.

8. Návrh zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)                  a o zmene   a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 11316/2004/
Predložila: predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 454.

9. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o  ich zmenách a dopĺňaní              /č. m.: 10803/2004/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

                  Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 455.
10. Návrh nariadenia vlády SR o požiadavkách na obchod  s koňovitými zvieratami určenými na súťaženie a o ustanovení podmienok účasti na pretekoch /č. m.: 11303/2004/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 456.

11. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády SR č. 573/2002 Z. z. o obsahu a rozsahu odborného vzdelávania   a o obsahu a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej službe /č. m.: 10998/2004/
Predložil: predseda Úradu pre štátnu službu

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 457.

12. Návrh legislatívneho zámeru zákona o prírodných liečivých zdrojoch, zdrojoch prírodných minerálnych vôd, prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných miestach /č. m.: 10970/2004/
Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 458.

13. Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl /č. m.: 10961/2004/
Predložil: minister obrany

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 459.

14. Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy /č. m.: 10964/2004/
Predložil: minister obrany

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 460.

15. Návrh opatrení na zdokonalenie správneho súdnictva /č. m.: 10494/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 461.

16. Správa o stave plnenia legislatívnych zámerov a návrhov zákonov vyplývajúcich zo Správy o konkrétnych opatreniach pri plnení Programového vyhlásenia vlády SR  v oblasti boja proti korupcii /č. m.: 11193/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 462.

17. Návrh účasti delegácie SR na XI. Konferencii OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) 13. až 18. júna 2004 v Brazílii /č. m.: 11005/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 463.

18. Návrh na uskutočnenie oficiálnej návštevy delegácie vlády SR, vedenej predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom, v Českej republike 20. a 21. mája 2004 /č. m.: 11176/2004/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 464.

19. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a  splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky /č. m.: UV-D-526/2004/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 476.

20. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky /č. m.: UV-D-527/2004/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 477.

21. Návrh zoznamu položiek hmotných rezerv, ich minimálnych limitov a orientačných cieľových stavov na roky 2005 a 2006 /č. m.: UV-D-534/2004/
Predložil: predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 478.

22. Návrh harmonogramu spracovania Národného rozvojového plánu na programovacie obdobie 2007 až 2013 /č. m.: 11333/2004/
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 465.

23. Návrh na vybudovanie Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko /č. m.: 10052/2004/
Predložili: minister vnútra a minister školstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 466.

24. Rozpracovanie opatrení na realizáciu koncepčných zámerov a stanovených cieľov Strednodobej koncepcie politiky pôdohospodárstva na roky 2004 až 2006 /č. m.: 10637/2004/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 467.

25. Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády uložených ministrovi financií /č. m.: 10645/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 468.

26. Návrh Výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku SR za rok 2003            /č. m.: 10320/2004/
Predložil: prezident prezídia Fondu národného majetku SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 469.

27. Návrh Ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku SR za rok 2003                /č. m.: 10314/2004/
Predložil: prezident prezídia Fondu národného majetku SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 470.

28. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2004 /č. m.: 11691/2004/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 471.

29. Návrh na účasť delegácie SR  na 3. schôdzi strán Dohovoru EHK OSN                      o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice, ktorá sa bude konať v Cavtate, Chorvátsko, 1. – 4. júna 2004 /č. m.: 11496/2004/
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 472.

30. Návrh na odvolanie podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov /č. m.: 11558/2005/
Predložil: predseda Úradu na ochranu osobných údajov

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 473.

31. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky – časť Denné detské sanatórium rehabilitačné, ul. Cyrilometódska 40, Nové Zámky /č. m.: 11667/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva


Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

32. Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trenčín – časť Poliklinika K dolnej stanici č. 18, Trenčín /č. m.: 11668/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

33. Návrh zákona o hospodárskom partnerstve a sociálnom partnerstve (zákon                o tripartite) a o zmene a doplnení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov /č. m.: 11782/2004/
Predložili: minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda vlády                   a minister hospodárstva

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

34. Návrh na vydanie rozhodnutia o transformácii štátnej príspevkovej organizácie Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava na neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby /č. m.: 11543/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 474.

35. Návrh na vysporiadanie pohľadávok a. s. Veriteľ voči zdravotnému systému          /č. m.: 11780/2004/
Predložili: minister zdravotníctva a podpredseda vlády a minister financií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 475.

36. Materiály pre informáciu:

   a) Informácia o priebehu a výsledkoch zasadnutia Severoatlantickej rady a Rady NATO - Rusko na úrovni ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO v Bruseli 2. apríla 2004 /č. m.: UV-V-519/2004/
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

   b) Informácia o aktualizácii databázy štátnych zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávanie, školenia a kurzy v oblasti európskej integrácie za obdobie od 1. 7. 2003 do 29. 2. 2004 /č. m.: 10999/2004/
Predložil: predseda Úradu pre štátnu službu

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.   c) Správa o výsledkoch zahraničného obchodu za rok 2003 /č. m.: 11007/2004/
Predložil: podpredseda vlády a minister hospodárstva

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

   d) Informácia č. 3 o realizácii opatrení na prehĺbenie pozitívnych účinkov zmien systému dávok v hmotnej núdzi na niektoré skupiny obyvateľstva /č. m.: 11169/2004/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

37. R ô z n e

a) Podpredseda vlády a minister financií informoval členov vlády o situácii vo vývoji cien ropy a pohonných hmôt.

   b) Vláda vzala na vedomie  informáciu ministra vnútra o aktuálnej  situácii v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti.
Mikuláš  D z u r i n d a  v. r.
predseda vlády