ZÁZNAM
zo 181.
rokovania vlády Slovenskej republiky
10. októbra  2001


          Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

          Vláda na návrh predsedu vlády vypustila z návrhu programu materiály uvedené v bodoch 7, 11 a 13.

          Dodatkom k návrhu programu rokovania vlády bol vypustený materiál uvedený v bode 17.

          Vláda na návrh ministra hospodárstva a ministra obrany dodatočne zaradila do programu  rokovania materiály uvedené v bodoch 36 a 37  tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:      

1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z., zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z.z. a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov - tlač 1129 /č. m.: 5719/2001/
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 955.
2. Návrh poslancov Národnej rady SR Petra Kresáka a Ladislava Orosza na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov  - tlač 1130 /č. m.: 5720/2001/
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 956.

3. Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov a zákon   č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov - tlač 1139 /č. m.: 5758/20012001/
Predložil: minister spravodlivosti

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 957.

4. Návrh poslancov Národnej rady SR K. Tóthovej a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii – tlač 1142 /č. m.: 5761/2001/
Predložil: minister kultúry

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 958.

5. Návrh poslancov Národnej rady SR Jirka Malchárka a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov  - tlač 1144 /č. m.: 5763/2001/
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 959.

6. Návrh zákona o obchode s ohrozenými druhmi žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 6633/2001/
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 960.

7. Návrh zákona o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskej komore zubných technikov /č. m.: 6780/2001/
Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

8. Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády SR                        č. 703/2001 k 3. 10. 2001 /č. m.: 6803/2001/
Predložila: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 961.

9. Návrh na určenie gestorského ústredného orgánu štátnej správy zodpovedného za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom slovenských všeobecne záväzných právnych predpisov /č. m.: 6616/2001/
Predložil: podpredseda vlády Ľ. Fogaš

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 962.

10. Informácia o prehodnotení daňového zaťaženia príjmov fyzických osôb a právnických osôb /č. m.: 6791/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

11. Návrh na zlepšenie koordinácie podpory malého a stredného podnikania s cieľom zvýšiť transparentnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov               /č. m.: 5430/2001/
Predložil: minister hospodárstva

         Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

12. Program rozvoja železničných ciest do roku 2010 a návrh financovania investičných akcií /č. m.: 3250/2000/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 963.

13. Návrh na zmenu a doplnenie „Programu podpory rozvoja bytovej výstavby realizovanej formou poskytovania bankových záruk za úvery“ /č. m.: 6606/2001/
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

         Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

14. Analýza výdavkov na vzdelávanie zamestnancov verejnej správy v roku 1999       /č. m.: 6001/2001/
Predložili: minister vnútra a minister školstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 964.15. Kontrolná správa o plnení Programu starostlivosti o Národný park Malá Fatra do roku 2006 /č. m.: 6591/2001/
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 965.

16. Kontrolná správa o plnení Programu starostlivosti o Národný park Slovenský raj do roku 2006 /č. m.: 6592/2001/
Predložil: minister životného prostredia

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 966.

17. Návrh na zvýšenie rozpočtových nákladov stavby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Rekonštrukcia objektov S. I. T., Dražovská cesta, Nitra                   z doterajších 55 mil. Sk na 198,2 mil. Sk a jej zaradenie medzi stavby financované v roku 2002 z individuálnych výdavkov /č. m.: 6785/2001/
Predložil: minister školstva

                Návrh bol  v y p u s t e n ý  dodatkom k návrhu programu rokovania vlády.

18. Návrh na vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva majetku štátu v správe Fondu detí a mládeže /č. m.: 6626/2001/
Predložil: predseda Rady Fondu detí a mládeže

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

19. Návrh na ratifikáciu článku 6 ods. 2 Európskej charty miestnej samosprávy          /č. m.: 6672/2001/
Predložili: minister vnútra a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 967.

20. Návrh na uzavretie Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúcich sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov /č. m.: 6535/2001/
Predložili: podpredseda vlády P. Csáky, splnomocnenec vlády SR na ochranu                   osobných údajov v informačných systémoch P. Husár a minister                   zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 968.

21. Návrh na prístup SR k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov a                 k Revízii znenia textu dohovoru o udeľovaní európskych patentov /č. m.: 6583/2001/
Predložili: minister hospodárstva, minister zahraničných vecí a predsedníčka                   Úradu priemyselného vlastníctva SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 969.

22. Návrh na uzavretie Protokolu medzi vládou SR a vládou Ruskej federácie                 o otázkach čiastočného splatenia zadlženosti Ruskej federácie voči SR výrobkami vojenského určenia /č. m.: 6705/2001/
Predložili: minister obrany, ministerka financií a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 970.

23. Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o sociálnom zabezpečení  /č. m.: 6610/2001/
Predložili:  minister práce, sociálnych vecí a rodiny, minister zdravotníctva                   a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 971.

24. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Kolumbijskej republiky           o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov SR a pre držiteľov diplomatických alebo úradných pasov Kolumbijskej republiky /č. m.: 6673/2001/
Predložili: minister vnútra a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 972.

25. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kambodžského kráľovstva o reštrukturalizácii a splatení dlhu Kambodžského kráľovstva voči SR /č. m.: 6703/2001/
Predložili: ministerka financií a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 973.

26. Návrh na vymenovanie predsedu slovenskej časti Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu /č. m.: 6763/2001/
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 974.

27. Návrh na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu za členov Predstavenstva Národného úradu práce /č. m.: 6639/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 975.

28. Návrh na zrušenie úlohy z bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 378/1001 /č. m.: 6646/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu   z r u š i l a    úlohu Ministerstva pôdohospodárstva SR - pripraviť na rokovanie vlády „Návrh na výrobu a využitie obnoviteľných zložiek z poľnohospodárskych surovín pre pohonné látky – bioetanol, MERO“ vyplývajúcu z uznesenia vlády SR č. 378 z 2. 5. 2001, ktorým bolo schválené rozpracovanie a  konkretizácia opatrení na realizáciu koncepčných zámerov a stanovených cieľov „Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky v roku 2001 a v rokoch 2002–2005“ a „Zelených správ 2000“.

29. Návrh na zrušenie úloh v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001 /č. m.: 6301/2001/
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu   z r u š i l a   úlohu

a/ č.19 v mesiaci september z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001                       – Návrh zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky,

b/ č. 5 v časti „Návrhy zákonov, ktoré môžu byť dotknuté novelou Ústavy Slovenskej republiky“ z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001 – Návrh zákona o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.

30. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac október 2001 /č. m.: 6874/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 976.

31. Návrh legislatívneho zámeru zákona o hospodárskej mobilizácii /č. m.: 3309/2001/
Predložil: minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 977.

32. Návrh národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja /č. m.: 6580/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Csáky

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 978 a uložila ministrovi spravodlivosti aktualizovať časť materiálu, týkajúcu sa rezortu spravodlivosti.


33. Návrh na odpoveď vlády SR na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT)           z druhej periodickej návštevy Slovenska uskutočnenej  9. - 18. 10. 2000 /č. m.: 6834/2001/
Predložili: minister spravodlivosti, minister vnútra a minister práce, sociálnych                   vecí a rodiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 979.

34. Návrh doplnku č. 2 na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2001 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a návrh na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2002 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby               v znení neskorších predpisov /č. m.: 6787/2001/
Predložil: prezident prezídia Fondu národného majetku SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 980.

35. Návrh rozpočtu nákladov na činnosť Fondu národného majetku SR na rok 2002
/č. m.: 6782/2001/
Predložil: prezident prezídia Fondu národného majetku SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 981.

36. Návrh na vymenovanie nových členov Licenčnej komisie pre posudzovanie žiadostí o udeľovanie licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, zbraňami strelivom a výbušninami, ich časťami a súčasťami /č. m.: 6895/2001/
Predkladá: minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 982.

37.    Informácia o zmene textu Vojenskej stratégie SR na základe rokovania Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a o potrebe nadväzujúcich úprav Obrannej stratégie SR /č. m.: 6911/2001/
Predkladá: minister obrany

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 983.

38.   Materiály pre informáciu:

a/   Informatívna správa o výsledkoch činnosti medzirezortnej komisie pre racionalizáciu siete stredných škôl v SR /č. m.: 6786/2001/
Predložil: minister školstva

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

b/   Informácia o stave daňových a colných nedoplatkov k 30. 6. 2001 /č. m.: 6594/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda  o d l o ž i l a  prerokovanie predloženého  materiálu.

c/   Analýza dopadu úprav regulovaných cien v roku 2001 na rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu Štatistického úradu SR /č. m.: 6607/2001/
Predložil: predseda Štatistického úradu SR

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

d/   Informácia o dividendovej politike štátu ako vlastníka akcií obchodnej spoločnosti Slovenské telekomunikácie, a.s. /č. m.: 6627/2001/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

e/   Informácia o priebehu a výsledkoch skrátenej zahraničnej pracovnej cesty predsedu vlády Slovenskej republiky M. Dzurindu v Kanade 11. – 13. 9. 2001           /č. m.: 6668/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

f/   Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu Márie Kadlečíkovej v Českej republike               17. - 18. 9. 2001 /č. m.: 6586/2001/
Predložila: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

g/  Ekonomická analýza kombinácie definitívneho uloženia časti vyhoretého jadrového paliva v hlbinnom úložisku a odvozu časti vyhoretého jadrového paliva na trvalé uloženie do zahraničia  /č. m.: 6540/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

h/  Správa o činnosti splnomocnenca vlády pre realizáciu projektu stratégie reformy a decentralizácie verejnej správy SR /č. m.: 6762/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.i/   Informácia o vývozoch tovarov osobitného určenia od roku 1993 /č. m.: 6882/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

j/   Informácia o návrhoch projektov odbornej pomoci ISPA 2001 zameraných na inštitucionálne posilnenie útvarov Národného fondu MF SR a Implementačných agentúr v rezortoch Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
/č. m.: 6772/2001/
Predložila: podpredsedníčka vlády M. Kadlečíková

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

39.    R ô z n e

a/ Podpredseda vlády I. Mikloš upozornil, že § 2 vládneho návrhu zákona                             o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami nebol predložený do NR SR v znení schválenom vládou. Vláda uložila ministrovi pôdohospodárstva zabezpečiť v NR SR zmenu §  2 uvedeného zákona podľa schváleného znenia, vyvodiť dôsledky za nezapracovanie schváleného textu do vládneho návrhu zákona a informovať vládu 17. 10. 2001.

b/   Minister obrany informoval o situácii v súvislosti s Afganistanom a v tejto súvislosti vláda uložila ministrom preskúmať možnosť poskytnutia humanitárnej pomoci Afgáncom.

c/   Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR J. Chlebo informoval o obsahu rokovaní pozícií „liason“ predstaviteľa vlády SR s chargé d' affaires USA a upozornil na potrebu dôsledného rozpracovania úloh súvisiacich s bojom proti terorizmu. Informoval aj o predložení dôkazov v súvislosti s teroristickými útokmi na USA a poskytol k tomu písomnú informáciu.

d/  Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   pravidelné informácie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR, ministerky financií,  guvernéra Národnej    banky Slovenska a  predsedu  Štatistického úradu SR o aktuálnej  situácii v Slovenskej republike               v rámci svojej pôsobnosti.


Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
predseda vlády