ZÁZNAM
zo 157.
rokovania vlády Slovenskej republiky
16. mája 2001Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

Vláda na návrh predsedu vlády a ministra školstva vypustila z návrhu programu materiály uvedené v bodoch 1 a 11 tohto záznamu.

Vláda na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR L. Scholcza a podpredsedu vlády I. Mikloša dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 22 až 24 a Inf. b) tohto záznamu.

Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi.

1. Návrh zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) – Nové znenie /č. m.: 3265/2001/
Predložila: predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

2. Návrh zákona o elektronickom podpise /č. m.: 3304/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 421.

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci /č. m.: 3328/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a  uznesenie č. 423.

4. Návrh zákona o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 3351/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 424.

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Nové znenie /č. m.: 3250/2001/
Predložil: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 425.

6. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na plavidlá určené na rekreačné účely – Nové znenie /č. m.: 3247/2001
Predložil: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 426.

7. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie – Nové znenie /č. m.: 3246/2001/
Predložil: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 427.

8. Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2000 /č. m.: 3257/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 428.

9. Návrh doplnku k návrhu na použitie majetku Fondu národného majetku SR v roku 2001 podľa § 28 ods. 3 písm. b/ zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov /č. m.: 3320/2001/
Predložil: prezident prezídia Fondu národného majetku SR

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 429.

10. Projekt odštátnenia skúšobní v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a regulačný rámec pre skúšobne v regulačnej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
/č. m.: 2758/2001/
Predložil: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vláda   p  r e r u š i l a   rokovanie o predloženom materiáli.

11. Transformácia stredných odborných učilíšť v prospech ich prepojenia na podnikovú sféru hospodárstva vo vzťahu k reforme verejnej správy /č. m.: 3305/2001/
Predložil: minister školstva

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

12. Návrh na riešenie financovania II. etapy rekonštrukcie pamiatkovej budovy v Banskej Štiavnici pre potreby Cirkevného gymnázia /č. m.: 3245/2001/
Predložili: minister kultúry a minister školstva

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 430.

13. Návrh na podpísanie Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu a Protokolu o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, osobitne so ženami a deťmi, doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu /č. m.:  3225/2001/
Predložili: minister vnútra a minister zahraničných vecí

Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR I. Budiak s t i a h o l    predložený materiál z programu rokovania vlády.

14. Návrh správy o priebehu obhajoby Východiskovej správy SR k Dohovoru o právach dieťaťa a záveroch Výboru pre práva dieťaťa /č. m.: 2440/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 431.

15. Informácia o priebežných rokovaniach k raketovému systému ... /č. m.: 0821/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

16. Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 268/2001 ... /č. m.: 0970/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda   p  r e r u š i l a   rokovanie o predloženom materiáli.
17. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2001 /č. m.: 3358/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 432.

18.  Návrh zákona o poštových službách /č. m.: 2840/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 433.

19.  Návrh spôsobu privatizácie 49 %-ného podielu v spoločnosti Transpetrol, a.s.  Bratislava /č. m.: 3334/2001/
       Predložili: minister hospodárstva a ministerka pre správu a privatizáciu                  národného majetku

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 434.

20. Návrh na vyslanie vojenskej poľnej nemocnice Armády Slovenskej republiky do mierovej misie Organizácie Spojených národov UNTAET vo Východnom Timore /č. m.: 3344/2001/
      Predložili: minister obrany a minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 435.

21. Návrh na uzavretie Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Nordic Investment Bank o finančnej spolupráci /č. m.: 3052/2001/
      Predložila: ministerka financií

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 436.

22. Návrh vyhlásenia vlády SR, podľa článku 24 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce v nadväznosti na sťažnosť Odborového združenia železničiarov adresovanú Medzinárodnému úradu práce v Ženeve a návrh na doplnenie novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov /č. m.: 2466/2001)
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 422.

23. Návrh na voľbu sudcov bez časového obmedzenia /č. m.: 3371/2001/
Predložil: minister spravodlivosti

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 437.


24. Návrh účasti delegácie Predsedníctva Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR na spoločnom rokovaní s Predsedníctvom Rady hospodárskej a sociálnej dohody Českej republiky, dňa 1. júna 2001 /č. m.: 3390/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

Vláda po prerokovaní materiálu   p r i j a l a   uznesenie č. 438.

25. Materiál pre informáciu:

a/   Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2000
       /č. m.: 3253/2001/
       Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda   v z a l a   n a v e d o m i e   predložený materiál.

b/   Odpočet plnenia úloh uznesenia vlády SR č. 363/2001 a č. 366/2001 /č. m.:       3472/2001/
      Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál a  z m e n i l a  termín plnenia úlohy č. 16 z prílohy A uznesenia vlády SR č. 363 z 25. 4. 2001 do 30. mája 2001.

26. R ô z n e

a/ Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   pravidelné informácie štátneho tajomníka       Ministerstva vnútra SR I. Budiaka, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V.       Podstránskeho a guvernéra Národnej banky Slovenska a predsedu Štatistického       úradu SR o aktuálnej situácii v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti.

b/   Vláda   u l o ž i l a    štátnemu tajomníkovi Ministerstva vnútra SR informovať       vládu 23. 5. 2001 o riešení zistených prípadov živnostníkov nelegálne       zamestnávajúcich osoby.Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
predseda vlády