ZÁZNAM
zo 156.
rokovania vlády Slovenskej republiky
9. mája  2001

          Rokovanie vlády viedol predseda vlády a počas jeho neprítomnosti            podpredseda vlády I. Mikloš.

          Vláda na návrh predsedu vlády, podpredsedu vlády Ľ. Fogaša a podpredsedu vlády I. Mikloša  vypustila z návrhu programu materiály uvedené v bodoch 3, 9, 10, 13 a 31.

          Vláda na návrh predsedu vlády, podpredsedu vlády I. Mikloša a podpredsedu vlády P. Csákyho dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 35 až 37 tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:      

  1. Návrh na použitie prostriedkov určených v roku 2000 na elimináciu dopadov katastrofálneho sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve na dovoz obilia v roku 2001 /č. m.:  3161/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 395.

  2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony /č. m.:  3193/2001/
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 400.

  3. Analýza a návrh systémových opatrení zlepšenia činnosti katastrálnych úradov
         /č. m.: 3068/2001/
Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

4. Návrh projektu na zefektívnenie činnosti Sekretariátu splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny /č. m.:  3139/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Csáky

Vláda   v r á t i l a   predložený materiál na dopracovanie.

5. Návrh na udelenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky ZSE š.p. Bratislava, SSE š.p. Žilina a VSE š.p. Košice /č. m.: 3214/2001/
Predložila: ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 401.

  6.  Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Komplexného programu boja so zločinnosťou /č. m.: 3104/2001/
Predložil: minister vnútra

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 402.

7. Návrh koncepcie vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2005
         /č. m.:  3092/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 404.

8. Správa o výsledkoch inšpekcie práce v jadrovej energetike za rok 2000 /č. m.:  3097/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 398.

9. Správa o súčasnom stave finančného, materiálno-technického a odborného personálneho zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb, starostlivosti o občanov s duševnými poruchami a poruchami správania v zariadeniach sociálnych služieb, vrátane analýzy možnosti prechodu vybraných zariadení sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie na príspevkovú formu hospodárenia /č. m.: 3134/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

10. Stanovenie potrieb a postupná realizácia opatrení na zlepšenie sociálnych podmienok študentov vysokých škôl /č. m.: 2734/2001/
Predložil: minister školstva

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

11. Návrh na otvorenie dočasných colných kvót na dovoz vybraných komodít pre potreby rozvoja elektrotechnického priemyslu na Slovensku /č. m.: 3047/2001/
Predložil: minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 405.

12. Návrh delimitácie Národného programu kvality do roku 2003 a koordinácie jeho realizácie v ústredných orgánoch štátnej správy /č. m.:  3153/2001/
Predložili: minister hospodárstva a predseda Úradu pre normalizáciu,                   metrológiu a skúšobníctvo SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 406.

13. Projekt odštátnenia skušobní v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR a regulačný rámec pre skúšobne v regulačnej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR /č. m.: 2758/2001/
Predložil: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

14. Návrh využitia Cyklotrónového centra SR na priemyselné aplikácie a na zakladanie spoločných podnikov v tejto oblasti /č. m.: 1729/2001/
Predložil: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 407.

15. Návrh na uzavretie Rámcovej dohody medzi vládou SR a Nordic Investment Bank o finančnej spolupráci /č. m.:  3052/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli.

16. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou Libanonskej republiky o leteckých dopravných službách /č. m.:  3135/2001/
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 408.

17.    Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou SR a vládou  Maltskej republiky o    spolupráci v oblasti zdravotníctva /č. m.: 3058/2001/
        Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 409.

18. Návrh Dohody medzi vládou SR a vládou Kanady o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku /č. m.: 3219/2001/
Predložili: ministerka financií a minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 410.

19. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 89. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce 5. až 21. 6. 2001 v Ženeve /č. m.:  3165/2001/
Predložili: minister práce, sociálnych vecí a rodiny a minister zahraničných                   vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 399.

20. Návrh na zrušenie niektorých úloh z oblasti obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce s krajinami SNŠ, vyplývajúcich z uznesení vlády SR, uložených ministrovi hospodárstva SR /č. m.: 3198/2001/
Predložil: minister hospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 411.

21. Návrh na zmenu gestora úlohy, zmeny termínov a formulácie úloh z uznesenia vlády č. 17 z 10. januára 2001 k prioritným úlohám vlády SR vyplývajúcim              z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii z 8.11.2000 /č. m.: 2766/2001/
Predložil: minister pôdohospodárstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 412.

22. Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 663 z 23. 8. 2000 /č. m.:  3074/200/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda   z m e n i l a   uznesenie vlády SR č. 663 z 23. 8. 2000 takto:
- v bode B.2. písm. a/   sa vypúšťajú slová „kvalifikačné predpoklady vzdelania“  a slová „na základe metodiky vypracovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR“ a slová „do 30. júna 2001“ sa nahrádzajú slovami „po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnej službe a zákona o verejnej službe,
- v bode B.2 písm. b/ sa slová „do 30. septembra 2001“ nahrádzajú slovami „3 mesiace po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnej službe“,
- v bode B.2 písm. c/ sa slová „do 31. decembra 2001“ nahrádzajú slovami „12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnej službe“.

23. Vyhodnotenie 1-ročných stáží absolventov vysokých škôl na ústredných orgánoch štátnej správy v roku 2000 a organizačné zabezpečenie prijímania absolventov vysokých škôl v roku 2001 na 1-ročné stáže na ústredné orgány štátnej správy /č. m.:  3194/2001/
Predložil: vedúci Úradu vlády SR

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 413.

24. Informácia o priebežných rokovaniach k raketovému systému ... /č. m.: 0821/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda  o d l o ž i l a  predložený materiál  na budúce rokovanie vlády.

25. Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 268/2001 /č. m.: 0970/2001/
Predložila: ministerka financií

Vláda  o d l o ž i l a  predložený materiál na budúce  rokovanie vlády.

26. Analýza a návrh postupného uvoľňovania frekvenčných pásiem, ktoré sú obsadené službami Ministerstva obrany SR pre poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb GSM a UMTS /č. m.: 0733/2001/
Predložili: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií a minister obrany

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 418.

27. Zvýšenie a určenie celkových početných stavov Slovenskej informačnej služby v súvislosti s realizáciou úloh Národného programu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO „PRENAME“ /č. m.:  0023/2001/
Predložil: riaditeľ Slovenskej informačnej služby

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 420.

28. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001 /č. m.: 3242/2001/
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 414.

29. Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR              č. 1333/2001 a 1336/2001 /č. m.: 3239/2001/
         Predložil: predseda vlády

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 415.

30. Návrh na ďalšie použitie prostriedkov určených v roku 2001 na elimináciu dopadov katastrofálneho sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve na dovoz obilia v roku 2001 /č. m.: 3240/2001/
         Predložil: podpredseda vlády I. Mikloš

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 395.

31. Stav záväzkov zdravotníckych zariadení s dôrazom na záväzky voči dodávateľom energií, Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce a dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok a návrh na ich riešenie                /č. m.: 3241/2001/
         Predložil:  minister zdravotníctva

Vláda   v y p u s t i l a   predložený materiál z návrhu programu rokovania vlády.

32. Návrh realizácie uznesenia Národnej rady SR č. 1197 z 13. 12. 2000 bod A.2.c) použiť plánované finančné prostriedky pre zdravotníckych pracovníkov vo výške 3,4 mld Sk na plošné zvýšenie tarifných platov s diferencovaným nárastom tarifných platov /č. m.: 3230/2001/
           Predložil: minister zdravotníctva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 396.

33. Návrh na zvýšenie osobitnej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov v súvislosti s návrhom zákona o verejnej službe /č. m.: 3254/2001/
           Predložil: minister školstva

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 397.

34. Správa o stave rokovaní o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ a návrh postupu vo vybratých negociačných kapitolách /č. m.: 0981/2001/
           Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 419.

35. Návrh na schválenie oficiálneho kandidáta Slovenskej republiky na post tretieho viceguvernéra Rozvojovej banky Rady Európy /č. m.: 3282/2001/
Predložil: predseda vlády

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 416.36. Návrh zmien k Vyhláseniu o hospodárskej politike pre účely Staff monitored program /č. m.: 3297/2001/
Predložili: podpredseda vlády I. Mikloš, ministerka financií a guvernér Národnej                   banky Slovenska

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 417.

37. Návrh na odvolanie  JUDr. Vincenta Danihela z funkcie splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny /č. m.: 3298/2001/
Predložil: podpredseda vlády P. Csáky

         Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 403.

38. Materiály pre informáciu:

a/ Informácia o osobitnom odvode Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. Bratislava zo zisku po zdanení za rok 2001 /č. m.: 3087/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál s pripomienkou prijatou na rokovaní vlády.

b/ Informácia o plnení uznesenia vlády SR č. 1100/2000 a proces reštrukturalizácie DMD holding, a.s. Trenčín /č. m.: 3088/2001/
Predložil: minister hospodárstva

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

c/ Informácia o vývoji platobnej bilancie Slovenskej republiky za rok 2000 /č. m.: 3103/2001/
Predložil: guvernér Národnej banky Slovenska

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

d/ Informácia o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu P. Hamžíka a ministra pôdohospodárstva Pavla Koncoša v Belgicku 26. 3. 2001 /č. m.: 3169/2001/
Predložili: podpredseda vlády P. Hamžík a minister pôdohospodárstva

Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.38.       R ô z n e

a/    Predseda vlády informoval o mimoriadnom rokovaní vlády, ktoré sa uskutoční v utorok 15. 5. 2001 o 13.00 hod..

b/  Na návrh podpredsedu vlády Ľ. Fogaša vláda   z m e n i l a    termín úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 393 z 2. 5. 2001 k informácii o prípade podozrenia zo zneužívania funkcie bývalého riaditeľa OZP Úradu vlády SR – prehodnotiť celkový systém hodnotenia a schvaľovania projektov zahraničnej pomoci a predložiť ho vláde do 30. 5. 2001.

c/    Vláda súhlasila, aby minister hospodárstva na rokovaní Rady colnej únie, ktoré sa uskutoční 11. 5. 2001, požiadal aj o dodatočné zaradenie bodu – clo za dovoz lietadiel a komponentov na lietadlá.

d/   Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e  

-  pravidelné informácie ministra vnútra, ministerky financií,  guvernéra Národnej    banky Slovenska a  predsedu  Štatistického úradu SR o aktuálnej  situácii v    Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti a informáciu podpredsedu vlády Ľ.    Fogaša o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001,

  - informáciu ministra pôdohospodárstva o vývoji cien niektorých potravinárskych      produktov.


Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
predseda vlády