ZÁZNAM
zo 137.
rokovania vlády Slovenskej republiky
17. 1. 2001

        Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

        Vláda na návrh ministra zahraničných vecí dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 30 a 31 tohto záznamu.

        Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:

1. Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon   Národnej rady SR č. 119/1995 Z.z. o zamedzení rozporu  záujmov pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších  štátnych funkcionárov (tlač 841) /č. m.: 2922/2000/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra spravodlivosti    p r i j a l a  uznesenie č. 24.

2. Návrh poslanca Národnej rady SR S. Bartoša na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon Národnej rady SR č. 119/1995 Z.z. o zamedzení rozporu pri výkone funkcií ústavných činiteľov a vyšších štátnych funkcionárov (tlač 854) /č.m.: 3117/2000/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra spravodlivosti   p r i j a l a  uznesenie č. 25.

3. Návrh zákona o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo /č. m.: 3198/2000/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra pôdohospodárstva   p r i j a l a  uznesenie č. 26.

4. Návrh zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení /č. m.: 38/2001/

        Vláda   p r e r u š i l a  rokovanie o predloženom materiáli ministra školstva.

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov /č. m.:  2639/2000/

        Vláda  o d l o ž i l a  prerokovanie predloženého materiálu na budúce rokovanie vlády.

6. Návrh na podpis Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov /č. m.: 118/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zahraničných vecí   p r i j a l a  uznesenie č. 27.

7. Princípy, výsledky a ďalšie smerovanie hospodárskej politiky /č. m.: 285/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu podpredsedu vlády I. Mikloša   p r i j a l a  uznesenie č. 28.

8. Návrh opatrení pre ústredné orgány štátnej správy a rozpočtové a príspevkové organizácie v ich pôsobnosti na vypracovanie výročných správ  verejných odpočtov ich činností v súlade s dokumentom Audit /č. m.: 290/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu podpredsedu vlády I. Mikloša   p r i j a l a  uznesenie č. 29.

9. Finančné memorandum pre projekt programu ISPA pre rok 2000 "Čistenie odpadových vôd v Trenčíne - pravý breh" /č.m.: 232/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu podpredsedu vlády P. Hamžíka   p r i j a l a  uznesenie č. 30.

10. Finančné memorandum Phare 2000 pre účasť SR v komunitárnych programoch: Program pre malé a stredné podniky a SAVE II v roku 2000 /č. m.: 234/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu podpredsedu vlády P. Hamžíka   p r i j a l a  uznesenie č. 31.

11. Finančné memorandum na rok 2000 pre účasť SR v horizontálnom programe EÚ: Program na podporu občianskej spoločnosti /č. m.: 233/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu podpredsedu vlády P. Hamžíka  p r i j a l a  uznesenie č. 32.

12. Analýza stavu licencií a povolení poskytovaných v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy /č. m.: 137/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu podpredsedu vlády I. Mikloša   p r i j a l a  uznesenie č. 33.

13. Správa o podpísaní Memoranda o porozumení o využití Národného fondu pre ISPA /č. m.: 272/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií  p r i j a l a  uznesenie č. 34.

14. Správa o postupe realizácie transformácie štátnych podnikov vodární a kanalizácií a bezodplatného prevodu majetku štátu do vlastníctva obcí  /č. m.: 3273/2000/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra pôdohospodárstva   p r i j a l a  uznesenie č. 35.

15. Návrh koncepcie rozvoja kombinovanej dopravy  s výhľadom do roku 2010 /č. m.: 3000/2000/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií   p r i j a l a  uznesenie č. 37.

16. Návrh programu vojenských cvičení súvisiacich s vysielaním príslušníkov a jednotiek Armády SR do zahraničia a s pobytom príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl iných štátov na území SR v rámci bilaterálnej a  multilaterálnej vojenskej spolupráce v roku 2001
/č. m.: 3247/2000/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra  obrany    p r i j a l a  uznesenie č. 42.

17. Správa o stave implementácie Dohovoru o zákaze chemických zbraní v Slovenskej republike a plnení záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z uvedeného dohovoru /č. m.: 65/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra hospodárstva   p r i j a l a  uznesenie č. 38.

18. Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Estónskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku /č. m.: 3269/2000/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií a ministra zahraničných vecí  p r i j a l a  uznesenie č. 39.

19. Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Litovskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku /č. m.: 3270/2000/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií a ministra zahraničných vecí  p r i j a l a  uznesenie č. 40.

  20. Návrh na obnovenie plnohodnotného členstva Slovenskej republiky v Európskom centre pre sociálnu politiku a výskum /č. m.: 143/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra  práce, sociálnych vecí a rodiny  p r i j a l a  uznesenie č. 41.

21. Analýza súčasnej právnej úpravy pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky a návrh opatrení na skrátenie a odformalizovanie konania pri udeľovaní a predlžovaní povolení na pobyt pre cudzincov - hospodársky aktívne osoby - v súlade so zásadami uvedenými v kapitole I. bod 1.1. návrhu zlepšenia právneho a regulačného rámca na podporu podnikania a investícií /č. m.: 3271/2000/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra vnútra     p r i j a l a  uznesenie č. 36.

22. Návrh na vyňatie majetku štátu z majetku Slovenskej autobusovej dopravy, š.p. Žilina, v katastrálnom území Turzovka, pre potreby umiestnenia štátnych orgánov v Slovenskej republike /č. m.: 109/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra vnútra     p r i j a l a  uznesenie č. 43.

23. Návrh na zrušenie úlohy č. 28 vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 74/1999 týkajúceho sa Plánu práce vlády SR na rok 1999 /č. m.: 3246/2000/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra obrany     z r u š i l a  úlohu č. 28 na mesiac máj 1999 v Pláne práce vlády SR na rok 1999 - Biela kniha o obrane Slovenskej republiky.  

24. Správa z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v  III. štvrťroku 2000 /č. m.: 3288/2000/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu vedúceho Úradu vlády SR    p r i j a l a  uznesenie č. 44.

25. Návrh na určenie odmeny predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie /č. m.: 305/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu vedúceho Úradu vlády SR    p r i j a l a  uznesenie č. 50.

26. Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2001 /č. m.: 310/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu podpredsedu vlády Ľ. Fogaša    p r i j a l a  uznesenie č. 45.

27. Návrh na vydanie štátnych dlhopisov v roku 2001 na účely reštrukturalizácie bánk /č. m.: 354/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií   p r i j a l a  uznesenie č. 46.

28. Správa vlády SR o zásahu Zboru požiarnej ochrany SR a vzniknutých škodách pri likvidácii lesného požiaru v Slovenskom raji a materiálno-technické zabezpečenie útvarov Zboru požiarnej ochrany SR pri likvidácii požiarov /č. m.: 344/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra vnútra      p r i j a l a  uznesenie č. 47.

29. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac január 2001 /č. m: 444/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zahraničných vecí   p r i j a l a  uznesenie č. 48.

30. Návrh na zapožičanie štátneho vyznamenania Rad Bieleho dvojkríža II. triedy mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Talianskej republiky v Slovenskej republike Egonovi Ratzenbergerovi /č. m.: 411/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zahraničných vecí   p r i j a l a  uznesenie č. 49.

31. Návrh na poverenie výkonom funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR  /č. m.: 082/2001/

        Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zarhaničných vecí   p r i j a l a  uznesenie č. 51.

32. Materiál pre informáciu:

Informácia o hedgingu nákupnej ceny zemného plynu /č. m.: 3244/2000/

Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e  predložený materiál ministra hospodárstva.

33. Materiál v elektronickej forme:

Informácia o priebehu a výsledkoch VI. medzinárodnej konferencie Východ-Západ uskutočnenej 5. 12. 2000 v Moskve /č. m.: 66/2001/

Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e  predložený materiál ministra hospodárstva.

34. R ô z n e

a/ Vláda  u l o ž i l a  podpredsedovi vlády Ľ. Fogašovi týždenne       informovať o plnení plánu legislatívnych úloh vlády SR.

b/  Vláda  s ú h l a s i l a  s vyhlásením konkurzu na obsadenie miesta       predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR.

c/  Vláda  s ú h l a s i l a  s použitím dvojjazyčných sčítacích hárkov v rómskom jazyku odsúhlasenom splnomocnencom vlády SR na riešenie problémov rómskej menšiny V. Danihelom.

d/ Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e pravidelné informácie ministra vnútra, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR V. Vaškoviča, guvernéra Národnej banky Slovenska a predsedu Štatistického úradu SR o aktuálnej  situácii v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti.


Mikuláš   D z u r i n d a   v.r.
predseda vlády