K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 27. novembra 2002
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 10. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu

Z programu bolo stiahnuté:

Informácia o výsledkoch a návrh ďalšieho postupu v rokovaniach s maďarskou stranou o realizácii rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
Predkladajú: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš a splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros Dominik Kocinger

Informácia o výsledkoch spoločného slovensko-maďarského monitorovania vplyvu vodného diela Gabčíkovo na životné prostredie za r. 2000 v zmysle medzivládnej Dohody z 19.4.1995
Predkladá: podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš a splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros Dominik Kocinger.


Do programu bolo dodatočne doplnené:

Návrh na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník

Návrh na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník

Návrh na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne
Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník

Návrh poslancov NR SR Petra Biroša a Jána Drgonca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá: minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac

Informácia o pozvaní Slovenskej republiky do Organizácie Severoatlantickej zmluvy
Predkladá: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Správa o stave prístupových rokovaní Slovenskej republiky s Európskou úniou a nosných úlohách z hľadiska plnenia negociačných záväzkov Slovenskej republiky
Predkladajú: minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a podpredseda vlády SR Pál Csáky

xxxxx


Vláda SR prerokovala a prerušila rokovanie o návrhu zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s návrhom Protokolu č. 4 Európskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce. Ide o úplné a aktuálne znenie protokolu vrátane jeho príloh, ktorý obsahuje aj zmeny vyplývajúce z revízie Harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru, ktoré nadobudli platnosť         1. 1. 2002.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister financií SR Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou vzala na vedomie správu o Pravidelnej správe Európskej komisie o pokroku Slovenskej republiky v príprave na členstvo v Európskej únii 2002. Pravidelná správa obsahuje komplexné hodnotenie plnenia politických kritérií, ekonomických kritérií, schopnosti prevziať záväzky vyplývajúce z členstva, ako aj hodnotenie budovania administratívnej kapacity pre uplatňovanie acquis communautaire.
Správu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o zrušení uplatňovania Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave pohraničného styku podpísanej 16. októbra 2002 v Prahe vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou.
Návrh predložili minister vnútra SR Vladimír Palko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh kritérií na funkcie prednostov krajských úradov a okresných úradov a zásad postupu navrhovania kandidátov na funkcie prednostov krajských úradov a okresných úradov.
Návrh predložil minister vnútra SR Vladimír Palko.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na zmenu Štatútu Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister obrany SR Ivan Šimko.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na schválenie vkladu majetku štátu v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky do majetku METRO Bratislava, a.s. podľa § 13 ods. 7 písm. b) bodu 1. zákona Národnej rady SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na určenie platových náležitostí podpredsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky s účinnosťou od 18 septembra 2002.
Návrh predložila predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Jelena Hudcovská
Poznámka: Materiál sa nesprístupňuje v zmysle § 9 ods.1 zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ochrana osobnosti a osobných údajov).

Vláda SR prerokovala a schválila návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac december 2002.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993  Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska  pre ľudské práva. Cieľom návrhu je dosiahnuť transparentnosť činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkou schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj.
Návrh predložil minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR schválila a  schválila návrh na prijatie oficiálnej delegácie Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Vladimírom Špidlom v Slovenskej republike dňa 30. novembra 2002.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uskutočnenie neformálneho summitu predsedov vlád krajín V4 v SR v dňoch 6.-7.decembra 2002.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o priebehu a výsledkoch neformálneho stretnutia Konferencie o pristúpení EÚ - SR na úrovni zástupcov ministrov                 dňa 4. novembra 2002 v Bruseli.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)

Vláda SR prerokovala a schválila návrh zmien vo funkcii splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh ministra zdravotníctva na zvolenie členov Správnej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne navrhnutých za štát, ktorý bude doručený Národnej rade Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh rozpočtu Fondu detí a mládeže na rok 2003.
Návrh predložil podpredseda Fondu detí a mládeže SR Rastislav Dikant.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie zástupcov štátu z Dozornej rady Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Dozornej rady Národného úradu práce.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie zástupcov štátu z Predstavenstva Národného úradu práce a na voľbu zástupcov štátu do Predstavenstva Národného úradu práce.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie zástupcov štátu zo Správnej rady Sociálnej poisťovne a na voľbu zástupcov štátu do Správnej rady Sociálnej poisťovne.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník.

Vláda SR prerokovala a prerušila rokovanie o návrhu poslancov NR SR Petra Biroša a Jána Drgonca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Rudolf Zajac.

Vláda SR prerokovala a schválila správu o stave prístupových rokovaní Slovenskej republiky s Európskou úniou a nosných úlohách z hľadiska plnenia negociačných záväzkov Slovenskej republiky.
Správu predložili minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o pozvaní Slovenskej republiky do Organizácie Severoatlantickej zmluvy.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu  o stave plnenia Koncepcie modernizácie mobilného parku Železníc  Slovenskej  republiky. Cieľom materiálu bolo informovať vládu SR o stave rozpracovanosti Koncepcie modernizácie mobilného parku Železníc  Slovenskej  republiky,  o súčasnom stave postupu prác na jednotlivých projektoch pri modernizácii a obnove mobilného parku Železničnej spoločnosti  a.s., ktorá po rozdelení ŽSR na dve spoločnosti prevzala do svojej kompetencie železničné mobilné prostriedky.
Informáciu predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavol Prokopovič.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o 2. kole neformálnych konzultácií s dánskym predsedníctvom na úrovni hlavných vyjednávačov, Brusel 11. novembra 2002.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám)

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o priebehu a výsledkoch 90. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa uskutočnilo od             3. júna do 20. júna 2002 v Ženeve.
Správu predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník.                                        

xxxxx

Koniec komuniké.
Martin Maruška, hovorca vlády SR