VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY


ZÁZNAM
zo 102.
rokovania vlády Slovenskej republiky
25. júna 2008


Rokovanie vlády viedol podpredseda vlády a minister vnútra.

Vláda na návrh podpredsedu vlády a ministra školstva, štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR D. Štrofovej a podpredsedu vlády a ministra vnútra dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 13 až 15 tohto záznamu.

Jednotlivé body programu vláda  prerokovala s týmito závermi:    

1. Návrh zákona o poplatku za udržiavanie platnosti patentu, o poplatku za udržiavanie platnosti európskeho patentu s účinkami pre Slovenskú republiku a o poplatku za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a výrobky na ochranu rastlín a o zmene niektorých zákonov (č. m.: 13174/2008)
Predložila: predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 424.

2. Návrh na určenie zodpovednosti ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútroštátnej úrovni k nariadeniam a rozhodnutiam Európskych spoločenstiev (č. m.: 13313/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 425.

3. Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 (č. m.: 13412/2008)
Predložili: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské   práva  a menšiny a predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Materiál bol  v y p u s t e n ý  z návrhu programu rokovania vlády.

4. Návrh Vyhlásenia Slovenskej republiky k článkom 40 a 41 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 (č. m.: 13318/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 426.

5. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda) z 20. júna 2002 formou výmeny nót (č. m.: 13319/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 427.

6. Správa o transformácii vlastníckych a užívacích vzťahov k lesným pozemkom (č. m.: 13378/2008)
Predložila: ministerka pôdohospodárstva

Materiál bol  v y p u s t e n ý  dodatkom k návrhu programu rokovania vlády.

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh (č. m.: 13376/2008)
Predložila: ministerka pôdohospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 428.

8. Návrh na schválenie začatia zmeny dokončenej stavby Zmena účelu využitia budovy polikliniky na Okresný súd Rimavská Sobota (č. m.: 13539/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Predkladateľ   s t i a h o l   predložený materiál z programu rokovania vlády.

9. Systém finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (č. m.: 13541/2008)
Predložila: ministerka pôdohospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 429.

10. Návrh na vymenovanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Brezne (č. m.: 13655/2008)
Predložila: ministerka pôdohospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 430.

11. Návrh na odvolanie predsedu a troch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a na zvolenie nového predsedu a dvoch členov Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (č. m.: 13595/2008)
Predložil: minister zdravotníctva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 431.

12. Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na júl 2008 (č. m.: 13545/2008)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 432.

13. Návrh na odvolanie prednostky a vymenovanie prednostu Krajského školského úradu v Trnave (č. m.: 14007/2008)
Predložil: podpredseda vlády a minister školstva

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 433.

14. Návrh na vyslovenie súhlasu vlády SR s podpisom protokolov o pristúpení Albánskej republiky a Chorvátskej republiky k Severoatlantickej zmluve (č. m.: 13648/2008)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 434.

15. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Počiatkovi poverenému riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky – tlač 690 (č. m.: 13716/2008)
Predložil: predseda vlády

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 423.

16. Utajovaný materiál:

I. Návrh na predĺženie vyslania príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky s cieľom ochrany Vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva v Bosne a Hercegovine (č. m.: UV-V-472/2008)
Predložili: minister zahraničných vecí a podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 435.

17. Materiály pre informáciu:

a) Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Bosne a Hercegovine 2. júna 2008 (č. m.: 13424/2008)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.

b) Analýza postavenia podnikateľských subjektov vo vodárenskom sektore (č. m.: 13538/2008)
Predložila: predsedníčka Protimonopolného úradu SR

Vláda   v z a l a   n a   v e d o m i e   predložený materiál.       Robert  K a l i ň á k    v. r.
podpredseda vlády a minister vnútra