VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZÁZNAM
z 10.
rokovania vlády Slovenskej republiky
13. septembra 2006


          Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

          Dodatkom k návrhu programu rokovania vlády bol vypustený materiál uvedený              v bode 2 tohto záznamu.

          Vláda na návrh ministra výstavby a  regionálneho rozvoja a štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR J. Jaduša dodatočne zaradila do programu  rokovania materiály uvedené v bodoch 13 a 14  tohto záznamu.

          Jednotlivé body programu vláda  prerokovala s týmito závermi:    

1. Návrh poslanca Národnej rady SR Róberta Madeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a  o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 50) (č. m.: 14724/2006)
Predložil: podpredseda vlády a minister spravodlivosti

                   Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 749.

2. Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení                     a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 26) (č. m.: 12989/2006)
Predložil: minister hospodárstva

         Materiál  bol  v y p u s t e n ý  dodatkom k návrhu programu rokovania vlády.

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov  (č. m.: 15434/2006)
Predložil: minister financií

                   Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 750.

4. Návrh nariadenia vlády SR o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel (č. m.: 15390/2006)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

                   Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 751.

5. Návrh Programu rozvoja bývania (č. m.: 15431/2006)
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

                   Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 752.

6. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky (č. m.: 15505/2006)
Predložil: minister zdravotníctva

                   Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 753.

7. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a  bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku (č. m.: 15448/2006)
Predložil: minister zdravotníctva

                   Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 754.

8. Návrh postupu pri vytvorení operatívneho systému, ktorý reaguje na akútnu situáciu súvisiacu so zvyšovaním cien pohonných hmôt a energie (č. m.: 15566/2006)
Predložil: minister hospodárstva

                   Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 755.

9. Návrh na zrušenie uznesenia vlády SR č. 502 zo 7. júna 2006 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov (č. m.: 15508/2006)
Predložil: minister zdravotníctva

                   Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 756.

10. Návrh na zrušenie úlohy v bode B.13 uznesenia vlády SR č. 779 zo 6. októbra 2005           (č. m.: 15530/2006)
Predložil: minister pôdohospodárstva

                   Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 757.


11. Návrh na prijatie oficiálnej delegácie vlády Českej republiky vedenej predsedom vlády Českej republiky Mirkom Topolánkom v Slovenskej republike 14. septembra 2006                (č. m.: 15596/2006)
Predložil: minister zahraničných vecí

                   Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 758.

12. Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac september 2006 (č. m.: 15536/2006)
Predložil: minister zahraničných vecí

                   Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 759.

13. Návrh na odvolanie prednostu Krajského stavebného úradu v Trenčíne (č. m.: 15692/2006)
Predložil: minister výstavby a regionálneho rozvoja

                   Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 760.

14. Návrh na odvolanie prednostov krajských úradov životného prostredia (č. m.: 15664/2006)
Predložil: minister životného prostredia

                   Vláda po prerokovaní materiálu  p r i j a l a  uznesenie č. 761.

15. Materiály pre informáciu:

a) Správa o výkone práv akcionára v akciovej spoločnosti Správa služieb diplomatickému zboru, a. s. so 100 % majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR  (č. m.: 11451/2006)
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

b) Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. polroku 2006  a aktualizovaná prognóza vývoja na rok 2006 (č. m.: 15356/2006)
Predložil: predseda Štatistického úradu SR

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

c) Správa o plnení rozpočtu EXIMBANKY SR za 1. polrok 2006 (č. m.: 15422/2006)
Predložil: predseda Rady banky a generálny riaditeľ EXIMBANKY SR

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.


d) Informácia o priebehu a výsledkoch stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny v Bratislave 5. septembra  2006 (č. m.: 15540/2006)
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

e) Informácia o priebehu a výsledkoch návštevy ministra zahraničných vecí Jána Kubiša         v Srbsku, Čiernej Hore a Kosove 21. až 23. augusta 2006 (č. m.: 15538/2006)
Predložil: minister zahraničných vecí

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

f) Informácia o stanovisku Slovenskej republiky k návrhu Komisie na prechod politík stanovených pre oblasť III. piliera (článok 29 Zmluvy o Európskej únii) pod právny režim I. piliera (IV. hlava Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev) využitím článku 42 Zmluvy o Európskej únii (č. m.: 15638/2006)
Predložili: podpredseda vlády a minister spravodlivosti a minister zahraničných vecí

         Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál.

16. R ô z n e

   Vláda vzala na vedomie  informácie predsedu  Štatistického úradu SR  o aktuálnej situácii              v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti.


       Robert  F i c o    v. r.
predseda vlády