K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 7. februára 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 140. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský
minister životného prostredia SR László Miklós
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

Z programu boli stiahnutné:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 193/1994 Z.z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení neskorších predpisov.
Predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Návrh legislatívneho zámeru o integrovanom záchrannom systéme.
Predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner

Správa o podmienkach a možnosti zvýšenia dôchodkov v roku 2001.
Predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Správa o reforme riadenia verejných financií.
Predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Návrh Koncepcie starostlivosti o štátny jazyk Slovenskej republiky.
Predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Návrh zdôvodnenia zachovania štátneho podniku Mincovňa Kremnica, š.p. Kremnica.
Predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Návrh na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. 10. 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. 6. 1999.
Predložili minister spravodlivosti Ján Čarnogurský a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh na uzavretie Protokolu medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o ukončení Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied.
Predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Návrh na zmenu bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 623 zo dňa 14. júla 1999.
Predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Informácia o plnení úlohy C.3 uznesenia vlády SR č. 851 z 25. októbra 2000 za rezort Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Finančné memorandum projektu programu ISPA pre rok 2000 "Čistiareň odpadových vôd v Banskej Bystrici".
Predložil podpredseda vlády pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Finančné memorandum projektu programu ISPA pre rok 2000 "Čistiareň odpadových vôd v Nitre".
Predložil podpredseda vlády pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Správa o činnosti Národného fondu.
Predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Do programu boli dodatočne doplnené:
Správa o výsledkoch prípravy na členstvo v NATO a o prioritách postupu pri plnení úloh Ročného národného programu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO              vo vojenskej a obrannej oblasti na rok 2001.
Predkladá: minister obrany SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR

Návrh na zabezpečenie finančných prostriedkov pre Kanceláriu prezidenta SR na úhradu prác a dodávok súvisiacich s obstaraním rezidencie pre prezidenta Slovenskej republiky.
Predkladá: ministerka financií SR

x x x x x

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o predaji majetkovej účasti FNM SR na podnikaní peňažného ústavu VÚB, a.s. so sídlom v Bratislave.
Na základe tohto návrhu vláda SR vydala rozhodnutie o predaji majetkovej účasti FNM SR na podnikaní peňažného ústavu VÚB a.s., Bratislava vo výške 15,96 %, priamym predajom spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom v Bratislave. Majetková účasť predstavuje menovitú hodnotu podielu na základnom imaní spoločnosti vo výške 2.071.625.000,- Sk, t.j. 2.071.625 ks akcií v menovitej hodnote 1.000,- Sk za jednu akciu.
Návrh predložila ministerka pre správu a privtizáciu národného majetku SR Mária Machová

Vláda SR prerušila rokovanie o Správe o likvidácii PERSPEKTÍVY - družstevnej zdravotnej poisťovne.
Informáciu predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov. Vláda SR uložila ministerke financií SR postupne uvoľňovať rozpočtové prostriedky z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa podľa skutočných príjmov štátneho rozpočtu SR získaných z výnosov z lotérií a iných podobných hier vo výške 128 709 tis. Sk, schválenej zákonom NR SR č. 472/2000 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2001 na zdravotnícke účely prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov na sociálne účely. Vláda SR uložila ministerke financií uvoľniť finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 48 190 tis. Sk na dotáciu do Protidrogového fondu, zahraničné aktivity ministerstva a pre štátne a neštátne subjekty pôsobiace v sociálnej oblasti.
Návrh predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu získaných v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov pre kapitolu Ministerstva školstva. Vláda SR uložila ministerke financií uvolniť finančné prostriedky získané v súlade so zákonom SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov v sume 280 000 tis. Sk na finančné zabezpečenie aktivít kapitoly Ministerstva školstva SR za I. polrok 2001.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a schválila Projekty na kultúrne aktivity - rok 2001 /1. polrok 2001/. Vláda SR uložila ministerke financií SR vykonať rozpočtové opatrenia podľa časti A.1. presunom finančných prostriedkov z výťažku lotérií a iných podobných hier vo výške 81 140 000 Sk  z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR.
Návrh predložil minister kultúry SR Milan Kňažko

Vláda SR prerokovala a schválila Poskytnutie finančných prostriedkov Slovenskej republiky do dobrovoľného fondu OSN pre prípravu Svetovej konferencie proti rasizmu, rasovej diskriminácii, xenofóbii a súvisiacej intolerancii vo výške 3 000 USD. Uvedená suma spadá do rámca výdavkov schválených pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva zahraničných vecí SR na rok 2001 zákonom č. 472/2000 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na doplnenie uznesenia vlády SR č. 1108 z 20. 12. 2000 "k návrhu koncepcie nových právnych foriem vzťahu medzi štátom a poskytovateľmi verejných služieb" o bod C.8.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 220/1999.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch návštevy podpredsedu vlády SR pre legislatívu Ľ. Fogaša v Českej republike 14. a 15. 11. 2000.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení úloh Koncepcie rozvoja bytovej výstavby a Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2005 s výhľadom do roku 2010.
Informáciu predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Správu o výsledkoch prípravy na členstvo v NATO a o prioritách postupu pri plnení úloh Ročného národného programu prípravy Slovenskej republiky na členstvo v NATO vo vojenskej a obrannej oblasti na rok 2001.
Správu predložil minister obrany SR Jozef Stank

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš

Vláda SR prerokovala a schválila uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 6,0 mil. Sk  z rezervy vlády pre rozpočtovú kapitolu Kancelária prezidenta SR na úhradu prác a dodávok súvisiacich s obstaraním rezidencie pre prezidenta Slovenskej republiky.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

x x x x x x

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády