ZÁZNAM
zo 177.
rokovania vlády Slovenskej republiky
4. novembra 2009

Rokovanie vlády viedol predseda vlády a počas jeho neprítomnosti podpredseda vlády a minister vnútra.

Vláda na návrh štátneho tajomníka Ministerstva financií SR P. Kažimíra a ministra pôdohospodárstva vypustila z návrhu programu materiály uvedené v bodoch 14 a 15 tohto záznamu.

Vláda na návrh ministra hospodárstva a predsedu vlády dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 17 a 18 tohto záznamu.

Jednotlivé body programu vláda prerokovala s týmito závermi:    

1. Komplexné vyhodnotenie účinnosti prijatých opatrení vlády SR pre riešenie dopadov globálnej hospodárskej a finančnej krízy v oblasti zamestnanosti (č. m.: 32367/2009)
Predložil: minister hospodárstva

Vláda prerušila rokovanie o predloženom materiáli.

2. Zhodnotenie prijatých opatrení EÚ a národných vlád na prekonanie dôsledkov globálnej hospodárskej krízy v oblasti zamestnanosti z pohľadu využiteľnosti v podmienkach SR (č. m.: 32377/2009)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda prerušila rokovanie o predloženom materiáli.

3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (č. m.: 32322/2009)
Predložila: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 767.

4. Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (č. m.: 32323/2009)
Predložila: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 768.

5. Návrh na odvolanie a vymenovanie zástupcu štátu v Hospodárskej a sociálnej rade SR (č. m.: 32211/2009)
Predložila: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 769.

6. Dodatok č. 1 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na november 2009 (č. m.: 32325/2009)
Predložil: minister zahraničných vecí

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 770.

7. Správa o plnení opatrení týkajúcich sa zásobovania SR zemným plynom (č. m.: 32329/2009)
Predložil: minister hospodárstva

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

8. Správa o zavedení eura a jeho dopadoch na slovenskú spoločnosť k 30. 9. 2009 (č. m.: 31828/2009)
Predložil: minister financií

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

9. Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR - september 2009 (č. m.: 32257/2009)
Predložil: guvernér Národnej banky Slovenska

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (č. m.: 32048/2009)
Predložila: predsedníčka Štatistického úradu SR

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 771.11. Návrh zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) (č. m.: 32227/2009)
Predložil: minister hospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 772.

12. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. m.: 32854/2009)
Predložil: podpredseda vlády a minister vnútra

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 773.

13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. m.: 32217/2009)
Predložili: podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, minister financií, minister výstavby a regionálneho rozvoja a minister pôdohospodárstva

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 774.

14. Návrh zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy a orgánu štátnej odbornej kontroly v oblasti produkcie lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzania na trh (č. m.: 31999/2009)
Predložil: minister pôdohospodárstva

Materiál bol vypustený z návrhu programu rokovania vlády.

15. Návrh zákona o ochrane finančného spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (č. m.: 32092/2009)
Predložil: minister financií

Materiál bol vypustený z návrhu programu rokovania vlády.

16. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov (č. m.: 30466/2009)
Predložil: minister zdravotníctva

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 775.

17. Návrh postupu riešenia dostavby Cyklotrónového centra SR (č. m.: 32855/2009)
Predložili: minister hospodárstva, podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, minister zahraničných vecí a minister financií

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 776.
18. Analýza súčasného stavu a vývoja zamestnanosti, riziká vývoja zamestnanosti v ďalšom období, východiská a návrh opatrení pre podporu rastu zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti (č. m.: 32739/2009)
Predložil: predseda vlády

Vláda prerušila rokovanie o predloženom materiáli.

19. Materiály pre informáciu:

a) Informácia o priebehu a výsledkoch diplomatickej konferencie o prijatí Dohovoru o náhrade škody spôsobenej tretím osobám činmi protiprávneho zasahovania voči lietadlám a Dohovoru o náhrade škody spôsobenej lietadlami tretím osobám, konanej 20. apríla - 2. mája 2009 v Montreale (č. m.: 32038/2009)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

b) Príručka pre výber poradcu pre prípravu a realizáciu PPP projektu (č. m.: 32165/2009)
Predložil: minister financií

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

c) Správa o stave realizácie stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011 (č. m.: 32256/2009)
Predložil: minister kultúry

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

d) Návrh aktualizovaného zoznamu projektov Operačného programu Doprava na roky 2007 - 2013 (č. m.: 32346/2009)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda vzala na vedomie predložený materiál.

23. Rôzne

a) Vláda vzala na vedomie informáciu predsedníčky Štatistického úradu SR o aktuálnej situácii v Slovenskej republike v rámci jej pôsobnosti.          Robert  Fico   v. r.
            predseda vlády