K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 23. mája 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 159. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan /ZPC/,
minister životného prostredia SR László Miklós /ZPC/,
ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová /ZPC/,
minister školstva SR Milan Ftáčnik /ZPC/,
minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci.

x x x x x

Z programu boli stiahnutné:

Návrh zákona o dani z nehnuteľností.
Predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Návrh Legislatívneho zámeru zákona o hospodárskej mobilizácii.
Predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

Analýza a návrh systémových opatrení zlepšenia činnosti katastrálnych úradov. Predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš

Návrh koncepcie tarifnej politiky vo verejnej doprave, vrátane metodiky pre internalizáciu externých nákladov dopravy.
Predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR Ivanovi Miklošovi.
Predkladá: predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Návrh na vymenovanie podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Návrh na uskutočnenie cesty oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom do Českej republiky v dňoch 28.-29. mája 2001.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR

Návrh na účasť predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu na stretnutí predsedov vlád krajín V-4 v Krakove v dňoch 31.mája -1.júna 2001.
Predkladá: minister zahraničných vecí SR
Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok u poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.
Predkladá: minister pôdohospodárstva SR a minister zahraničných vecí SR

Návrh na prevzatie štátnej záruky za úvery pre Železnice Slovenskej republiky poskytnuté bankami Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., Poštová banka, a.s. a Poľnobanka, a.s. pre zabezpečenie financovania reštrukturalizácie úverového portfólia, prioritných investičných projektov v roku 2001 a financovania pilotných projektov súvisiacich s reštrukturalizáciou a transformáciou ŽSR
Predkladá: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

x x x x x

Vláda SR prerokovala a vyjadrila nesúhlas s návrhom skupiny poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR Ivanovi Miklošovi Vláda SR zároveň uložila predsedovi vlády SR oznámiť stanovisko vlády Slovenskej republiky predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Stanovisko vlády Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR Ivanovi Miklošovi
K dôvodom uvedeným v návrhu na vyslovenie nedôvery vláda SR zaujala nasledovné stanovisko:
Podpredsedovi vlády pre ekonomiku bolo uznesením vlády SR č. 695/1999 uložené predložiť na rokovanie vlády koncepciu decentralizácie a modernizácie verejnej správy. Koncepcia bola schválená 11. apríla 2000. Materiál sa podrobne zaoberá postupom realizácie reformy verejnej správy a bol vysoko pozitívne hodnotený samosprávnymi organizáciami a aj domácimi a zahraničnými odborníkmi. V uznesení č. 230/2000 bol podpredseda vlády poverený priebežnou koordináciou úloh spojených s prípravou a realizáciou reformy v súlade s koncepciou decentralizácie a modernizácie verejnej správy. V tomto istom uznesení boli jednotlivým rezortom uložené úlohy, ktoré mali v súvislosti s realizáciou reformy plniť. Podpredseda vlády však nemá podľa zákona, ani iného právneho predpisu žiadnu kompetenciu, ktorá by mu dovoľovala plnenie týchto úloh od jednotlivých rezortov vyžadovať, nemôže preto niesť zodpovednosť za neplnenie úloh, ktoré boli v súvislosti s reformou uložené niekomu inému. Dôležité zákony, ktoré majú spustiť reformu verejnej správy, sú už zaradené do programu tejto schôdze NR SR. Časový sklz bol zapríčinený zložitými koaličnými rokovaniami. Tvrdenie, že Ivan Mikloš je zodpovedný za nekvalitnú či nekoordinovanú prípravu reformy, a že neprijatím zákonov súvisiacich s reformou verejnej správy sa priamo podieľa na neplnení programového vyhlásenia vlády je preto nepravdivé.
Podpredseda vlády SR Ivan Mikloš opakovane upozorňoval na potrebu urýchlenia prác na transformácii sociálneho systému aj na reforme dôchodkové systému. Predloženie návrhu reformy je však plne v kompetencii MPSVaR. Nedostatok verejnej diskusie je nepravdivý argument, keďže rezortný Návrh koncepcie reformy sociálneho poistenia v Slovenskej republike je od mája 2000 predmetom verejnej diskusie. Aj z iniciatívy podpredsedu vlády Ivana Mikloša sa urýchlenie tejto reformy a aj reforiem v zdravotníctve stali predmetom Vyhlásenia o hospodárskej politike (program SMP MMF) a vláda sa zaviazala od polovice roka 2001 do marca 2002 schváliť viaceré rozhodujúce kroky v týchto oblastiach.
Vláda prijala viacero opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, napr. zákon o konkurze a vyrovnaní, program reštrukturalizácie bánk, znižuje daňové zaťaženia, pričom jedným z výsledkov úspešnej makrostabilizácie bolo pre podnikanie nevyhnutné zníženie úrokových sadzieb a sprístupnenie úverových zdrojov pre podnikanie. Komplexná daňová reforma je v súčasnosti predmetom rokovania poradných orgánov vlády a v najbližšom čase bude predložená na rokovanie vlády SR.
Úlohy zo Strednodobej koncepcie hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR sú v prevažnej miere plnené, (z 22 úloh sa oneskorujú 4), pričom makroekonomický scenár je dodržiavaný vo väčšine ukazovateľov.
Skutočný stav Slovenska a slovenskej ekonomiky potvrdzujú slová podpredsedu vlády Ivana Mikloša, že roky 1999 a 2000 budú stabilizačné a rok 2001 už bude rokom rozvojovým. Opatrenia zamerané na stabilizáciu slovenskej ekonomiky splnili svoj účel a makrostabilizácia sa uskutočnila v prvej polovici roku 2000.  Vďaka tomu sa Slovensko vyhlo spontánnemu nastoleniu rovnováhy a s tým súvisiacej vážnej finančnej kríze spojenej s prepadom ekonomiky. Ako potvrdzujú prakticky všetky makroekonomické ukazovatele, od druhej polovice roku 2000 nastáva postupne oživovanie ekonomiky. Potvrdzuje to zrýchľovanie rastu HDP v 3. štvrťroku 2000 na 2,5% a v poslednom štvrťroku na 2,9%, pričom predpoklad pre rok 2001 je 3,2%. V závere roku 2000, po takmer dvoch rokoch, opäť vzrástol aj domáci dopyt, a to o 4,8%. Podarilo sa aj výrazné zníženie deficitu verejného sektora, zlepšenie ratingu SR, znižuje sa inflácia. V prvom štvrťroku 2001 sa medziročne napríklad produkcia v stavebníctve zvýšila o 11% a v priemysle o takmer 8%. Nastáva aj obrat vo vývoji reálnych miezd. Priemerná mzda v roku 2000 síce klesla o 4,9%, tento údaj sa však vzťahuje na hrubú mzdu a je ovplyvnený aj programom verejnoprospešných prác. Vzhľadom na zníženie daňového zaťaženia fyzických osôb v roku 2000 bol však vývoj čistej mzdy odlišný a priemerná čistá mzda v minulom roku poklesla len o 0,3%. V prvom štvrťroku 2001 oproti rovnakému obdobiu roku 2000 v priemysle reálne mzdy už narástli o 3,7%.
Problémom zostáva vysoká nezamestnanosť. Od začiatku roka 2000 sa však zmenil vývoj v hlásených voľných pracovných miestach, ktorých počet odvtedy neustále rastie. V poslednom období nezamestnanosť začala medziročne klesať, klesá aj prítok nezamestnaných a doba ich evidencie, pričom tento efekt je iba z menšej časti dosiahnutý vďaka projektu VPP. Z evidencie úradov práce v marci odišlo 36 tisíc ľudí, pričom sa zaevidovalo 24 tisíc osôb, čo bol najnižší prítok za posledné štyri roky (od marca 1997) a podobný vývoj sa predpokladá aj v apríli.  Vláda naviac prijala uzneseniami 363/2001 a 366/2001 komplexný program opatrení na znižovanie nezamestnanosti a potieranie čiernej práce.
Z uvedených faktov a zo znenia platného kompetenčného zákona vyplýva neodôvodnenosť návrhu poslancov NR SR na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády SR Ivanovi Miklošovi.
Návrh predložil predseda vlády SR M. Dzurinda.

Vláda SR prerokovala Návrh na vymenovanie podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. Vláda SR schválila návrh na vymenovanie Ing. Juraja Michňu do funkcie podpredsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon). Návrh nového zákona vychádza z intenzívneho vývoja a zmien v oblasti priemyselného práva na celom svete, ktorý súvisí predovšetkým s mohutným nástupom nových informačných technológií (internet, elektronické nosiče a pod.) a pokrokom súvisiacim s rozvojom vedy, výskumu a zavádzaním nových výrobných technológií a biotechnológií. Rekodifikáciou sa zosúlaďuje patentové právo s Európskou patentovou dohodou v súčasnom i revidovanom znení v zmysle záverov Diplomatickej konferencie, konanej v Mníchove v dňoch 20 až 29 novembra 2000 a implementuje sa nariadenie Rady č. 1768/92 zo dňa 18. 6. 1992 o vytvorení dodatkového ochranného certifikátu pre medicinálne výrobky; nariadenie Rady č. 1610/96 zo dňa 23. 6. 1996 o vytvorení dodatkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín; Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 98/44 zo dňa 6. 7. 1998 o právnej ochrane biologických vynálezov.
Návrh predložila predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR Darina Kiliánová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení zákona č. 225/2000 Z.z.. Dôvodom na vypracovanie tohto zákona sú požiadavky v súvislosti s riešením zodpovednosti v prípadoch, keď dochádza k zneužitiu poskytovania súkromných bezpečnostných služieb pri ochrane objektov, ku ktorým nemá objednávateľ ochrany žiadne práva. Okrem toho navrhovaná novela zákona o súkromných bezpečnostných službách rieši aj ďalšie otázky, ktoré si vyžiadali skúsenosti pri jeho aplikácii v praxi.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok 2001 v znení neskorších predpisov. Uvedeným nariadením sa otvárajú dočasné colné kvóty na dovoz vybraných komodít pre potreby rozvoja elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Dovoz uskutočňovaný v rámci týchto kvót sa bude realizovať bez cla. Ide o dočasné opatrenie, platné do 31. 12. 2001.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami. Vláda SR zároveň uložila predsedovi vlády SR zabezpečiť vyhlásenie nariadenia vlády Slovenskej republiky uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Vláda SR zároveň uložila predsedovi vlády SR zabezpečiť vyhlásenie nariadenia vlády Slovenskej republiky uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zmien kompetencií ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky vyplývajúcich z dokumentu Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti.  Vláda SR zároveň uložila podpredsedovi vlády SR pre legislatívu Ľ. Fogašovi a vedúcemu Úradu vlády SR predložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona upravujúceho organizáciu ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, v ktorom budú schválené zmeny kompetencií zapracované.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila materiál Vyhodnotenie vytváraných informačných databáz v ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy a identifikácii potrebnosti ich udržiavania a dopĺňania. Analýza poukázala najmä na nevyhnutnosť zosúladenia postupov pri šírení údajov.  Pracovná expertná skupina, ktorá vznikne podľa uznesenia vlády SR spracuje komplexný návrh opatrení v oblasti zefektívnenia využívania štatistických údajov. Návrh opatrení by okrem iného mal obsahovať rámec pre zosúladenie postupov pri šírení údajov, pričom nosnou je idea, že všetky informácie zbierané, spracúvané a uchovávané z verejných zdrojov majú byť verejne prístupné. Okrem analýzy súčasného stavu prístupnosti údajov a identifikácii skupín „producentov“ a „spotrebiteľov“ informácií je nevyhnutné aj formulovať pravidlá pre sprístupňovanie informácií (štruktúra podrobnosti, agregácia údajov). Tieto pravidlá by mali obsahovať aj zásadu, že údaj musí byť prístupný v takej forme, aby jeho použitie nevyvolávalo ďalšie náklady. Ďalej pôjde o harmonizáciu štatistických výstupov a nástrojov a uplatnenie jednotnej metodiky umožňujúcej hodnotenie kvality spracúvaných údajov. Výsledkom by mal byť návrh systému koordinácie a prepojenia zdrojov administratívnych údajov tak, aby sa niektoré informácie nezbierali a nespracúvali viacnásobne. Vzájomná harmonizácia by napomohla vytvoriť stav prístupnosti informácií pre všetky úrovne rozhodovania.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za I. štvrťrok 2001.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila podmienky a negociačné dokumenty k pôžičke EFSAL.  Vláda SR zároveň splnomocnila ministerku financií SR a ako alternáta veľvyslanca SR v Spojených štátoch amerických  na podpis Dohody o pôžičke EFSAL. Po schválení tohoto materiálu vládou SR budú negociačné materiály distribuované Rade výkonných riaditeľov Svetovej banky.
Predložili podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš a ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a schválila Účtovnú závierku Slovenského pozemkového fondu (SPF)  k 31. 12. 2000, návrh na vysporiadanie účtovnej straty SPF z hospodárenia za rok 2000 vo finančnom objeme 15 447 tis. Sk, návrh na výplatu výsledkových odmien za rok 2000 a návrh rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2001 – 2002 – 2003.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na organizačno - technické zabezpečenie zriadenia úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR odložila z rokovania Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šamorín Obvodné zdravotné stredisko Zlaté Klasy.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Sobrance – časť Zubná ambulancia Veľké Revištia č. 9.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Šamorín Obvodné zdravotné stredisko Rohovce.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii časti zdravotníckeho zariadenia Nemocnica s poliklinikou Topoľčany – časť Detská poliklinika Topoľčany.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na zmenu bodov C.4., C.14. a C.28. uznesenia vlády SR č. 694/2000 z 30. augusta 2000 k Auditu súladu činnosti a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácií v ich pôsobnosti. Návrh reflektuje na skutočnosti, ktoré vznikli pri plnení uznesenia vlády k Auditu. Materiál navrhuje zmeny v postupe pri spracovaní návzájom súvisiacich úloh, ktorých výsledkom je zefektívnenie práce ústredných orgánov štátnej správy pri výkone administratívnych činností. Ako racionálne sa ukazuje, aby ústredné orgány štátnej správy nepredkladali svoje návrhy v tejto oblasti jednotlivo na rokovanie vlády, ale aby podpredseda vlády pre ekonomiku z týchto návrhov spracoval komplexný materiál a predložil ho vláde.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR rokovala o Návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2002. Rokovanie o Návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2002 bolo prerušené a vláda SR sa bude uvedeným návrhom zaoberať na jednom z ďalších rokovaní vlády.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon bude upravovať základné pravidlá a spôsoby vykonávania finančnej kontroly orgánmi verejnej správy a ústrednými orgánmi na úseku vnútorného auditu vo vzťahu k implementácii európskej legislatívy v procese prípravy Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR odložila z rokovania materiál Koncepcia kontroly vo verejnej správe.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a schválila Správu o účasti Slovenskej republiky na programoch Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže Sokrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež v roku 2000. Predkladaný materiál analyzuje účasť Slovenskej republiky v uvedených komunitárnych programoch v roku 2000. Dôraz kladie na monitorovanie a evaluáciu jednotlivých programov, subprogramov ako aj projektov a hodnotí výsledky daného vzdelávania formálneho a neformálneho charakteru z hľadiska rezortu školstva ale aj z hľadiska celej našej spoločnosti. Účasť Slovenskej republiky na uvedených programoch znamenala prvotné kroky v rozvoji medzinárodnej spolupráce Slovenskej republiky s členskými a asociovanými krajinami Európskej únie za účelom tvorby  edukatívnych ale aj pracovných euroštandardov.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala  materiál Zabezpečenie prípravy a účasti delegácie SR na osobitnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN Habitat Istanbul+ 5. 6.-8.6.2001, New York, USA.
Vláda SR s pripomienkami vyjadrila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na uvedenom Valnom zhromaždení OSN a zároveň vyjadrila súhlas s predloženým návrhom smernice pre postup delegácie SR.
Návrh predložili minister životného prostredia SR a  minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala vyjadrila súhlas s Návrhom kandidatúry Slovenskej republiky              do funkcie riaditeľa projektu TEM (Trans-European North/South Motorway Network Project).
Vláda SR zároveň schválila Ing. Mariána Hantáka, CSc., ako kandidáta SR na riaditeľa projektu TEM.  Projekt TEM patrí k  najstarším  regionálnym infraštrukturálnym projektom v histórii Európskej dopravy. Hlavnými cieľmi projektu je pomoc zúčastneným krajinám pri urýchlení výstavby siete TEM prostredníctvom identifikácie investičných potrieb a priorít, prieskumu finančných zdrojov potrebných na výstavbu s určením vhodného systému spoplatnenia užívateľov. Projekt umožňuje zlepšenie spolupráce vo všetkých oblastiach cestnej infraštruktúry a šírenie skúsenosti a know-how medzi krajinami s rozdielnou úrovňou rozvoja.
Návrh predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na odvolanie Ing. Júliusa Hausera, CSc.   z funkcie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na menovanie JUDr. Jána Varša, CSc.    do funkcie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.
Poznámka: Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na vymenovanie nového člena Rady vlády SR pre informatiku. Vláda SR vyslovila súhlas s návrhom na menovanie JUDr. Jána Varša, CSc. do funkcie predstaviteľa Slovenskej republiky v Dunajskej komisii s platnosťou od 1. júna 2001.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR zrušila úlohu B.1 z uznesenia vlády SR č. 5/2001 k „Návrhu koncepcie ekonomického, vecného a časového postupu riešenia nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a postupu riešenia likvidácie jadrovoenergetických zariadení“ uloženú ministrovi hospodárstva SR a ministrovi životného prostredia SR pre jej nezrealizovateľnosť v danom termíne za súčasného stavu poznatkov.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister životného prostredia SR László Miklós.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 4 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na použitie prostriedkov štátneho rozpočtu uvedených v zákone Národnej rady SR o štátnom rozpočte na rok 2001 v kapitole Všeobecná pokladničná správa – Rezerva na projekty riešenia problémov rómskej komunity – II. časť a podporila 14 projektov v celkovej výške 3 755 600 Sk.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Spoločnú informáciu ministra vnútra Slovenskej republiky, ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, riaditeľa Slovenskej informačnej služby a podpredsedu vlády Slovenskej republiky P. Csákyho o opatreniach na obmedzenie odchodu Rómov do zahraničia na základe zistení, ktoré predložil riaditeľ Slovenskej informačnej služby Osobitnému kontrolnému výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby. Vláda SR zároveň uložila predsedovi vlády SR predložiť materiál na rokovanie Národnej rady SR.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na uskutočnenie cesty oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom do Českej republiky v dňoch 28.-29. mája 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na účasť predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu na stretnutí predsedov vlád krajín V-4 v Krakove v dňoch 31.mája -1.júna 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s uzavretím Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok u poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov.
Návrh predložili minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o trestných činoch daňových podľa      § 148, § 148a, § 148b Trestného zákona a trestnom čine porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 124 ods. 2 Trestného zákona za rok 2000.
Informáciu predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o žiadosti o finančnú podporu  z programu ISPA pre rok 2001 pre projekt “Inštitucionálne budovanie Implementačnej agentúry ISPA pre životné prostredie”.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre legislatívu Ľubomír Fogaš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Spotrebiteľský barometer II.
Materiál predložil predseda Štatistického úradu SR Peter Mach.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na prevzatie štátnej záruky za úvery pre Železnice Slovenskej republiky poskytnuté bankami Tatra banka, a.s., VÚB, a.s., Poštová banka, a.s. a Poľnobanka, a.s. pre zabezpečenie financovania reštrukturalizácie úverového portfólia, prioritných investičných projektov v roku 2001 a financovania pilotných projektov súvisiacich s reštrukturalizáciou a transformáciou ŽSR.
Návrh predložil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.


x x x x x x
KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR