ZÁZNAM
zo 163. (mimoriadneho)
rokovania vlády Slovenskej republiky
17. júla 2009


         Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

Bod programu vláda prerokovala s týmto záverom.

1. Návrh na uzavretie dodatku č. II ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 (č. m.: 21108/2009)
Predložil: minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Vláda po prerokovaní materiálu prijala uznesenie č. 531.          Robert  Fico   v. r.
            predseda vlády