K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 21. marca 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 147. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
ministerka financií SR Brigita Schmögnerová
Neprítomnú ministerku zastupuje štátny tajomník.

Z programu boli stiahnutné:
Návrh zákona o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a guvernér Národnej banky Slovenska Marián Jusko

Do programu boli dodatočne doplnené:
Návrh Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou Matsushita Audio Video / Deutschland / GmbH o priamej investícii spoločnosti Matsushita Audio Video na Slovensku
Predkladá: minister hospodárstva SR
x x x x x x

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Vláda SR zároveň poverila predsedu vlády SR oznámiť stanovisko vlády SR predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh zákona definuje povinnosti zriaďovateľov a orgánov štátnej správy, ktoré musia plniť pri zriaďovaní a zrušovaní školských zariadení, jasne definuje podmienky, kedy možno zariadenie zriadiť alebo zrušiť. Návrh taktiež definuje výchovné opatrenia a osobitné výchovné opatrenia, ktoré sa môžu používať v špeciálnych výchovných zariadeniach, v ktorých sa vykonáva náhradná výchova.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Predmetom navrhovanej novely je predovšetkým urýchlenie občianskeho súdneho konania, náležité odlíšenie dokazovania v sporovom konaní od dokazovania v nesporových veciach, potvrdenie všeobecnej prvostupňovej príslušnosti okresných súdov a čo najširšie odbremenenie krajských súdov od prvostupňovej rozhodovacej činnosti a riešenie praktických problémov, ktoré vznikajú v aplikačnej praxi.
Návrh predložil minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky za rok 2000 a zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2001. Správa má dve hlavné časti: časť hodnotiacu, ktorej príloha podáva podrobný súhrn výsledkov zahraničnej politiky SR za predchádzajúci rok, a časť plánovaciu, v ktorej sú predstavené hlavné zámery zahraničnej politiky v práve prebiehajúcom roku.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh účasti Slovenskej republiky na zvýšení kapitálu Rozvojovej banky Rady Európy. Upísaním účastníckych podielov v hodnote 6 471 tis. EUR si Slovenská republika udrží svoj podiel 0,35 % na celkovom vlastnom kapitále Rozvojovej banky Rady Európy.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na poskytnutie mimoriadnych finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti výpravy SR na XIX. zimných olympijských hrách a VIII. zimných paralympijských hrách v Salt Lake City.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnom uznávaní výsledkov laboratórnych skúšok u poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra pôdohospodárstva a ako alternáta štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva na podpis dohody.
Návrh predložili minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a zrušila Úlohy B.4 a B.5 uznesenia vlády č. 719 zo dňa 29. 10. 1996. Uvedeným rozhodnutím sa ruší pre ministra zahraničných vecí SR a ministra hospodárstva SR povinnosť pripraviť návštevu ministerského predsedu spolkovej krajiny Hessensko a ministerského predsedu spolkovej krajiny Bádensko - Würtembersko v Slovenskej republike. Vláda konštatovala, že napriek zrušeniu týchto úloh má záujem pokračovať vo vzájomných vzťahoch a v obojstrannej spolupráci konkrétnymi aktivitami v oboch spolkových krajinách.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas so Správou o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 1999. V súlade s článkom 64 Európskej dohody o pridružení bude správa predložená Európskej komisii.
Návrh predložil riaditeľ Úradu pre štátnu pomoc SR Miroslav Hladík

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac marec 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu podpory na kampaň "Prihlás sa k svojej identite".
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerušila rokovanie o Správe o plnení bodu B.2 uznesenia vlády SR č. 214 zo 7. 3. 2001.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch VI. Európskeho regionálneho zasadnutia Medzinárodnej organizácie práce v dňoch 12. decembra až 15. decembra 2000 v Ženeve.
Informáciu predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na prijatie a ocenenie najúspešnejších športových reprezentantov SR v roku 2000 predsedom vlády SR. Za výsledky dosiahnuté v roku 2000 bude ocenených v súlade s prijatými kritériami 158 športovcov a na prijatie bude pozvaných 51 športovcov vrátane medailistov z olympijských a paralympijských hier v Sydney. Športovci, ktorí sú oceňovaní za dosiahnuté výsledky v roku 2000, získali 19 titulov majstrov sveta, 19 titulov majstrov Európy, 2 tituly juniorskych majstrov sveta, 3 tituly juniorskych majstrov Európy, 1 akademický titul majstra sveta, prekonali 1 svetový, 2 európske a 1 juniorsky európsky rekord.
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o programe zavádzajúcom prípravné opatrenia pre budúcu účasť kandidátskych krajín strednej a východnej Európy v šiestich agentúrach Spoločenstva.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR pre európsku integráciu Pavol Hamžík

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy predsedu vlády Mikuláša Dzurindu v európskych inštitúciách v Bruseli v dňoch 1.-2.3.2001.
Informáciu predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch Štokholmského medzinárodného fóra o uvedomení a humanite Boj proti intolerancii.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení Koncepcie obnovy budov s dôrazom na obnovu bytového fondu.
Informáciu predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a spoločnosťou Matsushita Audio Video / Deutschland / GmbH o priamej investícii spoločnosti Matsushita Audio Video na Slovensku. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra hospodárstva SR k podpisu memoranda.
Návrh predložil: minister hospodárstva SR Ľubomír Harach

x x x x x

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR