K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 21. mája 2008
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 97. schôdzi a rokovala
pod vedením predsedu Roberta Fica

Na zasadnutí neboli prítomní:
podpredseda vlády SR a minister školstva Ján Mikolaj
minister kultúry SR Marek Maďarič
minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marian Janušek
predsedníčka Štatistického úradu SR Ľudmila Benkovičová
predsedníčka Protimonopolného úradu SR Danica Paroulková
generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka
minister financií SR Ján Počiatek


Neprítomných ministrov zastupovali štátni tajomníci.


Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na odvolanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Brezne.
Predkladá: ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová.

Návrh na vymenovanie prednostu Obvodného úradu v Brezne.
Predkladá: minister vnútra SR Robert Kaliňák.
Poznámka: Časť materiálu sa nesprístupňuje v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku.
Predkladá: podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Návrh na doplnenie uznesenia č. 973/2007 zo dňa 14.11.2007 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Predkladá: minister financií SR Ján Počiatek.


Návrh na aktualizáciu programu vojenských cvičení v 2. štvrťroku 2008 a s tým súvisiaceho vysielania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a prítomnosti príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia.
Predkladá: minister obrany SR Jaroslav Baška.Xxxx


Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o vývoji rokovaní a stanoviskách Slovenskej republiky na jednotlivých ministerských formáciách Rady Európskej únie.

Vláda SR prerokovala a schválila s pripomienkami Legislatívnej rady vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov – alternatíva 2.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR Štefan Harabin.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie návrh na usporiadanie správy akcií spoločnosti Biont, a. s., a doriešenie otvorených otázok a problémov spoločnosti.  
Návrh predložili podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič a predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Peter Lukáč.

Vláda SR prerušila rokovanie o  návrhu podmienok pre prevádzkové a koncesné zmluvy
v rámci operačného programu Životné prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1.
a 1.2. v programovom období 2007 – 2013 v Slovenskej republike.  
Návrh predložil minister životného prostredia SR Jaroslav Izák.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na úhradu príspevku SR na činnosť Medzinárodnej organizácie Frankofónie.  
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva
k 31. 12. 2007.  
Správu predložil minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na úpravu platových náležitostí podpredsedovi Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.
Návrh predložila predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková.

Vláda SR prerokovala a schválila správu o personálnom zastúpení Slovenskej republiky
v inštitúciách Európskej únie v roku 2007.
Správu predložili podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny  Dušan Čaplovič a minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o hospodárskej spolupráci.  
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh Stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek.

Vláda prerokovala a vzala na vedomie správu o vykonaní auditu všeobecne záväzných právnych predpisov a organizačných aktov riadenia v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  
Správu predložil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila návrh Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.  

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na riešenie splácania pôžičiek poskytnutých
na odstránenie následkov povodne v Prešovskom a v Košickom kraji dňa 20. júla 1998
v rámci Programu podpory rozvoja bývania na rok 1998.  
Návrh predložil  minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Marián Janušek.

Vláda SR prerokovala a schválila s pripomienkami Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na máj 2008.    
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie a menovanie predstaviteľa Slovenskej republiky v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu. Vláda SR odvoláva Jozefa Orlovského z funkcie predstaviteľa Slovenskej republiky v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu a vymenúva Ivetu Botkovú do funkcie predstaviteľa Slovenskej republiky v Medzinárodnom výbore pre legálnu metrológiu.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Peter Lukáč.
Poznámka: Časť materiálu sa nesprístupňuje v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na odvolanie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Brezne.
Vláda SR dňom 22.mája 2008 odvoláva Pavla Harňáka z funkcie riaditeľa Obvodného pozemkového úradu v Brezne.
Návrh predložila ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na vymenovanie prednostu Obvodného úradu v Brezne.
Vláda SR dňom 23.mája 2008 vymenúva Pavla Harňáka do funkcie prednostu Obvodného  úradu v Brezne.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.
Poznámka: Časť materiálu sa nesprístupňuje v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami Legislatívnej rady vlády vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku.
Návrh predložil podpredseda vlády SR a minister vnútra SR Robert Kaliňák.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na doplnenie uznesenia č. 973/2007 zo dňa 14.11.2007 k návrhu na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Návrh predložil minister financií SR Ján Počiatek.

Vláda SR prerokovala a schválila návrh na aktualizáciu programu vojenských cvičení v 2. štvrťroku 2008 a s tým súvisiaceho vysielania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky a prítomnosti príslušníkov zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky na účel vojenského cvičenia.
Návrh predložil minister obrany SR Jaroslav Baška.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o výsledku kontroly dodržiavania Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, Smernice na prípravu
a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a Metodického pokynu na prípravu
a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, vykonanej v Ministerstve školstva SR a v Ministerstve kultúry SR.  
Správu predložil vedúci Úradu vlády SR Igor Federič.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie správu o činnosti Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity za rok 2007.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča v Nemecku v dňoch 22. – 25. apríla 2008.
Správu predložil podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča vo Švédskom kráľovstve v dňoch 10. – 13. apríla 2008.  
Správu predložil podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.                                                                     xxxxx

Koniec komuniké.
Silvia Glendová, hovorkyňa vlády SR