ZÁZNAM
zo 145. /mimoriadneho/
rokovania vlády Slovenskej republiky
4. marca  2001


              Rokovanie vlády viedol predseda vlády.

              Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:

1. Návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov             /č. m.: 1710/2001/
      Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda po prerokovaní návrhu   p r i j a l a  uznesenie č.  205.

2. Návrh zákona o verejnej službe /č. m.: 1024/2001/
      Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda po prerokovaní návrhu   p r i j a l a  uznesenie č. 206.

3. Návrh zákona Zákonník práce /č. m.: 1580/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda po prerokovaní návrhu   p r i j a l a  uznesenie č. 207.

4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov /č. m.: 1535/2001/
Predložil: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda po prerokovaní návrhu   p r i j a l a  uznesenie č. 208.


Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
predseda vlády


O p r a v a

záznamu zo 145. /mimoriadneho/ rokovania vlády Slovenskej republiky 4. 3. 2001
_________________________________________________________________V zázname zo 145. /mimoriadneho/ rokovania vlády Slovenskej republiky 4. 3.  2001 v bode 1 Návrh zákona o štátnej službe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na konci textu dopĺňajú chýbajúce slová „a rozhodla, že na účely stanovovania platových stupňov sa určí mechanizmus započítavania praxe podľa dosiahnutého hodnotenia podľa § 48 osobitným predpisom,  pričom sa zohľadní princíp vyššie hodnotenie – viac rokov praxe na účely pohybu v platových stupňoch.“.