ZÁZNAM
      zo 142.
rokovania vlády Slovenskej republiky
21. februára 2001


           Rokovanie vlády viedol predseda vlády a počas jeho neprítomnosti podpredseda vlády I. Mikloš a podpredseda vlády Ľ. Fogaš.

         Vláda na návrh predsedu vlády, ministra výstavby a regionálneho rozvoja a ministra školstva vypustila z návrhu programu materiály uvedené v bodoch 3  a 10 až 12.  

         Vláda na návrh predsedu vlády, ministra výstavby a regionálneho rozvoja, ministra obrany a ministra školstva dodatočne zaradila do programu rokovania materiály uvedené v bodoch 2b  a 31 až 33 tohto záznamu.

                      Jednotlivé body programu prerokovala vláda s týmito závermi:

1. Návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov /č. m.: 550/2001/

Vláda   bude   p o k r a č o v a ť  v prerokúvaní predloženého materiálu ministra hospodárstva 28. 2. 2001.      

2. a/  Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým  sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom fonde  rozvoja bývania v znení neskorších predpisov  (tlač 902) /č. m.:  1124/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra výstavby        a regionálneho rozvoja   p r i j a l a  uznesenie č. 152.

b/   Návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 124/1996 Z.z. o Štátnom  fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov /č. m.: 1390/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra výstavby       a regionálneho rozvoja   p r i j a l a  uznesenie č. 153.

3. Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov  (tlač 884) /č. m.: 473/2001/

Vláda   v y p u s t i l a   z programu rokovania materiál ministra školstva.            

4. Návrh poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov (tlač 887) /č. m.: 480/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra vnútra                p r i j a l a  uznesenie č. 154.

5. Návrh poslanca Národnej rady SR Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 218/1996 Z.z. o rozhodcovskom konaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov (tlač 888) /č. m.: 481/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra spravodlivosti     p r i j a l a  uznesenie č. 155.

6. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon NR SR č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov /č. m.: 582/2001/

Vláda   n e s c h v á l i l a    predložený  materiál ministra kultúry a           u l o ž i l a   podpredsedovi vlády Ľ. Fogašovi predložiť na budúce rokovanie vlády návrh uznesenia na riešenie koncesionárskych poplatkov.          

7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva /č. m.: 931/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra spravodlivosti     p r i j a l a  uznesenie č. 156.8.   Návrh Colného zákona /č. m.:  1220/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií            p r i j a l a  uznesenie č. 157.

9.   Návrh zákona o orgánoch štátnej správy v colníctve /č. m.: 1239/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií           p r i j a l a  uznesenie č. 158.

10.   Návrh zákona o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení  niektorých zákonov /č. m.: 1259/2001/

Vláda   v y p u s t i l a   z programu rokovania materiál ministra vnútra.  

11. Návrh zákona o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  /č. m.: 975/2001/

Vláda v y p u s t i l a  z programu rokovania materiál ministra hospodárstva.     .

12.    Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení    neskorších predpisov /č. m.: 1042/2001/

Vláda v y p u s t i l a  z programu rokovania materiál ministra spravodlivosti.    

13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších /č. m.: 1317/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií            p r i j a l a  uznesenie č. 159.

14. Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa upravuje koeficient zaťaženosti príjmu spoločne posudzovaných osôb výdavkami spojenými s bývaním a sumy minimálnych výdavkov na bývanie fyzickej osoby alebo fyzických osôb /č. m.: 448/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny   p r i j a l a  uznesenie č. 160.

15.    Monitor plnenia Prioritných úloh vlády SR v súlade s uznesením vlády    SR č. 17/2001 /č. m.: 1302/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu podpredsedu vlády P. Hamžíka    p r i j a l a  uznesenie č. 161.

16.     Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest /č. m.: 3300/2000/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií   p r i j a l a  uznesenie č. 162.

17. Návrh na viazanie výdavkov rozpočtových kapitol v roku 2001 /č. m.: 1241/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií           p r i j a l a  uznesenie č. 163.

18. Informácia o stave prípravy a zabezpečení vyplácania dlhopisov FNM SR občanom SR /č. m.: 1212/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky pre správu a privatizáciu národného majetku   a prezidenta  prezídia Fondu národného majetku SR  p r i j a l a  uznesenie č. 164.

19. Analýza činností realizácie uznesenia NR SR č. 1197 z 13. 12. 2000 - A.2.c) použiť plánované finančné prostriedky pre zdravotníckych pracovníkov vo výške 3,4 mld Sk na plošné zvýšenie tarifných platov  /č. m.: 1138/2001/

Vláda po prerokovaní  v r á t i l a   na dopracovanie predložený materiál ministra zdravotníctva.

20. Návrh na stanovenie bezpečnostných stupňov ohrozenia a pravidiel pri preprave určených ústavných činiteľov SR a zahraničných predstaviteľov /č. m.: 1140/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra vnútra                p r i j a l a  uznesenie č. 165.

21. Návrh integrácie hospodárenia Štátneho fondu cestného hospodárstva do kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR /č. m.: 1282/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií   p r i j a l a  uznesenie č. 166.

22. Národná správa o rozvoji osídlenia a bývania Habitat - Istanbul +5        /č. m.: 1211/2001/

Vláda   s c h v á l i l a    Národnú správu o rozvoji osídlenia a bývania Habitat – Istanbul  +5   v znení pripomienky prijatej na rokovaní vlády.23. Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov /č. m.: 273/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií a ministra zahraničných vecí  p r i j a l a  uznesenie č. 167.

24. Návrh na úhradu dobrovoľného príspevku vlády SR do Populačného Fondu OSN /č. m.: 1132/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zahraničných vecí    p r i j a l a  uznesenie č. 168.

25. Správa o plnení úlohy B.2 uznesenia vlády SR č. 753/1999 /č. m.: 1307/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií  p r i j a l a  uznesenie č. 169.

26. Návrh na zrušenie úlohy č. 1/12 z Plánu práce vlády SR na rok 2000      /č. m.: 1226/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny   z r u š i l a   z Plánu práce vlády SR na rok 2000 úlohu č. 1 v mesiaci december – návrh deetatizácie a decentralizácie sociálnych služieb.

27. Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a posudzovania zhody /č. m.: 1057/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR  p r i j a l a  uznesenie č. 170.

28. Dodatok č. 3 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac február 2001 /č. m.: 1416/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra zahraničných vecí    p r i j a l a  uznesenie č. 171.

29. Priebežná správa o stave prípravy novely zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov na základe dokumentu „Audit súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a organizácii v ich pôsobnosti“ /č. m.: 1358/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu podpredsedu vlády         Ľ. Fogaša   p r i j a l a  uznesenie č. 172.

30. Návrh legislatívneho zámeru zákona o finančnej kontrole vo verejnej správe /č. m.: 1361/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministerky financií           p r i j a l a  uznesenie č. 173.

31. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov /č. m.: 1433/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra vnútra a ministra zahraničných vecí   p r i j a l a  uznesenie č.  174.

32. Návrh na odvolanie JUDr. Vladimíra Gecelovského, CSc. z funkcie vedúceho úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky /č. m.: 1354/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra obrany               p r i j a l a  uznesenie č. 175.

33. Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedeckej a technickej spolupráci  /č. m.: 1439/2001/

Vláda po prerokovaní predloženého materiálu ministra školstva             p r i j a l a  uznesenie č. 176.

34. Materiál pre informáciu v elektronickej forme:

Informácia o uskutočnených transformačných krokoch v rezorte zdravotníctva za roky 1999 – 2002 splatných k 31. 12. 2000 /č. m.: 1130/2001/

Vláda  v z a l a  n a  v e d o m i e   predložený materiál ministra zdravotníctva.

35. R ô z n e

  a/ Vláda  u l o ž i l a   príslušným členom vlády  ukončiť rokovania k návrhu zákona o štátnej službe do 23. 2. 2001, prerokovať návrh v Legislatívnej rade vlády SR 27. 2. 2001 a rozhodla o prerokovaní tohto návrhu na mimoriadnom rokovaní vlády v nedeľu 4. 3. 2001 o 16.00 hod..

  b/ Vláda   v z a l a  n a  v e d o m i e   pravidelné informácie ministra vnútra, ministerky financií, guvernéra Národnej banky Slovenska a predsedu Štatistického úradu SR o aktuálnej  situácii v Slovenskej republike v rámci svojej pôsobnosti a informáciu podpredsedu  vlády Ľ. Fogaša  o plnení Plánu legislatívnych úloh vlády SR za rok 2001.   Mikuláš  D z u r i n d a  v.r.
                predseda vlády