K O M U N I K É
z rokovania vlády Slovenskej republiky 9. mája 2001
Vláda Slovenskej republiky sa dnes zišla na 156. schôdzi a rokuje pod vedením predsedu Mikuláša Dzurindu.

Na zasadnutí nie sú prítomní:
minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský /ZPC/,
minister vnútra SR Ladislav Pittner /ZPC/,
minister životného prostredia SR László Miklós /NR SR/.
Neprítomných ministrov zastupujú štátni tajomníci

x x x x x

Z programu boli stiahnuté:

Analýza a návrh systémových opatrení zlepšenia činnosti katastrálnych úradov.
Predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Správa o súčasnom stave finančného, materiálno-technického a odborného personálneho zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb, starostlivosti o občanov                s duševnými poruchami a poruchami správania v zariadeniach sociálnych služieb, vrátane analýzy možnosti prechodu vybraných zariadení sociálnych služieb zriadených ako rozpočtové organizácie na príspevkovú formu hospodárenia.
Predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Stanovenie potrieb a postupná realizácia opatrení na zlepšenie sociálnych podmienok študentov vysokých škôl.
Predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Projekt odštátnenia skúšobní v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR a regulačný rámec pre skúšobne v regulačnej pôsobnosti ÚNMS SR.
Predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Stav záväzkov zdravotníckych zariadení s dôrazom na záväzky voči dodávateľom energií, Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce a dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok a návrh na ich riešenie.
Predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Do programu boli dodatočne doplnené:

Návrh na schválenie oficiálneho kandidáta Slovenskej republiky na post tretieho vice-guvernéra Rozvojovej banky Rady Európy.
Predkladá: predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda

Návrh zmien k Vyhláseniu o hospodárskej politike pre účely Staff monitored program.
Predkladá: podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš, ministerka financií SR a guvernér Národnej banky Slovenska

x x x x x

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie  Návrh na použitie prostriedkov určených v roku 2000 na elimináciu dopadov katastrofálneho sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve na dovoz obilia v roku 2001. V nadväznosti na prijaté uznesenie vláda SR s pripomienkami schválila použitie nevyčerpaných zdrojov zo Štátneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve z roku 2000.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila  Návrh na ďalšie použitie prostriedkov určených v roku 2001 na elimináciu dopadov katastrofálneho sucha v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve na dovoz obilia v roku 2001. Podstatná časť z prostriedkov odvedených do štátneho rozpočtu sa použije na zefektívnenie práce súdov, na financovanie niekoľkých ďalších projektov a tiež na doplnenie rezervy vlády a predsedu vlády.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh realizácie uznesenia NR SR č. 1197 z 13. 12. 2000 (bod A.2.c) použiť plánované finančné prostriedky pre zdravotníckych pracovníkov vo výške 3,4 mld Sk na plošné zvýšenie tarifných platov s diferencovaným nárastom tarifných platov od 20 % do 45 % v jednotlivých platových triedach. Schválené zvýšenie tarifných platov je jedným zo systémových opatrení v rámci transformácie zdravotníctva, presadzované ministrom zdravotníctva SR. Zvýšenie platov sa premietne do fixných nákladov zdravotníckych zariadení. Preto musí vedenie rezortu zdravotníctva sledovať hospodárenie zdravotníckych zariadení tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu zadlžovaniu, ale najmä, aby nedošlo k zníženiu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občana.
Návrh predložil minister zdravotníctva SR Roman Kováč.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zvýšenie osobitnej stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov v súvislosti s návrhom zákona o verejnej službe. Vláda SR dňa 4. 3. schválila osobitnú stupnicu platových taríf s maximálnou tarifou 17 000 Sk a 2 % osobných príplatkov, čo by znamenalo minimálny, zhruba 5 % rastov platov pedagogických zamestnancov. Vláda SR dnes schválila zvýšenú osobitnú stupnicu s maximálnym tarifným platom 18 300 Sk a 6% osobných príplatkov, čo bude  znamenať zhruba priemerný 16%-ný nárast miezd pedagogických zamestnancov.    
Návrh predložil minister školstva SR Milan Ftáčnik.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Správu o výsledkoch inšpekcie práce v jadrovej energetike za rok 2000. Správa podáva prehľad o výsledkoch inšpekčnej činnosti v jadrovej energetike za rok 2000. Na základe kontrolnej činnosti vykonanej Národným inšpektorátom práce (ÚBP SR) zameranej na prevádzkové kontroly, defektoskopické  kontroly, opakované odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, opakované tlakové a tesnostné skúšky primárneho okruhu , individuálne tesnostné skúšky zariadení hermetickej zóny, periodické skúšky tesnosti hermetických priestorov možno z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení hodnotiť  prevádzku jadrových elektrární v SR ako bezpečnú a spoľahlivú, spĺňajúcu kritériá bezpečnostno-technických predpisov.
Správu predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vyjadrila súhlas s Návrhom účasti delegácie Slovenskej republiky na 89. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v dňoch 5. júna až 21. júna 2001 v Ženeve.
Návrh predložili minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 663 z 23. augusta 2000. V predloženom materiáli navrhuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 663  zo dňa 23. augusta 2000 v bode B.2. písm. a, vypustiť slová „kvalifikačné predpoklady vzdelania“ a slová „na základe metodiky vypracovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí  a rodiny Slovenskej republiky“ a slová „do 30. júna 2001“ nahradiť slovami „po nadobudnutí účinnosti zákona o verejnej službe“, v bode B.2. písm. b, sa slová „do 30. septembra 2001“  sa nahrádzajú slovami „3 mesiace po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnej službe“, v bode B.2. písm. c, sa slová „do  31. decembra 2001“ nahrádzajú slovami „12 mesiacov  po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnej službe“.
Návrh predložil minister práce, soc. vecí a rodiny SR Peter Magvaši.

Vláda SR prerokovala a prijala uznesenie k Správe o stave rokovaní o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ a návrh na postupu vo vybraných negociačných kapitolách.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.
Poznámka: Materiál je tajný

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony. Návrh zákona zohľadňuje nedávnu novelizáciu Ústavy Slovenskej republiky v súvislosti s ustanoveniami o výkone územnej samosprávy a prenesenom výkone štátnej správy, novo upravuje výkon priamej demokracie v obecnom zriadení, novelizuje vzťah obecného zastupiteľstva a starostu obce, upravuje medziobecnú spoluprácu, rieši nečinnosť obce pri výkone samosprávy i prenesenej štátnej správy a niektoré ďalšie otázky významné z hľadiska činnosti obcí a miest. Vláda zároveň schválila zoznam pôsobností, ktoré prejdú z orgánov miestnej štátnej správy na obce. Podľa schváleného zoznamu ministerstvá vypracujú návrhy na zmeny jednotlivých zákonov v ich pôsobnosti.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila udelenie výnimky podľa § 45 ods. 2 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre štátne podniky Západoslovenské energetické závody, štátny podnik Bratislava, Stredoslovenské energetické závody, štátny podnik Žilina a Východoslovenské energetické závody, štátny podnik Košice na  kúpu  110 ks akcií spoločnosti Transtel, a.s. Bratislava, v nominálnej hodnote 100 tis. Sk od spoločnosti TRANSPETROL a.s. Bratislava, pre každý vyššie uvedený štátny podnik. Nákup 110 ks  akcií spoločnosti TRANSTEL, a.s. uskutoční š.p. SPP až po jeho transformácii na akciovú spoločnosť.
Návrh predložila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku SR Mária Machová.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Správu o plnení úloh vyplývajúcich z komplexného programu boja so zločinnosťou. Vláda Slovenskej republiky bude vytvárať podmienky na realizáciu úloh uvedených v Komplexnom programe boja so zločinnosťou zapojením určeného okruhu štátnych i neštátnych subjektov do riešenia problémov. Prioritná pozornosť bude venovaná právnym predpokladom, inštitucionálnemu rámcu, materiálno-technickému zabezpečeniu, personálnemu zabezpečeniu, spolupráci a súčinnosti, ako i koordinácii boja so zločinnosťou.
Návrh predložil minister vnútra SR Ladislav Pittner.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2005. Dokument je zameraný prioritne na riešenie úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády. Hlavné ciele udržateľnej vodohospodárskej politiky na obdobie do r. 2005 sú charakterizované takto: zabezpečenie pitnej vody, zabezpečenie vody pre ďalšie hospodárske účely, prevencia a zmierňovanie následkov povodní a obdobia sucha, ochrana životného prostredia. Za účelom plnenia uvedených cieľov sa v koncepcii navrhuje realizovať potrebné legislatívne, organizačné, ekonomické a technické opatrenia s dôrazom na dokončenie rozostavaných investícií, na investície súvisiace s postupným plnením podmienok vyplývajúcich zo smerníc EÚ, týkajúcich sa vody, investície na odstránenie povodňových škôd a zvýšenie ochrany pred povodňami a znečistením vôd. Koncepcia ďalej obsahuje návrh opatrení na ochranu životného prostredia, zvýšenie hospodárenia s vodou, opatrení spojených s transformáciou štátneho majetku v oblasti vodovodov a kanalizácií realizovaním bezodplatného prevodu majetku štátu do vlastníctva obcí a na zvýšenie starostlivosti o hlavné melioračné zariadenia.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh na otvorenie dočasných colných kvót na dovoz vybraných komodít pre potreby rozvoja elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Vláda SR zároveň uložila ministerke financií zabezpečiť realizáciu dočasnej úpravy colnej sadzby vo výške 0 % na dovoz vybraných komodít pre potreby rozvoja elektrotechnického priemyslu v rámci  stanovených colných kvót.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh delimitácie Národného programu kvality do roku 2003 a koordinácie jeho realizácie v ústredných orgánoch štátnej správy.
Návrh predložili minister hospodárstva SR Ľubomír Harach, predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie využitie Cyklotrónového centra SR na priemyselné aplikácie a na zakladanie spoločných podnikov v tejto oblasti.
Návrh predložil predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Dušan Podhorský.

Vláda SR prerušila rokovanie o Návrhu na uzavretie Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Nordic Investment Bank o finančnej spolupráci.
Návrh predložila ministerka financií SR Brigita Schmögnerová.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Libanonskej republiky o leteckých dopravných službách. Vláda SR zároveň splnomocnila ministra dopravy, pôšt  a  telekomunikácií  Slovenskej  republiky  a ako alternátov ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a veľvyslanca Slovenskej republiky  v Libanone so sídlom v Damašku na podpis dohody.
Návrh predložili minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maltskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.
Návrh predložili minister zdravotníctva SR Roman Kováč a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a vyjadrila súhlas s Návrhom dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kanady o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. Cieľom Dohody je vytvoriť právny priestor pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Vylúčenie medzinárodného dvojitého zdanenia môže byť riešené len uzatvorením medzinárodnej dohody a vzájomnou koordináciou daňových vzťahov. Uzatvorením Dohody bude právo na daň objektívne rozdelené  medzi Slovenskú republiku a Kanadu.
Návrh predložili ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a zrušila niektoré úlohy z oblasti obchodno - hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce s krajinami Spoločenstva nezávislých štátov, vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky, uložených ministrovi hospodárstva SR. Ide o úlohy, ktoré sa stali neaktuálnymi, prípadne ich plnenie neumožňuje súčasná ekonomická situácia alebo  nedoriešené  legislatívne otázky.
Návrh predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a zmenila gestora, termíny a formulácie úloh z uznesenia vlády č. 17  z 10. januára 2001 k prioritným úlohám vlády Slovenskej republiky vyplývajúcim z Pravidelnej správy Európskej komisie o pripravenosti Slovenskej republiky na členstvo  v Európskej únii z 8. 11. 2000.
Návrh predložil minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie materiál Vyhodnotenie 1-ročných stáží absolventov vysokých škôl na ústredných orgánoch štátnej správy v roku 2000 a organizačné zabezpečenie prijímania absolventov vysokých škôl v roku 2001 na 1-ročné stáže na ústredné orgány štátnej správy.
Materiál predložil vedúci Úradu vlády SR Tibor Tóth.

Vláda SR odložila z rokovania materiál Informácia o priebežných rokovaniach k raketovému systému ...
Materiál predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.
Poznámka: Materiál je tajný

Vláda SR odložila z rokovania materiál Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 268 z 21. marca 2001 ...
Materiál predložila ministerka financií SR Brigita Schmognerová.
Poznámka: Materiál je tajný

Vláda SR prerokovala a prijala uznesenie k materiálu Analýza a návrh postupného uvoľňovania frekvenčných pásiem ...
Materiál predložil minister dopravy pôšt a telekomunikácií SR Jozef Macejko.
Poznámka: Materiál je tajný

Vláda SR prerokovala a prijala uznesenie k materiálu Návrh na zvýšenie a určenie celkových početných stavov ...
Materiál predložil riaditeľ Slovenskej informačnej služby SR.
Poznámka: Materiál je prísne tajný

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Dodatok č. 2 k plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na mesiac máj 2001.
Návrh predložil minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia úloh z uznesení Národnej rady SR č. 1333/2001 a 1336/2001. Vláda SR uložila príslušným členom vlády uznesením plniť úlohy týkajúce sa otázok zamestnanosti a cestovného ruchu.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami vzala na vedomie Informáciu o osobitnom odvode Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. Bratislava zo zisku po zdanení za rok 2001.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o plnení uznesenia vlády SR č. 1100/2000 zo dňa 20.12.2000 a procese reštrukturalizácie DMD holding, a.s. Trenčín.
Informáciu predložil minister hospodárstva SR Ľubomír Harach.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o vývoji platobnej bilancie SR za rok 2000.
Informáciu predložil guvernér Národnej banky Slovenska Marian Jusko.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Informáciu o priebehu a výsledkoch pracovnej návštevy podpredsedu vlády SR pre európsku integráciu Pavla Hamžíka a ministra pôdohospodárstva Pavla Koncoša v Belgicku 26. marca 2001.
Informáciu predložil podpredseda vlády SR Pavol Hamžík a minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš.

Vláda SR prerokovala a vzala na vedomie Návrh na odvolanie JUDr. Vincenta Danihela z funkcie splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny.  Vláda SR schválila odvolanie JUDr. Vincenta Danihela z funkcie splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny na základe týchto dôvodov:
Splnomocnenec vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny bol vymenovaný na tento post vo februári 1999. Svoju činnosť vykonával na základe vládou odsúhlaseného štatútu. Sekretariát splnomocnenca vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny v roku 1999 vypracoval Statégiu vlády SR na riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny - I. etapa a v roku 2000 Rozpracovanú stratégiu vlády SR - II. etapa. Tieto dokumenty boli prijaté všeobecne pozitívne v SR ako aj v zahraničí no v roku 2000 sa objavili hlasy kritiky predovšetkým z dôvodu nedostatočnej praktickej aplikácie definovaných krokov.Čím ďalej, tým viac kritiky sa sformulovalo na nedostačujúcu pružnosť sekretariátu splnomocnenca vlády SR, na nízku úroveň aktivity tohoto pracoviska ako aj na nedostačujúcu úroveň komunikatívnosti smerom k rómskej menšine v SR, k médiám ako aj  k zahraničiu.
Činnosť JUDr. Vincenta Danihela v oblasti riešenia problémov rómskej národnostnej menšiny je v súlade so stratégiou vlády, plnenie úloh sa však míňa účinkom, výsledky práce Sekretariátu nie sú pod jeho vedením dostatočne efektívne. JUDr. Danihel stratil rešpekt a podporu zo strany rómskych aj nerómskych mimovládnych organizácií, ktoré ho neakceptujú a odmietajú s ním pracovať. V rámci Sekretariátu stratil autoritu u svojich podriadených a jeho komunikácia z ministerstvami je nedostatočná. Nebol schopný splniť konkrétne úlohy vyplývajúce z uznesenia vlády.
Podpredseda vlády SR Pál Csáky opakovane tieto nedostatky s JUDr. Danihelom prerokoval, napriek tomu nedošlo k náprave. Nepredpokladá sa, že by mohla do konca volebného obdobia nastať výrazná zmena.
Vzhľadom k tomu, že riešenie rómskej problematiky ostáva naďalej prioritou vlády SR a Sekretariát splnomocnenca vlády SR potrebuje nové impulzy na zvládnutie náročných problémov, vláda SR súhlasí s personálnou zmenou na tomto poste.
Návrh predložil podpredseda vlády SR Pál Csáky.

Vláda SR prerokovala Návrh na schválenie oficiálneho kandidáta Slovenskej republiky na post tretieho vice-guvernéra Rozvojovej banky Rady Európy. Vláda SR schválila Brigitu Schmögnerovú ako oficiálneho kandidáta Slovenskej republiky na post tretieho vice-guvernéra Rozvojovej banky Rady Európy.
Návrh predložil predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

Vláda SR prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh zmien k Vyhláseniu o hospodárskej politike pre účely Staff monitored program.
Návrh predložil podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš, ministerka financií SR Brigita Schmögnerová a guvernér Národnej banky Slovenska Marián Jusko.

x x x x x x

KONIEC KOMUNIKÉ
Miriam Fiťmová, hovorkyňa vlády SR